NY KUNNSKAP: Heidi Gautun og Gudmund Hernes fra Fafo skal sammen med flere forskere ved Fafo gi Fagforbundet ny kunnskap om folks arbeidsliv og privatliv. Rakel Solbu ved samfunnspolitisk enhet skal følge opp prosjektet fra forbundets administrasjon. mulerte sine visjoner og mål. Både arbeidslivet og koblingen mellom arbeidsliv og privatliv har endret seg betydelig bare de siste 20–30 årene, sier han, – Vi ønsker blant annet å undersøke hvordan plutselige endringer i familiesituasjonen påvirker arbeidssituasjonen, og om det er endringer eller tilrettelegginger i arbeidet som kan gjøre det mer meningsfylt og lettere både å jobbe og å kombinere jobb og privatliv på en god måte. Hernes trekker fram omsorg for gamle foreldre som en av de nye problemstillingene prosjektet skal skaffe kunnskap om: – Samfunnsutviklingen har gitt oss nye sårbarhetspunkter i livet. Fødsel og småbarnsperiode har alltid vært der, men nå velger mange å få barn på et senere tidspunkt i livet enn før. Samtidig fører økt levealder til at foreldre trenger en viss pleiehjelp fra sine barn. Da er spørsmålet om det i økende grad blir slik at folk både har ansvaret for tenåringsbarn og et visst ansvar for gamle foreldre på samme tid, og om dette gir utslag i arbeidslivet i form av fravær, sykdom og redusert arbeidstid. I tillegg blir det viktig å komme med innspill til hvordan arbeidslivet kan tilrettelegges for dem som er i en slik situasjon, sier Hernes. Medlemmene bidrar Det er ikke bare forskere som bidrar i prosjektet. 1850 av Fagforbundets medlemmer har fått tilsendt spørreskjemaer der de blant annet skal svare på om de har brukt egenmeldingsdager for å hjelpe foreldre, i hvilken www.colourbox.com grad de er interessert i videreutdanning eller opplæring på arbeidsplassen, om årsakene til at de ønsker å gå av tidlig, eller om grunner til at de ønsker utsette tidspunktet for å pensjonere seg. – Spørreundersøkelsen ble gjennomført i april–juni i år, og resultater vil bli løpende publisert i månedene framover i en rapportserie ved Fafo med tittelen «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» sier forskningsleder Heidi Gautun i Fafo. – Viktig informasjon – Vi håper svarene skal gi oss et innblikk i hvilke forventinger folk har til arbeidslivet ut fra hvilke livssituasjoner de befinner seg i, og dette blir et svært viktig materiale når vi skal sette sammen funnene i under- søkelsen og forsøke å beskrive en helhetstenkning rundt koblingen mellom arbeidsliv og privatliv, sier Gautun. Også forbundsleder Jan Davidsen håper at medlemmene har benyttet muligheten til å påvirke resultatet av prosjektet: – Vi trenger å vite om det livet folk lever utenfor jobben henger sammen med måten arbeidet deres er organisert på. Henger dette godt sammen, eller har både jobb og privatliv endret seg slik at det blir vanskelig å henge med i yrkeslivet. – Svarene på slike spørsmål er det bare medlemmene som kan gi oss. Informasjonen deres blir svært viktig i forhold til hvordan Fagforbundet skal utforme sine framtidige strategier og mål, sier Davidsen. Fagbladet 7/2008 > 17 Mulighetenes arbeidsliv for alle? Prosjektet har som mål å finne ut noe om forutsetningene for et bedre liv og lengre yrkesliv. Det skal gi et kunnskapsgrunnlag for et arbeidsliv som gir folk mulighet til å velge gode og lange yrkeskarrierer. Dette er noen problemstillinger som omfattes av prosjektet: • Er arbeid og familie mer i utakt? • Kan økt kompetanse holde folk i arbeid? • Hvordan fungerer belønning som virkemiddel for å få folk til å stå i arbeid? • Hva er den attraktive arbeidsplass – hvordan rekruttere og beholde folk? • Hva fremmer inkluderende arbeidsliv – gir seniorpolitikk og livsfasepolitikk resultater? Prosjektet består av fire moduler: 1. Fra bilde til belegg: Forskerne vil systematisk gjennomgå tilgjengelig statistikk for å belyse endringer i arbeidslivsmønstre og i folks privatliv. 2. Sårbarhetssituasjoner og stresspunkter: Bør fokus skiftes fra sektortenkning om arbeidsmarked, privatliv og livsfaser hver for seg, til å se på de problemer folk møter i hverdagen for å få både arbeidsliv og privatliv til å henge sammen. 3. Gir økt kompetanse større fleksibilitet eller høyere gjerder: I hvilken grad og på hvilken måte påvirker kompetanse hvor lenge folk står i arbeid? 4. Organisering, styringssystemer og samarbeidsforhold i kommunesektoren: Hvordan påvirker organisering og styringssystemer i kommunene muligheten for gode og lange yrkeskarrierer i kommunesektoren? De forskjellige delrapportene vil bli lagt fram etter hvert som resultatene foreligger, mens den avsluttende perspektivrapporten skal legges fram på Fagforbundets landsmøte i november neste år. fbaargang2008 fbseksjonSAM