AKTUELT Søker om nytt fag Utdanningsdirektoratet har fått en søknad om å etablere et nytt fag, byggdrifterfaget, som et nytt lærefag. Fagforbundets faggruppe for vaktmestere har i lengre tid jobbet sammen med administrasjonen i forbundets Seksjon samferdsel og teknisk for å etablere et nytt fag for vaktmestere. Samtidig har det også vært et ønske om å gjøre noe med selve yrkestittelen, siden faget skal favne bredere enn den tradisjonelle vaktmesteren. Ny kunnskap Det er LO ved Fagforbundet, KS, NHO, Rørleggerbedriftenes Landsforening og HSH som har søkt om å opprette det nye faget. Søknaden støttes også av flere arbeidstaker- OFFENTLIG: Regjeringen har arbeidet systematisk for å sikre offentlig eierskap til vannkraftressursene. og arbeidsgiverorganisasjoner, samt flere bransjeorganisasjoner. I søknaden foreslås det at fagbetegnelsen blir byggdrifterfaget, og at det legges til programområdet bygg- og anleggsteknikk. I søknaden heter det at byggdrifteren har fått endrede arbeidsoppgaver og må ta i bruk nye arbeidsformer og nytt utstyr. Driftere av bygg trenger mer enn tidligere ny kunnskap om maskiner og systemer knyttet til byggene. Blant annet har krav om energiøkonomisering gitt nye utfordringer som drifteren må forholde seg til. Den nye hverdagen deres handler i stadig større grad om å KONTROLL: Byggdriftere holder kontroll på vitale oppgaver i et bygg uten at brukerne merker det. operere kontrollrom, bestille riktig kompetanse ved feil i systemene, og også selv foreta installasjoner på operativt og taktisk nivå. Byggdrifteren ivaretar vitale oppgaver i et bygg, selv om brukerne av bygget ikke alltid ser hva som blir gjort. Økt status Organisasjonene har samarbeidet siden 2005 om å utarbeide fagets arbeidsfunksjoner og beskrivelser av kravene til kunnskap og ferdig- heter. Faget skal ikke være rettet mot lederfunksjoner, men gi fagarbeiderkompetanse. Søknaden foreslår at faget følger modellen to pluss to, og at det legges til bygg- og anleggsteknikk det første skoleåret og klima, energi og miljø det andre skoleåret. Organisasjonene håper og tror at et fagbrev vil bidra til å heve statusen til byggdrifterne, samtidig som det vil være med på å trekke ungdom til faget. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Automatvarsling gir bomturer Brannvesenet i Trondheim melder om stadig flere bomturer. Bare på én septemberdag i høst rykket de ut åtte ganger uten at det brant noe sted. – Vi får stadig flere kunder med automatisk varsling koblet rett til oss. Det betyr også stadig flere unødige alarmer, sier brannmester Per Ottem til Adresseavisen. Brannvesenet i Trondheim har nå 800 kunder med automatisk varsling. Selv om bomturer er noe en må regne med fra tid til annen, håper Ottem det skal være mulig å begrense dem til et minimum.    PF Mot ny hjemfallsordning Regjeringens forslag til ny hjemfallsordning fikk flertall da Stortingets energi- og miljøkomité avga sin innstilling om saken i begynnelsen av september. Det kom ingen signaler om nye standpunkter i striden om hjemfall under høringen i Stortinget før komiteen skulle komme med sin innstilling. – Denne høringen har vært veldig klargjørende. Usikkerheten ved å forandre vårt opplegg er så stor at det ikke er tilrådelig å gå inn for, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen umiddelbart etter høringen. Det er bredt flertall i Stortinget for å videreføre hjemfallsordningen for å sikre offentlig eierskap til vannkraftressursene. Kraftverkene hjemfaller til staten mellom 2021 og 2065. Regjeringen vil at hjemfall skal skje etter hvert som konsesjonene utløper, mens opposisjonen – med Frp i spissen – ønsker at private eiere skal få beholde kraft- verkene sine til 2065 hvis kraften brukes til industriproduksjon. Selv om regjeringens forslag ble vedtatt, er det langt fra sikkert at saken er avsluttet. Høyres Ivar Kristiansen har gått langt i å love at dette også blir valgkampsak neste år. Kristiansen sier til Dagsrevyen at dersom en borgerlig regjering tar over etter valget neste høst, vil den gjøre om den nye hjemfallsordningen. Tekst: EINAR FJELLVIK, Fri Fagbevegelse 28 > Fagbladet 7/2008 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM