AKTUELT Satser på langtidsutdannede Søker om fagskoleutdanning Fagskolen på Gjøvik har lenge ønsket seg en utdanning innen forvaltning, drift og vedlikehold. De mener det er et sterkt behov for et slikt fag. – Skolen har hatt en arbeidsgruppe til å utvikle et forslag til læreplan, og etter en høringsrunde ble planen sendt til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen i sommer, sier rektor Lars Anders Jeppestøl til bladet Forvaltning, drift og vedlikehold.    PF I august begynte Marit Wahlstedt (bildet) som leder for Fagforbundets prosjekt «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede». Bakgrunnen er arbeidslivets økte krav til utdanning og et stort potensial for å verve langtidsutdannede. – Satsing på yrkesfaglige tilbud til utdanningsgruppene vil også være innrettet på nåværende medlemmer som får endret stillingsinnhold og møter nye kompetansekrav. Dette blir et felles løft, også for etter- og videreutdanning, sier Marit Wahlstedt til Fagbladet. I hver av seksjonene skal faggrupper for ulike yrkesgrupper være ansvarlige for det faglige tilbudet til medlemmene, mens prosjektlederen skal bistå og legge til rette. – Faggruppene er en del av prosjektet «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede». De skal sikre at seksjonsstyret og administrasjonen får et godt grunnlag for det faglige arbeidet for yrkesgruppene. I vervesammenheng vil vi også samarbeide nært med lokalavdelingene, verveansvarlige og Fagforbundet Ungdom, opplyser Marit Wahlstedt. En viktig grunn til at høgskolesatsingen også omfatter teknisk sektor, er at den er utsatt for privatisering og anbud. Kommunenes evne til å ta i bruk kunnskap og teknologi, bedre lønnsomheten og fornye og styrke kvaliteten i sektorene vil bli enda viktigere for å kunne være konkurransedyktige. Det kreves derfor stadig mer langtidsutdannede også i teknisk sektor. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Krever klimanøytrale busser Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet går sammen og krever mer klimanøytrale busser. Begge forbundene ønsker å komme videre fra prøveprosjekter og utredninger til en hverdag der de fleste rutebussene går på biometan. Et langsiktig mål må være at nær sagt alle typer avfall skal tas i bruk til energiformål. Alle på biogass om ti år I midten av september var både leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, og leder i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, hos statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet for å ta opp hvordan bussene kan bli mer klimanøytrale. Forbundene mener det bør være et mål å få bussdrift over på biogass i løpet av en tiårsperiode. Guldbrandsen og Østvold viste blant annet til et prosjekt i Fredrikstad der seks busser nå bruker biogass fra det lokale avfallsanlegget. Samarbeidet mellom Borg Buss og det kommunale renova- sjonsanlegget har pågått i sju år og fått mye skryt, men det vil ikke være mulig å utvide prosjektet med flere busser uten tilskudd. Både Guldbrandsen og Østvold ønsker derfor et større engasjement og mer penger inn i dette og flere liknende prosjekter. – Metangass, som produseres lokalt, vil være et godt miljøalternativ for kollektivtrafikken på vei. Slik kan vi skape en bedre og mer klimanøytral bussdrift, men det krever initiativ fra Miljøverndepartementet og offentlige penger, sier Østvold. – Trenger politisk styring – For å klare dette trengs det politisk styring. Vi håper at den rødgrønne regjeringen ser mulighetene og griper tak i dem så fort som mulig. Dette er nemlig et miljøprosjekt som er både gjennomførbart og riktig, sier Guldbrandsen. Konklusjonen fra møtet mellom forbundene og Miljødepartementet er at også Samferdselsdepartementet skal tas med i det videre arbeidet. Tekst og foto: PER FLAKSTAD KLIMANØYTRAL: Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet ønsker at alle rutebusser skal kjøres på biogass i løpet av en tiårs-periode. Fagforbundet i feierprosjekt Feiermesternes Landsforening ønsker å sette sammen en prosjektgruppe i forbindelse med høstens stortingsmelding og arbeidet med framtidige forskrifter. Foreningen ønsker at prosjektgruppa skal bestå av både feiersvenner og mestere fra forskjellige deler av landet. I den forbindelse har landsforeningen henvendt seg til Fagforbundet og bedt om at en representant fra forbundets faggruppe 1 feiere skal delta i prosjektarbeidet. Styret i Seksjon samferdsel og teknisk har vedtatt at en person fra faggruppa kan sitte i prosjektgruppen.    PF Fagbladet 7/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonSAM