Foto: Svein Snefjellå, Avisa Nordland Godtar ikke oppsigelse Fagforbundet godtar ikke at Steigen kommune i Nordland sparket to renholdere på grunn av et lite driftsunderskudd i 2007. Tekst: PER FLAKSTAD – Regnskapet for 2007 viser et under- skudd på halvannen million kroner, eller 0,9 prosent av totalregnskapet. Dette gir ikke noe økonomisk argument for å kvitte seg med to fast ansatte medarbeidere, sier økonomisk rådgiver Bjørn Kristian Rudaa i Fagforbundet. Han var sakkyndig vitne for de to renholderne som ble sagt opp da saken deres kom opp i Salten tingrett. Tøff omstilling Renholderne i Steigen har vært gjennom en tøff omstillingsperiode for å bidra til et regnskap i balanse. Hver renholder vasker større arealer enn tidligere, de har begynt å vaske tidlig på morgenen i stedet for på kveldstid for å spare kommunen for kveldstillegg, og de har innført en periode på tre dagers fravær før vikar tilkalles. På denne måten har de spart kommunen for anslagsvis 600.000 kroner i årlige utgifter. Likevel ble Anita Nikolaisen og MayBritt Nilsskog oppsagt 27. november i fjor. – Vi føler oss tråkket på og diskriminert, sa begge til Avisa Nordland. De mener de rammes fordi de er lavlønte kvinner i deltidsstillinger. Rådmann Roy Hanssen har en annen oppfatning av saken: – Vi har slitt med økonomisk ubalanse over lang tid. Det er ikke bare renholderne som tas. Kuttene er en del av en større sammenheng med innsparinger over hele fjøla, sa han i Salten tingrett. – Dere tar et par jenter i deltidsstillinger med en lønnskostnad på 350.000 kroner. En dråpe i havet, sa renholdernes advokat Hjallis Bakke. – Kunne brukt andre tiltak Bjørn Kristian Rudaa er ikke enig i rådmannens virkelighetsbeskrivelse: – Sammenliknet med de andre nordlandskommunene har ikke Steigen en spesielt vanskelig økonomi. Og i 2006, det siste regnskapsåret før oppsigelsene kom, hadde kommunen faktisk et positivt netto driftsresultat på 4,9 millioner kroner. – Jeg mener kommunen ikke har brukt tilstrekkelig med egnede tiltak for at den også i 2007 kunne hatt et positivt driftsresultat. Den kunne ha vært mer restriktiv med å ansette folk i ledige stillinger, mer restriktiv med vikaransettelser, og den kunne ha opprettet en vikarpool blant fast ansatte som defineres som overtallige. Med slike tiltak klarer de fleste kommuner å nedbemanne uten å gå til så drastiske tiltak som oppsigelser, mener Bjørn Kristian Rudaa. Dom i saken faller senere. Følg med på våre nettsider www.fagbladet.no. Fagbladet 7/2008 > 35 IKKE SAKLIG: Advokat Hjallis Bakke (t.v.) og rådgiver i Fagforbundet, Bjørn Kristian Rudaa, mener Steigens oppsigelse av to renholdere ikke er saklig begrunnet. fbaargang2008 fbseksjonSAM