SEKSJON HELSE OG SOSIAL > NM i yrkesfag Hele 13 lag med helsefagarbeidere fra hele landet deltok nylig i NM i yrkesfag i Stavanger. Vinnerne går videre til World Skills i Canada neste år. 30 > Fagstige Høyere kompetanse gir større forståelse og toleranse. I Sørum kommune gir det også et betydelig lønnstillegg å fullføre fagstigen. 36 > Samspill Over hundre plogspisser, sjukepleierne og helsefagarbeiderne, i Fagforbundet var samlet på Gardermoen for faglig, politisk og psykologisk påfyll. 46 > –Hurra for de gamle Kortere arbeidstid koster lite Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at det koster lite å redusere ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i skift og tredelt turnus. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomgått forslagene fra det regjeringsoppnevnte skift-/turnusutvalget som tidligere i høst la fram sin innstilling om gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Ekspertutvalget foreslår redusert ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i skift og tredelt turnus i forhold til hvor mye en arbeider på søndager og netter. Utvalget anslår at om lag 51.000 årsverk vil bli berørt. Disse vil i gjennomsnitt få 40 minutter kortere arbeidstid, og det vil bli behov for i underkant av 800 nye årsverk. Dersom reformen gjennomføres med full lønnskompensasjon, anslår utvalget at lønnskostnadene vil øke med om lag 430 millioner kroner. SSB har regnet ut at utvalgets forslag innebærer at den gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden for heltidsstillinger kun reduseres med 0,04 prosent. Framskrevet til 2050 innebærer utvalgets forslag til reform med full lønnskompensasjon at realtimelønnen er økt med 0,01 prosent. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2008 > 27 Et nytt nasjonalt og europeisk kompetansesenter for eldreomsorg er på plass i Bergen. Verdighetssenteret skal bidra til at mennesker i sin mest sårbare fase får best mulig livskvalitet. – Eldre mennesker – selv i siste livsfase – er mer opptatt av å leve enn å dø. Verdighetssenteret er med på å tilrettelegge nettopp for dette, sier Stein Husebø, lederen for det nyopprettede senteret ved Bergen Røde Kors sykehjem. Verdighet Verdighetssenteret er et nytt kompetansesenter som skal bidra til at gamle mennesker i sin siste og mest sårbare livsfase blir møtt med respekt, omsorg, sosial integrasjon og den nødvendige kompetansen. Senteret skal jobbe med forskning, kompetanseutvikling, opplæring, nettverksbygging og bevisstgjøring – både nasjonalt og internasjonalt – for å bidra til en mer verdig alderdom. Ansatte ved andre sykehjem får tilbud om opplæring ved kompetansesenteret. Nye kull tas opp hver vår og høst, og kurset består av fire enkeltseminarer på til sammen tolv dager i løpet av ett år. Fagforbundet er en av samarbeidspartnerne, og oppfordrer sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere fra samme arbeidsplass om å ta kurset sammen. HØYTIDELIG ÅPNET: Beboer Sigfred Solbakken, direktør ved Bergen Røde Kors sykehjem Børge Solberg, leder for Verdighetssenteret Stein Husebø, helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og pleier Elisabeth Bøtun. Humanitet i praksis Lovprisningene og gratulasjonene satt løst under åpningen av det nye senteret, som var gjestet av både by- og statsråd. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen framhevet kompetanseøkning som en vesentlig faktor for å kunne håndtere eldrebølgen: – Vi bruker mer penger enn vi trenger på å gi en dårligere pasientbehandling enn det vi kunne fått til med en annen organisering. Vi må legge om dette systemet før eldrebølgen kommer – og ikke minst må vi utvide engasjementet for eldreomsorgen, sa Hanssen. Sven Mollekleiv, nyvalgt presi- dent i Norges Røde Kors, mente Bergen Røde Kors sykehjem er en modell ikke bare for Norge, men for Røde Kors og Røde Halvmåne over hele verden: – Forskning er avgjørende, fordi riktig kompetanse bidrar til økt kvalitet i hverdagen for både pasienter, pårørende og pleiere. Det handler om å kunne bli eldre i samfunnet på en måte som kommer samfunnet til gode. Gjennom å åpne dørene, inkludere og involvere lever Bergen Røde Kors sykehjem humanitet i praksis, sa Mollekleiv. Tekst og foto: EIVIND SENNESET fbaargang2008 fbseksjonHEL