AKTUELT Håndbok i etikk KS og prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving har gitt ut Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgssenter. Boka er starten på en større satsing på etisk kompetanseheving i kommunale tjenester. Forfatterne Tom Eide og Einar Aadland har beskrevet verktøy og metoder for å bedre tjenestene og arbeidsmiljøet, og å styrke utøver og bruker. Ledere og ansatte blir oppfordret til å etablere møteplasser for etisk refleksjon. Kommuner kan knytte seg til prosjektet og får da blant annet veiledning og støtte til å etablere slike møteplasser. De får også kurs og trening for prosessveiledere i etisk refleksjon. 25 kommuner har allerede deltatt på en oppstartkonferanse. Prosjektet er en oppfølging av Omsorgsplan 2015 (Stortingsmelding 25 2005–2006). KES Uholdbar arbeidssituasjon Hvert år, og gjerne flere ganger i året, foreslår administrasjonen i Narvik kommune å legge ned kjøkkenet på Ellas Minne Bo- og rehabiliteringssenter. Nå er de ansatte slitne av uvissheten. De ansatte på kjøkkenet ved Ellas Minne har skrevet et brev til personalsjefen i Narvik der de påpeker at stadige trusler om å nedlegge arbeidsplassene deres går ut over det psykososiale arbeidsmiljøet. Slitne De er slitne av at administrasjonen vil fjerne dem, for så å bli reddet av politikerne i siste liten. Slik har arbeidssituasjonen deres vært i flere år nå. – Narvik kommune sliter voldsomt med økonomien. Da er det forståelig at rådmannen og administrasjonen leter overalt etter steder å spare penger. Samtidig går det en grense for hvordan en kommune behandler engasjerte og dyktige ansatte, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Knut Nilsen, til Fagbladet. Han forteller at de ansatte har vært flinke til å omstille driften. Ved siden av å lage mat til Ellas Minne, selger de også mat til private, slik at driften går i balanse eller også i pluss. Likevel vil administrasjonen legge dem ned og flytte produksjonen over til et storkjøkken et annet sted. – Ønsket personalpolitikk? – Vår arbeidsplass har vært foreslått nedlagt hvert år, og de siste årene to–tre ganger i året. Gjennom alle disse årene har ingen tatt kontakt eller vært på befaring for å se hvordan denne omorganiseringen rent praktisk skal gjennomføres. Det er heller ikke tatt kontakt med kjøkkenpersonalet for å informere om hvordan vi eventuelt er tenkt omplassert. UVISSE: Kjøkkenpersonalet ved Ellas Minne i Narvik har i flere år kjent seg truet av nedlegging. Dette er en uholdbar situasjon. Vi har alle økonomiske og familiære forpliktelser, og denne usikkerheten ser ikke ut til ta noen ende. Vi innhenter oss ikke etter den ene trusselen om nedleggelse før neste er på tur. I tillegg blir dette stort sett presentert gjennom avisen. – Er dette en personalpolitikk som kommunen ønsker? spør de ansatte i brevet til personalsjefen. Tekst: PER FLAKSTAD Nytt framskritt Brukerorganisasjonene og Fagforbundet kan nok en gang innkassere en seier i arbeidet for å gjøre Iplos mer spiselig for brukerne. – Pasienter og brukere har nå fått rett til å reservere seg mot at deres diagnoser skal registreres i Iplos, opplyser Siri Bøgh, rådgiver i Seksjon helse og sosial. Hun er svært lettet over at departementet nå fjerner pålegg om diagnoseregistrering, og i stedet slår fast at det er pasient eller bruker som selv skal bestemme om diagnose kan oppgis.    KES Fagbladet 8/2008 > 29 Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2008 fbseksjonHEL