Mer reflektert etter fullført fagstige Med nylig gjennomført fagstige for hjelpepleiere har Unni Aarnes i Sørum fått atskillig bedre innsikt i situasjonen til mennesker med demens. Toleransen er blitt større og lønna høyere. Tekst og foto: BJØRN VÆRNESS Unni Aarnes er hjelpepleier ved Fjuk bofellesskap for aldersdemente på Blaker i Sørum kommune. Etter fem år har hun nå fullført alle trinnene på fagstigen. Større forståelse – Jeg er blitt mer reflektert, og har også utviklet større toleranse i vanskelige situasjoner. Bedre lønnsbetingelser er selvfølgelig også positivt, sier hun. Det er 22 beboere ved Fjuk bofellesskap, og Aarnes’ hovedoppgave Måltidet som målrettet aktivitet for beboere med aldersdemens går rett inn i deres hverdag og kan bidra til at deres funksjonsevne opprettholdes best mulig. Måltidet velegnet – Å spise er en av de siste ferdighetene vi mister, og derfor egner måltidet seg spesielt godt som en målrettet aktivitet, sier Aarnes. – For denne pasientgruppen er gjenkjenning og gjentakelser viktig. Her ved Fjuk er vi oppdelt i tre grupper som spiser hver for seg, og alltid ved samme bord sammen med pleierne. All mat lages på stedet, og da er det lettere å velge retter som beboerne er vant til slik at de kan gjenkjenne smak og lukt. – Gjentakelse kan være å finne fram kopper, asjetter og bestikk for å dekke bordet. Og for mennesker med demens betyr det mye at de får ha sin faste plass, og at det ikke er flere rundt bordet enn at de kan kjenne hverandre igjen, understreker hun. Mestring Opplevelse av mestring er avgjørende for at personer med demens skal kunne opprettholde funksjonsevnen. – Derfor har det stor betydning at beboerne får bruke de ferdighetene de fortsatt har i behold. Å kunne spise selv betyr mye for mestringsfølelsen, DET GODE MÅLTID: Hjelpepleier Unni Aarnes tok for seg måltidet som målrettet aktivitet i sin hovedoppgave for fagstigen, noe som skal komme Agnes Østby og de andre beboerne ved Fjuk bofellesskap til gode. og mye kan gjøres for at måltidene i enda større grad skal kunne gi positive opplevelser, sier Unni Aarnes. Pleierne ved Fjuk inviterer beboerne til å delta i aktiviteter rundt måltidet alt etter hva hver enkelt er i stand til. Noen kan hjelpe til med å dekke på, skjære brød, rydde av bordet eller vaske opp etter måltidet. – Gjentatte positive opplevelser av mestring fører ofte til at beboeren selv begynner å ta initiativ, forteller Aarnes. Hun poengterer også at mestrings- > FIRE TRINN Fagstigen for hjelpepleierne i Sørum som ønsker å bli klinisk spesialist, består av fire trinn. Hvert trinn inneholder 500 sider faglitteratur, 30–50 kurstimer, 10–40 timer klinisk sykepleiefaglig veiledning og 10 timer yrkespraktisk kollegaveiledning. Kandidatene må også levere en skriftlig oppgave på 15–20 sider innenfor det emnet de søker godkjenning som klinisk spesialist. 36 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL