SEKSJONSLEDER Samspill i SHS Plogspissyrkene i Seksjon helse og sosial fikk nylig to dagers faglig og politisk påfyll. Årets samspillkonferanse ble avrundet med overrekkelse av diplom til Heidi Gjessing, Fagforbundets første sjukepleier med godkjenning som klinisk spesialist. Hun drømmer om en institusjon som syder av anerkjennelse. – Anerkjennelse er den psykologiske enkeltfaktoren som mest av alt skaper energi og motivasjon, sier Astrid Voll Storaas. Hun snakker til, og opptrer for, deltakerne på Samspillkonferansen 2008. Det hun mener, mener hun sterkt. Og det hun sier, sier hun med hele kroppen. På den måten fikk hun full oppmerksomhet fra over hundre konferansedeltakere. Sjukepleiere og helsefagarbeidere Seksjon helse og sosial (SHS) arrangerte sin andre samspillkonferanse på i slutten av oktober. Konferansene går over to dager. Første dag er felles for sjukepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Neste dag har sjukepleierne et program, mens de andre yrkesgruppene er samlet om et annet. Alle landets fylker er representert i begge gruppene. Hjelpepleier Liv Krossøy fra Vestfold og sjukepleier Sissel M. Skoghaug fra Troms har hovedansvaret for arrangementet. Løft Astrid Voll Storaas er invitert for å snakke om samspill, organisasjonskultur og yrkesidentitet. Det gode samspillet oppstår ifølge Voll Storaas der medarbeiderne gir hverandre positive tilbakemeldinger. – Vi deler kanskje ikke ut blomster hver gang en kollega gjør noe bemerkelsesverdig, men vi kan gi ros når noen fortjener det. På den måten kan vi løfte hverandre opp, sier hun og oppfordrer sam- FØRSTE: Heidi Gjessing (t.v.) sammen med Sissel M. Skoghaug og Liv Krossøy. tidig deltakerne til å ta en kikk på bøkene som Gro Langslet har skrevet om Løft-metoden. Rom for ulikhet Foredragsholderen mener at godt samarbeid, gode og effektive grupper oppstår når alle har felles fokus, interesser og mål. – Jeg sier ikke at alle skal være enige. Men i en gruppe hvor deltakerne har respekt for hverandre, hvor alle lytter aktivt til de andre, får deltakerne en felles forståelse av hverandres syn. – Hun legger til at en viktig suksessfaktor er et avslappet klima preget av varme. Gode prosesser Voll Storaas understreker at gode og effektive grupper kjennestegnes av at sakene blir belyst grundig før beslutningene tas. – Alle forslag kommer på bordet fordi det er aksept for ulike meninger og for prøving og feiling. Slik blir det bredde i beslutningsgrunnlaget. Og en åpen diskusjon med aktiv lytting fører til at alle får et eierforhold til beslutningen, også de som i ønsket en annen konklusjon. – Prosessen blir god både for flertallet og mindretallet. Og beslutningene blir effektive fordi alle står bak den, sier Voll Storaas. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Positivt for turnusarbeidere Den 3. oktober la arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fram rapporten fra det såkalte skift/turnusutvalget. Statsråden sa at å se på skift og turnus med nye øyne har gitt resultater. Fagforbundet er veldig fornøyd med at departementet endelig har sett det som helsearbeidere og turnusarbeidere ellers har visst i mange, mange år. Arbeidstida for skift- og turnusarbeidere er en sak som er behandla og utreda under flere regjeringer og av flere utvalg. Den nåværende Stoltenberg-regjeringa satte ned sitt utvalg 16. november 2007. Utvalget foreslår å gi arbeidstakere som arbeider tredelt skift/turnus en gradvis reduksjon i arbeidstida. Utvalget drøfter også skift/turnus og sammenhengen til deltid, og tiltak for å redusere omfanget av deltid. Videre har utvalget utarbeida et forslag til lovendring som vil gi redusert Utvalget foreslår å gi arbeidstakere som arbeider tredelt skift/turnus en gradvis reduksjon i arbeidstida. arbeidstid for mange arbeidstakere med svært belastende arbeidstid. Utvalget mener løsninga de foreslår er rettferdig fordi arbeidstida for den enkelte arbeidstaker blir kortere dess mer natt og søndag vedkommende arbeider. Modellen unngår at arbeidstakerne risikerer å falle på «feil side» av en litt vilkårlig satt grense som bestemmer om man får kortere ukentlig arbeidstid eller ei. Selv om Fagforbundet er veldig optimistisk og positiv til at det gamle kravet om likestilling av skift og turnus nå endelig ser ut til å få en løsning, så skal vi bruke høringstida godt og komme med de innspill som er nødvendig for at dette skal bli til det beste for alle våre medlemmer. Dette er en sak som er viktig både i forhold til arbeidsmiljø og likestilling, samtidig som den kan ha konsekvenser for behovet for arbeidskraft. Og den aller største utfordringa i framtida er nettopp å beholde og rekruttere flere til helse- og omsorgssektoren. KJELLFRID T. BLAKSTAD 46 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL