NYTT > FAGBREV HOLDER Et utredningsutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet foreslår at kravet om tredjeåret med allmennfag skal fjernes når yrkeselever søker høyere utdanning. Hvis du har fagbrev fra videregående utdanning, kan du søke deg til et universitet eller en høyskole. Målet med utvalgets forslag er å styrke fagopplæringen i videregående skole. > AKSJON I OSLO Oslo kommune har startet en aksjon for å få inn tips om sosial dumping på arbeidsplasser som kommunen – som oppdragsgiver har ansvaret for. Du kan ringe 800 82775 eller sende SMS til 800 VARSL mellom klokka 09.00 og 15.30 på alle hverdager hvis du kjenner til at slike rettigheter brytes. > RISIKO FOR KREFT Sykepleiere som jobber mye natt, har høyere forekomst av brystkreft enn andre yrkesgrupper. I enkelte studier har man også funnet at risikoen øker jo lenger man jobber natt. Hvorfor det er slik, ønsker forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, å finne ut mer av. > TARIFFSTRIDIG TILTAK Rådmannen i Stord ønsker å kutte i kommunens seniortiltak i sitt framlegg til budsjett for neste år. Hovedtillitsvalgt Magne Erstad i Fagforbundet mener rådmannens forslag er tariffstridig. Erstad viser til hovedtariffavtalen der det står at kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. > STOPPER ARBEIDET To av ti verneombud stanser farlig drift. Som de eneste i verden bruker norske verneombud sin rett til å stanse farlig arbeid på arbeidsplasser. – Verneombudet har en undervurdert funksjon i norsk arbeidsliv, sier Sintef-forsker Ulla Forseth som har laget en rapport om verneombudenes rolle. Verneombud bruker av og til sin rett til å stanse farlig arbeid, og dette fører ofte til endringer av driften. 6 > Fagbladet 8/2008 Gikk av etter regelbrudd Direktøren i Helse Midt-Norge er gått av etter knusende kritikk i en ekstern granskingsrapport. Sju ambulanseselskap har varslet erstatningskrav etter anbudsskandalen. Fagforbundet etterlyser mer åpenhet. Granskingen av anbudsrunden på ambulansetjenesten i Helse MidtNorge konkluderer med at selskapene ble behandlet ulikt, og at det har påvirket avgjørelsen i forhold til hvem som vant anbudet. Rapporten er også sterkt kritisk til at Helse Midt-Norge hemmeligholdt innholdet i avtalen der Namsos Trafikkselskap og Inntrøndelag ambulanse fikk etterbetalt over 80 millioner kroner. Lite åpenhet – Ambulansesaken viser at det er for lite åpenhet i helseforetakene, sier Kjellfrid Blakstad, leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS). Hun viser til at de viktigste sakene i helseforetakene blir unntatt offentlighet og minner om at Fagforbundet gang på gang har etterlyst større åpenhet i beslutningsprosessene. Styret beklager Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen innrømmet feilinforma- sjon og trakk seg fra stillingen. Rapporten slo fast at styret for Helse Midt-Norge ikke kan klandres for at administrasjonen feilinformerte. I sitt vedtak tar styret konklusjonene til etterretning og beklager kritikkverdig opptreden. Tekst: TITTI BRUN Hemmelig om pensjoner En tillitsvalgt på Kongsvinger ble truet til taushet da hun ønsket å søke råd i forbindelse med anbudene av de ansattes pensjoner. Helt i strid med hovedavtalen, sier Fagforbundet. Tillitsvalgt May Britt Sletten i Kongsvinger fikk beskjed om ikke å diskutere anbudene på de ansattes pensjoner med en levende sjel. – Jeg fikk beskjed om at jeg risikerer fengsel derom jeg bryter taushetsplikten, forteller hun i forrige nummer av bladet Oss tillitsvalgte. – Det er ikke i tråd med avtaleverket. Tillitsvalgte skal ha reell påvirkning i spørsmål om flytting av pensjonene, sier rådgiver Klemet Rønning-Aaby i Fagforbundet. Han påpeker at det er i strid med avtaleverket når tillitsvalgte nektes å bruke egen ekspertise. Store beløp I år har åtte kommuner pensjonsordningen ute på anbud. Alle har hyret inn forsikringsmeklere som kommunens rådgivere. Meklerne kan tjene store penger på å være mellommenn mellom kommune og forsikringsselskap. Noen ganger betaler kommunene meklerne, men like ofte er det selskapene som betaler. Det var bestemt at denne provisjonsordningen skulle forbys, men innføringen av den nye forskriften er utsatt. – Den nye meklerforskriften skulle rydde opp i dette usedvanlig lurvete systemet. Det burde være innlysende at den som kjøper en tjeneste også skal være den som betaler, sier Rønning-Aaby til Oss tillitsvalgte. Tekst: TITTI BRUN Illustrasjonsfoto: Heidi Steen Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2008 fbseksjonKIR