ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Attføring og rettigheter SPØRSMÅL: Jeg er fast ansatt i Oslo kommune som barnehageassistent. Jeg ble syk i 2003 og fikk innvilget yrkesmessig attføring. Sammen med arbeidsgiver og Nav arbeid ble vi enig om en handlingsplan hvor målet var å utdanne meg som sosialarbeider eller barnevernspedagog. Jeg klarte ikke å nå målene – høgskolen ble en for stor utfordring. I 2008 søkte jeg om arbeid med bistand via en attføringsbedrift. I dag er jeg i praksis hos sosialtjenesten hvor målet er å få meg en merkantil stilling. Arbeidsgiverenheten forteller at jeg kun blir prioritert til å søke stillinger i Oslo kommune når jeg er ferdig attført. Jeg har fått innvilget attføring fram til 2011. Målet med arbeid med bistand er å komme i arbeid når man fungerer i arbeidspraksis. I tillegg skal det, jf. AML §103, utarbeides en arbeidsplan (turnusplan) dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet. Arbeidsplanen (turnusplanen) skal vise hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsavtalene dine gir deg både arbeidsrett og arbeidsplikt. Arbeidsplanen (turnusplanen) skal alltid følges, for endring av arbeidsplan gjelder spesielle frister/bestemmelser jf. AML. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å benytte seg av din arbeidsplikt ut i fra de arbeidsavtaler og den turnusplan du har, så skal du ikke trekkes i Jeg føler at jeg får lite informasjon av tillitsvalgt i Fagforbundet i min bydel. Hva slags rettigheter har jeg som arbeidstaker? Jeg føler at jeg fort kan bli gratis arbeidskraft for min arbeidsgiver siden jeg får attføringspenger. lønn. Imidlertid kan det hende at du må utføre andre arbeidsoppgaver enn det du vanligvis gjør dersom det ikke er behov for deg i din opprinnelige stilling. Endrede arbeidsoppgaver skal i så fall være på «samme nivå» og innenfor samme tidsrom som du etter arbeidsavtaler/turnusplan skulle ha arbeidet. Dersom dere blir enige om å forskyve arbeidstiden, skal du ha utbetalt for forskjøvet arbeidstid, så fremt du er omfattet av en tariffavtale som har bestemmelser om dette. Unni Rasmussen, rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet Jeg har heller ikke mulighet til å jobbe i barnehage på grunn av mine helseproblemer. Har ikke arbeidsgiver et ansvar for å hjelpe meg videre? Hilsen en som trenger å vite sine rettigheter SVAR: Jeg forstår det slik at du fortsatt har et an- settelsesforhold som barnehageassistent til Oslo kommune, men at du har vært sykmeldt siden 2003 og deretter vært i et attføringsopp- legg i samarbeid med Nav og Oslo kommune. Ellers har du rettigheter til annet arbeid i Oslo kommune, men etter det jeg forstår er det nettopp det som nå forsøkes ved hjelp av Nav i forhold til en merkantil stilling. Imidlertid har ikke arbeidsgiver plikt til å tilby annet arbeid utover det du er kvalifisert for og har helse til. Hvor grensen går for arbeidsgivers forpliktelser til å stille annet arbeid til disposisjon, må vurderes i hvert enkelt tilfelle konkret. I ditt tilfelle er det ut fra det som er opplyst forsøkt siden 2003 med utdanning og ulik arbeidspraksis, men der utdanningsforsøket strandet. Da gjenstår arbeidspraksis med sikte på at du kommer tilbake til ordinært arbeid uten attføring, og der det nå synes aktuelt med merkantilt arbeid. Dersom dette synes å bli vellykket, og Oslo kommune tilbyr deg en slik stilling, må det antas at de har oppfylt sine forpliktelser. Det er i alle fall ut fra det som er opplyst, neppe slik at du har krav på noe mer fra Oslo kommune som arbeidsgiver. Anne-Gry Rønning-Aaby, juridisk avdeling Fagforbundet AFP og medlemskontingent SPØRSMÅL: Jeg har sluttet i min jobb i Bergen kommune og har gått over på avtalefestet pensjon (AFP). Jeg vet at jeg fortsatt kan være medlem, og det vil jeg gjerne, men hva og hvordan blir det da med betaling, og hva dekker den ? Vennlig hilsen Hilda SVAR: Du skal betale pensjonistkontingent på 300 kroner pr. år. Kontingenten går til å dekke kollektiv hjem – inklu- dert innboforsikring. Du får gratis gruppelivsforsikring, og etterlatte får en utbetaling på ca. 11.000 kroner ved dødsfall. I tillegg får du gratis medlemskap i Norsk Pensjonistforbund, noe som inkluderer medlemsbladet Pensjonisten, og du får selvfølgelig Fagforbundets medlemsblad Fagbladet. Hilsen Mohammed Singhateh, pensjonist. Fagbladet 8/2008 > 25 fbaargang2008 fbseksjonKIR