SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > NM i yrkesfag For aller første gang var barne- og ungdomsarbeiderfaget med i NM i yrkesfag. Fem lag fra hele landet konkurrerte om seiren. 28 > Lofotkultur En illustrert bok med kulturminner fra Lofoten er et godt verktøy for offentlige etater og vanlige folk. Og et tips til andre kommuner. 30 > Digital verden På den mangfoldige ungdomskonferansen oppfordret Ronny Raert fra BarneVakten alle til å følge med på de arenaene ungene er – også nettet. 32 > Støtte til fengselsbibliotek Heldagsskolen Førstetil fjerdeklassinger på 34 skoler prøvde forrige skoleår ut ulike former av heldagsskolen. Hovedtiltakene var utvidet timetall i norsk, matematikk og engelsk, felles skolemåltid, mer fysisk aktivitet og leksehjelp. Skolene rapporterer at skolemåltidene er det vanskeligste å organisere, men har skapt aller mest entusiasme. Fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk har blitt sterkere hos forsøksskolene. Økt timetall og lengre økter har gitt lærerne anledning til å prøve ut nye læringsformer og gi elevene mer variert undervisning.    IVR Løft for skolebibliotekene Kvaliteten på skolebibliotektilbudet til elevene skal økes. Derfor har regjeringen i statsbudsjettet satt i gang et femårig program for skolebibliotek. Styrking av leseferdigheter, kompetanseutvikling, kunnskapsdanning og informasjonskompetanse skal prioriteres. Kompetanseutvikling i lesestimulering og litteraturformidling vil stå sentralt i programmet, og flere kommuner skal gis mulighet til å delta i etterutdanning og utviklingsarbeid.    IVR – Tre millioner til fengselsbibliotekene var en veldig gledelig nyhet. Dette er kroner og øre som kommer godt med. Mette Henriksen Aas, seksjonsleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO,) syns nyheten om at fengselsbibliotekene får tre millioner over statsbudsjettet er veldig viktig. – Fagforbundet har jobbet med å styrke fengselsbibliotekene i mange år. Endelig skjer det noe. Dette er god samfunnsøkonomi, sier Henriksen Aas. En kvart milliard mer til kultur er en økning på ti prosent i forhold til fjorårets budsjett, og Mette Henriksen Aas mener regjeringen nå er klart på vei i å nå målet om et kulturbudsjett som i 2014 skal utgjøre en prosent av det totale nasjonalbudsjettet. I tillegg mener hun at midlene er ganske godt fordelt. – Jeg er glad for at regjeringen også har valgt å satse på enslige mindreårige asylsøkere i årets budsjett. De er de svakeste av de svake og et område det må satses enda mer på. Aktiv skolehverdag I skolen er det foreslått to timer ekstra per uke til fysisk aktivitet. – Satsing på fysisk aktivitet er et veldig bra tiltak. Det er fint med alternativer til de vanlige kropps- STYRKES: Bibliotekar Knut Egil Gundersen ved Berg fengsel i Tønsberg er en av dem som kan komme til å nyte godt av økte midler til fengselsbibliotekene. øvingstimene, og SFO-personalet har lang erfaring i å organisere en aktiv skolehverdag med mangfold og bredde, sier Henriksen Aas. Regjeringen foreslår å etablere 150 nye studieplasser i ordinær førskolelærerutdanning, 150 studieplasser i ettårig etter- og videreutdanningstilbud, og å styrke satsingen på førskolelærerutdanning for assistenter i barnehagene. – Kompetansen til de ansatte i barnehagene er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Bevilgningen til dette formålet er på 15 millioner kroner i 2009, og det holder et stykke på veien til en kompetanseheving, sier Henriksen Aas. Lovfeste fritidsklubber En sak bekymrer Henriksen Aas, og det er at stadig flere fritidsklubber legges ned. Vi jobber sammen med LO, Barne- og likestillingsdepartementet og Ungdom og Fritid om å lovfeste fritidsklubbene. – Det som til syvende og sist avgjør omfanget av kvalitet på tilbud i denne sektoren, som i de øvrige kommunale sektorer, er at kommuneøkonomien styrkes, sier Mette Henriksen Aas. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 8/2008 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2008 fbseksjonKIR