SEKSJONSLEDER Årets barne- og ungdomskommune 23 kommuner var nominert, og Skien gikk av med prisen på 250.000 kroner da kåringen ble offentliggjort i fjorårets vinnerkommune Kristiansand. Skien kommune får blant annet prisen for sin innsats på områdene barnehage, skole, kultur og fritidssektoren. Samarbeid mellom dem som jobber med barn og unge og satsing på frivillighet har gitt gode resultater. Skien har et bredt offentlig kulturtilbud og arbeider aktivt for at alle barn og unge skal få delta. Kulturskolen i kommunen har over 1700 elever der det også tilbys gratisplasser, og de arbeider for å tilrettelegge kultur- og fritidstilbud for barn og unge med spesielle behov. Skien har en rekke fritidsklubber og fritidssentre som har åpent hver dag.    IVR Endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt foreslår en rekke endringsforslag i barnevernloven. Blant forslagene er styrking av ettervernet og plikt til å utarbeide individuelle planer. Forslagene sendes nå til høring med frist 12. desember i år. Der det er motsetninger mellom barnets behov for trygg omsorg og oppvekst og foreldrenes behov og ønsker, skal barnets behov i større grad settes først. Barne- og likestillingsministeren ønsker å endre loven slik at ettervern blir utgangspunktet og det normale. Det betyr blant annet at barn under barnevernets omsorg Årets bibliotek I år er det 20 år siden Norsk Bibliotekforening kåret Larvik bibliotek til årets bibliotek første gang. I fjor gikk prisen til skolebiblioteket ved Stokmarknes barne- og ungdomsskole. Alle typer bibliotek er aktuelle, alle medlemmer av Norsk Bibliotekforening og brukere av bibliotek har forslagsrett. Prisen gis et bibliotek som i de senere årene har brukt nye ideer eller som har utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med dem som bruker eller styrer biblioteket. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopple- også skal få støtte av barnevernet når de passerer 18 år. Om hjelpetiltak ikke fungerer etter hensikten, må barnevernet vurdere tidligere omsorgsovertakelse enn i dag. Barne- og likestillingsministeren vil ha strengere kriterier for tilbakeføring til foreldrene etter omsorgsovertakelse. Etter dagens bestemmelser har barnevernet adgang til å gi tilbakemelding til den som melder bekymring for et barns omsorgssituasjon om at meldingen er mottatt og vil bli fulgt opp. Dette foreslås erstattet med en lovfestet plikt til å gi slik tilbakemelding. IVR velse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. IVR Likestilling i barnehager Barnehager kan søke om statlige midler for å bli demonstrasjonsbarnehage for likestilling. De som kåres, vil i to år motta 50 000 kroner årlig i statlige midler. På Kunnskapsdepartementets nettsider kan du lese mer og finne invitasjonen som er sendt alle landets kommuner.    IVR Helhetlig åpenbaring – Jeg kan ikke huske sist gang jeg leste en så positiv forskningsrapport, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell til Dagbladet tidligere i høst. Og rapporten? Det var Sintefs evaluering av Forsøk med utvidet skoledag. Sist skoleår gjennomførte 34 skoler (1. til 4. trinn) i 11 kommuner utvidet skoledag. Skolene valgte alle, eller en kombinasjon av følgende tiltak: utvidet timetall i norsk, matematikk og engelsk, leksehjelp, fysisk aktivitet og skolemat. I starten var det mye snakk om at lærerne trengte mer kompetanse hvis de skulle ta seg av alle disse oppgavene, spesielt det som hadde med mat og fysisk aktivitet å gjøre. Men så fikk skolene en åpenbaring. Det finnes allerede personale med Det som tidligere for det meste var SFO-aktiviteter, tas i større grad inn i skoletiden. grundig erfaringskunnskap på disse områdene! Nemlig de ansatte i SFO og skoleassistentene. De har erfaring i å tilrettelegge både for fysisk aktivitet og måltider. Rapporten viser at de skolene som mestret å utnytte SFO-potensialet, samtidig lyktes i å skape et læringsmiljø hvor lærerne primært får konsentrert seg om elevene i undervisningssituasjonen. Utvidet skoledag må bli en ny måte å tenke skoledagen på, ikke bare ved å plusse på noen timer med undervisning, men ved å organisere dagen på en ny og mer helhetlig måte. Det som tidligere for det meste var SFO-aktiviteter, tas i større grad inn i skoletiden. METTE HENRIKSEN AAS Det er liten vits med prosjekter som gir gode resultater hvis man ikke følger dem opp. Stortinget har vedtatt utvidelse av skoledagen, men det er i stor grad opp til den enkelte kommune hvordan den blir satt sammen. De ansatte er allerede der, men kommunene må ha økonomi til å gi skolene et godt handlingsrom, slik at den samla kompetansen blir brukt. Da kan vi skape en skoledag der mange hender sammen bidrar til at eleven får en god hverdag. Og – trivsel er en forutsetning for å tilegne seg kunnskap. 38 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR