DEBATT men; Ja da. Pris er viktig. Og vi i KLP kan love deg konkurransedyktige priser når du velger vår skadeforsikring. Men vi kan love deg mer enn det. Vi kan love deg forutsigbarhet og trygghet. Vi kan love deg råd og hjelp når du trenger det, også når det gjelder forebyggende tiltak. Og aller viktigst; vi kan love deg at vi holder det vi lover. Vi vet at det ikke finnes noen snarveier. Gå inn på klp.no/forsikringer, så får du vite mer. legget, gjennom å anbefale det – også i dette oppgjøret. Arbeidsgiverne synes sjølsagt det er glimrende at de kan saldere deler av hovedoppgjørene to ganger med de samme pengene, kalt avsetninger til lokal pott. Men synes vi det? Og ennå lurer noen på hvorfor vi i kommunene blir hengende etter lønnsmessig...! Fagforbundets forhandlingsutvalg bør straks se nærmere på disse forholdene, og be om en ekstrarunde med arbeidsgiver med sikte på å få til en protokolltilførsel om at personlige tillegg gitt i de lokale forhandlingene skal komme på toppen av (i tillegg til) de sentralt tilståtte lønnstillegg. Dagens system er uverdig og vanskelig å akseptere, både for medlemmene, fagforeningene og, skulle man anta, også for arbeidsgiverne på lokalplanet. Man har da vettigere ting å bedrive tida med enn å bruke store ressurser annenhver høst til å slåss om forskudd på neste hovedoppgjør. Ber om at noen fra sentralt hold i Fagforbundet svarer på dette, og om man overhodet har diskutert løsninger og alternativer til dagens høvelig absurde system, kalt lokale forhandlinger i kommunesektoren. For styret i Fagforbundet Tromsø Kommune avd. 177, Bjørn Willumsen, leder > STATSBUDSJETTET Stort og viktig løft i fattig- domssatsinga I denne regjeringsperioden har 200.000 flere mennesker kommet i jobb. Årets trygdeoppgjør ga et historisk løft for både minstepensjonister og unge uføre, takket være organisasjonenes egen vilje til omfordeling. Dette er to viktige saker i kampen mot fattigdom. I årets statsbudsjett bevilges det 1,249 mrd kroner til Handlingsplanen mot fattigdom. Bostøtta har fått en betydelig heving og blir på over en milliard kroner i årsvirkning. Hevinga av bostøtten betyr at mellom 40.000 og 50.000 flere får rett til ordningen. Dette er veldig viktig fordi boutgiftene har økt mye. At alle nå kan søke bostøtte og at kravet til inntektskilde eller hvor boligen er finansiert tas bort, er svært bra. Likeså at det skal bygges 1500 rimelige utleieboliger. Sosialhjelpssatsene økes med fem prosent mer enn forventet prisstigning. Vi skal fortsette å jobbe for å øke satsene opp til nivå med Sifo-satsene. Sammen med en opptrapping på kvali- fiseringsprogrammet vil dette gi et nødvendig og riktig tilbud til mange som kan komme i jobb og få mer langsiktig hjelp. Kvalifiseringsprogrammet er et hovedvirkemiddel i innsatsen mot fattigdom. Et av hovedmålene er å få flere som har stått lenge utenfor arbeidslivet i arbeid, og å redusere bruken av sosialhjelp som langtidsytelse. 300 millioner mer til rusbehandling er også veldig gledelig og nødvendig, og en viktig del av fattigdomssatsinga. Målet er at rusmiddelavhengige skal tilbys den hjelp, behandling og rehabilitering de har behov for, samtidig som det rusforebyggende arbeidet skal styrkes. Med dette budsjettforslaget blir de årlige bevilgningene til rusfeltet økt med til sammen 685 mill kroner siden 2006. I tillegg til handlingsplanen er en av bærebjelkene i innsatsen    > KF62 DINAMO    Foto: Øivind Haug fbaargang2008 fbseksjonKIR