SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Nav-reformen halvveis Nav-reformen innebærer store omstillinger for de ansatte som samtidig skal løse saker hver dag og hjelpe sårbare brukere til et verdig liv. 28 > Lofot kultur En illustrert bok med kulturminner fra Lofoten er et godt verktøy for offentlige etater og vanlige folk. Og et tips til andre kommuner. 30 > Samler kompetanse Narvik kommune samler alle arkivfunksjonene på ett sted. Dermed kan arkivmedarbeiderne dra bedre nytte av hverandres fagkunnskaper. 33 > Master i kommuneregnskap Nav Notodden inspirerer – Jeg er sterkt kritisk til todelt ledelse. Et Nav-kontor bør ha én felles enhetlig ledelse, sier Olav Kasland, leder av Nav Notodden. Olav Kasland framholder at en todelt ledelse fra både statlig og kommunal side kan fungere så lenge lederduoen er enige. Men så snart det oppstår uenighet, kan dette bli konfliktfylt. Kasland har bakgrunn som sosionom og er tidligere generalsekretær i Mental Helse. Han sitter også i rådmannens ledergruppe i kommunen. – Det er viktig å forankre Navkontoret politisk og overfor fagforeningene, sier Kasland. Han hadde ønsket seg at staten og KS hadde ryddet opp i ulike lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte ved etableringen av Navkontorene. For å få kontoret til å fungere best mulig uten for mye gnisninger, har han innført tilnærmet like ordninger når det gjelder arbeidstid. Mens saksbunkene hoper seg opp på mange Nav-kontor, greier Notodden-kontoret jevnlig å få blanke skrivebord takket være villighet til overtid og ekstra dugnad med betalt barnevakt for ansatte som trenger barnetilsyn under dugnadsøkten, ifølge Kasland. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2008 > 27 Fagforbundet undertegnet nylig en avtale med Høgskolen i Hedmark om gjennomføring av en ny mastergrad i forvaltning av kommunale finanser. Fagforbundet bevilger over en million kroner til det nye økonomistudiet. Fagforbundet har sammen med Forbundet for kommunekasserere (NKK) satt i gang et arbeid for å utvikle en master i kommunal finansforvaltning (MOFF). Økonomistudiet har en ramme på 1,1 millioner kroner. Målet er å bygge opp et godt faglig tilbud i kommuneregnskap, med studiestart høsten 2009. Fagforbundet har bevilget 400.000 kroner for inneværende år og 700.000 til neste år, opplyser administrativ leder Fredrik Hellstrøm i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) til Fagbladet. Motstå privatiseringspress Hellstrøm framholder at det lenge har vært diskusjon om kommunalt regnskap skal føres på samme måte som privat regnskapsførsel. Fagforbundet mener det vil øke privatiseringspresset, og forbundet ønsker å skape en gruppe av fagutdannede som kan forsvare det kommunale regnskapssystemet. Professor Bjarne Jenssen ved NYTT STUDIUM: Målgruppa for masterstudiet er i første omgang fylkeskasserere, kommunekasserere og ansatte ved kemnerkontor, mener Arnfill Ihle i Seksjon kontor og administrasjon. Høgskolen på Lillehammer vil undervise på masterstudiet, i tillegg til økonom fra NKK og lærerkrefter ved Høgskolen i Hedmark. Skikkelig kvalitetsstempel – Vi satser på høy kvalitet på denne økonomiutdanningen, sier Arnfinn Ihle, kommunekasserer i Fitjar kommune og styremedlem i SKA. I første omgang er det snakk om å få i stand et deltidsstudium. I lengre perspektiv tenker vi oss et heltidsstudium, sier Ihle. Målgruppen for studiet er i utgangspunktet fylkeskasserere, kommunekasserere og ansatte ved kemnerkontor. – Etter hvert kan dette også bli aktuelt for institusjonsledere, etatssjefer, rådmenn og andre på ledernivå som skal lage budsjett og lese regnskap, sier Ihle. Han understreker at det er et stort behov for utdanning. Etter at kommunalhøgskolen ble lagt ned, er det i dag ingen kompetansegivende utdanning på området. – Kommende kommunekasserere får opplæring i resultatregnskap og kurs på selve arbeidsplassen. Fagforbundet mener det ikke er godt nok. Derfor har vi inngått dette samarbeidet med Høgskolen på Rena og NKK, sier Arnfinn Ihle. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE fbaargang2008 fbseksjonKON