Kvalifiseringsprogram: Prøvestein for Nav-refo – Vi må lykkes i å kvalifisere utsatte grupper til arbeid og aktivitet. Nav-reformen står på spill hvis vi ikke får til kvalifiseringsprogrammet, sier Per Inge Langeng, fungerende direktør i avdeling for levekår og sosiale tjenester i Nav. Tekst: MONICA SCHANCHE Per Inge Langeng tok for seg utfordringer i Nav-reformen og kvalifiseringsprogrammet på Nav-konferansen i regi av Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Nav-direktøren ser medvirkning fra brukerne selv som helt avgjørende. – Kvalifiseringsprogrammet er tuftet på at brukerne får innflytelse, understreket Langeng. Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også der veien fram kan være lang og usikker. Programmet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Tre reformer Nav-reformen er nå i sin mest krevende fase, med store omstillinger for de ansatte som samtidig skal løse saker hver dag. Det er reist mye kritikk i media som er berettiget, innrømmer Langeng. Det er særlig de med krav om barnebidrag og midlertidig uføretrygd som må vente lenge på svar. – Selv i en presset situasjon er det viktig at de ansatte viser gode holdninger til sårbare brukere som Navkontorene skal hjelpe til et verdig liv, påpeker Nav-direktøren. Han understreker at det her ikke bare dreier seg om én reform, men tre. Nav-reformen, pensjonsreformen og reformerte helserefusjoner. Alt dette innebærer ny organisering, arbeidsprosesser, nye regler og lov- > MÅL FOR NAV-REFORMEN • Flere i arbeid og færre på stønad. • Velferdstjenestene skal bli bedre tilpasset den enkelte brukers behov. • Mer effektiv forvaltning av tjenestene. • Aetat og trygdeetaten er slått sammen til Arbeids- og velferds- direktoratet under Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. • Den kommunale sosialtjenesten integreres i det lokale Nav- kontoret, og innen utgangen av 2009 skal det opprettes felles Nav-kontor i alle kommuner. 28 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON