GJØR SITT BESTE: Christina Andersson i Faggruppe Nav i Fagforbundet diskuterer arbeidstrening og kvalifisering med Navs Per Inge Langeng. Nav-leder Notodden, Olav Kasland, følger interessert med. rmen givning, nye kompetansekrav og nye ikt-systemer. Samtidig skal de ansatte besvare ti millioner telefonsamtaler årlig. Personlig oppmøte fra brukerne utgjør flere millioner besøk årlig, mens de ansatte behandler 22 millioner dokumenter i året. Halvveis i reformen Konferansen ble holdt på et tidspunkt der en er halvveis i gjennomføringen av Nav-reformen, den største politiske forvaltningsreformen i nyere tid. Fagforbundet er enig i at de statlige etatene trygdeetaten og arbeidsformidlingen skal slås sammen og lokalt flytte sammen med kommunenes sosialtjeneste. – Innbyggerne skal ha én dør å forholde seg til. Det er viktig å slippe å løpe fra kontor til kontor, sier SKAleder Gerd Eva Volden, som selv har arbeidet på kommunalt sosialkontor. Arbeidsavklaring Per Inge Langeng redegjorde blant annet om den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger, som skal erstatte rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad fra 1. mai 2009. Arbeidsvurdering skal bli obligatorisk i forkant. – Vi har store forventninger til at dette kan bli en innretning i å møte og se brukeren. Arbeidsevnevurdering krever opplæring og trening. Det dreier seg ikke bare om registrering. Relasjonsbiten må også på plass, sa Langeng. Det gjelder også når brukerne skal vurdere sin egen arbeidsevne gjennom et egenvurderingsskjema. – Mange brukere klarer ikke å gjøre det selv. Dette skal være et samspill mellom bruker og ansatt til å få en felles forståelse, sa Langeng. Summer om utfordringer Deltakerne summet friskt om utfordringer og erfaringer fra arbeidsplassene. Nye kolleger og oppgaver inspirerer, men mange syns de får for lite tid til å ta i bruk det de lærer på grunn av arbeidspress. Flere ønsker seg mindre åpne kontorlandskap og flere stillerom for å møte brukerne på en god måte. Kulturforskjeller mellom statlig regelstyring og kommunalt skjønn er en utfordring. Flere ønsker dessuten at realkompetansen de har blir oppvurdert gjennom realkompetansevurdering. Ulike betingelser Ulik lønn og arbeidsbetingelser er kilde til frustrasjon. De statlig ansatte går på statlig avtaleverk og er beskyttet av tjenestemannsloven, mens de kommunalt ansatte har sitt oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og har sine lønns- og arbeidsforhold knyttet til hovedtariffavtalen med KS. Flere av deltakerne ønsker seg ett felles lønns- og avtaleverk. Randi Røvik i Fagforbundets samfunnspolitiske avdeling er ikke overbevist om at det vil være til det beste når det gjelder ansettelsestrygghet og rettigheter. Hun oppfordret de tillitsvalgte til å finne fram til gode løsninger ved de lokale Nav-kontorene, og til et nært samarbeid mellom de tillitsvalgte fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Norsk Tjenestemannslag. – Opprett LO-utvalg lokalt, og bruk medbestemmelsesretten når nye Navkontor skal utformes, er Fagforbundets oppfordring til sine medlemmer. Fagbladet 8/2008 > 29 Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug Foto: Monica Schanche fbaargang2008 fbseksjonKON