DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.com mot fattigdom at vi nå løfter minsteytelsene i folketrygden. Som en gjenytelse for organisasjonenes vilje til omfordeling i vår, følger vi nå opp ved å øke minsteytelsene med 2,1 mrd kroner. Pengene kommer i trygdeoppgjøret, og vi når målet om at minstepensjon til enslige skal utgjøre to ganger grunnbeløpet (G) fra 1. mai 2010. Minsteytelsene for rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og overgangsstønad for enslige forsørgere heves også til 2 G. Og; vi har passet på å endre reglene for skatt og bostøtte slik at økt minstepensjon ikke skal føre til skatt eller mindre bostøtte. Karin Andersen, stortingsrepresentant SV, leder av Arbeids- og sosialkomiteen > ORGANISASJON Takk for god hjelp Jeg vil rette en takk til de flinke saksbehandlerne i forsikringssekretariatet i Fagforbundet. En saksbehandler kontaktet meg og gjorde meg oppmerk- som på at min gruppelivsforsikring ennå var gjeldende etter at sykdom inntraff. Jeg hadde da hatt en gruppelivsforsikring som innbefatter uførhet og død i 15 år, men presterte å si denne opp etter lengre tids sykemelding for første gang i mitt liv og 33 år som yrkesaktiv i helsesektoren. Jeg ender opp som 50 prosent ufør og sender alle papirer til Fagforbundet der en våken saksbehandler ser at min forsikring var gjeldende i sju måneder etter at min første langtidssykemelding startet. Søknad til Trygg Vesta blir så sendt via forsikringskonsulent i forbundet og etter en kort tid fikk jeg forsikringen utbetalt. Igjen en stor til Fagforbundets forsikringssekretariat. Med vennlig hilsen fornøyd medlem > SAMFERDSEL Retten til en trygg arbeidsvei Åpent brev til Møre og Romsdal fylke v/fylkestinget og samferdselsminister Liv Signe Navarsete Fagforbundet Sunndal støtter sine medlemmer i kravet om rassikring av riksveg 70, Oppdølsstranda. Etter at raset gikk søndag 24. august har Sunndal kommune blitt delt i to. Fagforbundets medlemmer utfører tjenester på vegne av Sunndal kommune til innbyggerne på begge sider av raset, og mange er avhengig av å kunne reise flere ganger daglig. Raset har ført til store utfordringer for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne. Fagforbundet Sunndal krever en trygg arbeidsvei for sine medlemmer og en rassikker skolevei for deres barn. Gi dem og alle andre som må krysse rasstrekninga en trygg arbeidsdag. Med solidarisk hilsen Fagforbundet Sunndal v/Sissel Bjørnhjell, Seksjon samferdsel og teknisk v/Ingrid Viseth, Seksjon kirke, kultur og oppvekst v/Anne Grethe Kjelstad, Seksjon kontor og administrasjon v/Inger Johanne Høydal, Seksjon helse og sosial v/Ingunn Ørbog > ORGANISASJON Stopp «privatiseringen» av Sørmarka! Fagbevegelsens røtter har alltid vært sterkt knyttet til Sørmarka. Sånn må det også fortsette å være i framtida. Sørmarka er ikke stedet hvor markedskreftene skal råde, men stedet hvor vi i fellesskap skal bygge en sterk LO-organisasjon, gjennom skolering av våre medlemmer og tillitsvalgte, på tvers av forbundstilhørighet! Deltakere ved LO-skolen, Sørmarka 18. sept. 2008. Anders Føreland (Fellesforbundet avd. 854), Kristine Jelstrup (Fagforbundet avd. 344), Rolf Jensen (Fagforbundet avd. 065), Rune Tønnesen (Fellesforbundet avd. 708), Lars-Erik Andersen (Fellesforbundet avd. 708), Morten Aasen (Handel og kontor, Region Øst), Henrik Sveen (Fellesforbundet avd. 095), Monica Johansen (Norsk Transportarbeiderforbund avd. 028) Kirsti Grinde (Fellesforbundet avd. 250), Michel Gyøry (NAF avd. 142), Roger Jacobsen (Handel og kontor) og Knut Larsen (Handel og kontor, Region Øst) 48 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON