NYTT > PLEIERE OG RENHOLDERE I ÉN AVDELING I Lødingen kommune vil pleie- og omsorgsleder Tore Fjerdingen fremme flere kontroversielle forslag i forbindelse med neste års budsjett. – Vi ser på muligheten for å samle renholdere og hjelpepleiere i en egen avdeling. Disse skal selge tjenester til eldre hjemmeboende, psykisk utviklingshemmede og beboere i omsorgsboliger, foreslår han. > BARE TRE OM DAGEN Kvinesdal kommune innfører retningslinjer i forhold til røykepauser i løpet av arbeidsdagen. Kommunestyret har vedtatt at ingen ansatte får lov til å røyke mer enn tre ganger per dag, inkludert eventuelle røykepauser i lunsjen. > REGJERINGA SATSAR PÅ NYNORSK Regjeringa set no i verk ei rekkje tiltak for å styrkje nynorsken. Det vil mellom anna bli løyvt seks millionar kroner meir til å støtte produksjon av nynorske læremiddel i 2009 for å sikre at elevane ved skulestart skal få lærebøkene i begge målformer, melder Kunnskapsdepartementet. > JAKTER JOBBSØKERE PÅ FACEBOOK Ordfører Ivar B. Prestbakmo tar Facebook i bruk i jakt på søkere til ledige jobber i Salangen. På nettsamfunnet forteller han om ubesatte stillinger både i Salangen kommune og i øvrig næringsliv i bygda. > LETTERE Å FINNE FARLIGE STOFFER Stoffene glyoksal og glutaraldehyd mistenkes å være kreftfremkallende. Nye og bedre metoder kan måle risikoen ved stoffene, som er stadig mer vanlige i industrien. 4 > Fagbladet 8/2008 – Avskaff fattigdommen – Som stand-in for finansminister Kristin Halvorsen vil jeg bruke pengene til å avskaffe den skampletten som fattigdom er, sa tidligere LO-leder Gerd Liv Valla på Fagforbundets fattigdomskonferanse i oktober. – Fagbevegelsens engasjement er helt avgjørende for å få bukt med fattigdom både nasjonalt og globalt, mener tidligere LO-leder Gerd Liv Valla. – Fattige er først og fremst dem som er uten arbeid, sa Valla og fulgte opp oppfordringen fra en faglig rogalandskonferanse som krever en krisepakke for folk flest, ikke for banksjefene. Det gjelder milliardsatsing på skoler og eldreomsorg, sosial boligbygging og nye milliarder til kommunene. Utfordrer regjeringen Gerd Liv Valla har en klar oppfordring til de rødgrønne: – Regjeringen må gjøre konkrete grep for dem som sliter. Etabler ikke-kommersielle utleieboliger. Stopp drop-out fra videregående skole, og innfør ungdomsgarantien før 2009. Styrk kvalifiseringstiltakene for å få sosialhjelpsmottakere i arbeid, gi mer penger til Navsektoren, og gjør noe med sosialhjelpssatsene, oppfordret den tidligere LO-lederen. Fagbevegelsen må trå til Når det gjelder bekjempelse av den globale fattigdommen, har Valla liten tro på at det er nok med tiltak fra verdensbanken og det internasjonale pengefondet. TALER DE SVAKES SAK: Gerd Liv Valla mener fagbevegelsen spiller en viktig rolle i kampen mot fattigdom. – Vi må endre maktforholdene. For å greie det, er det den seige innsatsen fra fagbevegelsen som må til, sa den tidligere LO-lederen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Kan miste lokalt lønnstillegg Kommunalt ansatte risikerer at høstens lokale tillegg blir spist opp av ansiennitetsopprykk, for så å dukke opp igjen 1. mai neste år. Dersom arbeidstakeren får et tillegg på for eksempel 10.000 kroner i lokale forhandlinger, får vedkommende ikke beholde dette når minstelønnen øker på grunn av opprykk til nytt alderstrinn. Det går fram av et regnestykke på KS sine hjemmesider. For enkelte ansatte kan lokale tillegg på over 30.000 kroner forsvinne på grunn av minstelønnsheving før mellomoppgjøret 1. mai neste år. Dukker opp igjen Da dukker det lokale tillegget opp igjen. Dette er sikret i en protokoll fra årets tariffoppgjør: «Lokale Spesialrådgiver Steinar Nodland. lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger per 1. mai 2008 skal i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn per 1. mai 2009 for berørte arbeidstakere.» Spesialrådgiver Steinar Nodland i Fagforbundets forhandlingsenhet er lite fornøyd med at tillegg gitt i lokale forhandlinger forsvinner inn i et ansiennitetstillegg som arbeidstakeren uansett skal ha utbetalt. – Dette vil bli tatt opp i arbeidsgruppen som nå skal se på hele lønnssystemet i KS, sier Nodland, som har hatt møte med KS om denne saken. – Hemmer lønnsveksten Steinar Nodland mener slike grep hemmer lønnsveksten for de ansatte i kommunesektoren. – I løpet av 2006 og 2007 forhandlet stat og kommune seg fram til samme prosentvise lønnsvekst. Men da tallene fra teknisk beregningsutvalg kom på bordet, viste det seg at lønnsveksten i kommunene var 1,2 prosent lavere enn i staten. Ifølge Nodland beholder arbeidstakere i staten sitt lokale tillegg i 12 måneder når det gis fra 1. mai. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2008 fbseksjonSAM