* * * Art 311 Sort str.36-45 Beige str.36-42 NYHET! Art 211 Rød str.36-42 Sort str.36-46 Art 211 Hvit str.36-42 www.footcare.no E-mail: post@footcare.no    Tlf: 67 97 80 40 • Fax: 67 97 18 16 Foot Care AS Postboks 75, 1471 Lørenskog Likestillingsparadoks Fagforbundet er positiv til at fedrekvoten økes, men peker på at fedre dermed får en lengre lovfestet foreldrepermisjon enn mødre. Etter dagens regelverk er den tiden som er forbeholdt mor av helsemessige årsaker tilsvarende den tiden som er forbeholdt far for å ivareta foreldreansvaret. Men mens kvinnens fødselspermisjon går inn i den totale rammen, kommer fars Illustrasjonsfoto: colourbox.com eller Sysselsetting mot fattigdom Fagforbundet frykter økt arbeidsløshet. Kommunene må utarbeide sysselsettingsplaner, bruke IA-avtalen og sette i verk ordninger som er etablert for å bekjempe fattigdom og ekskludering fra arbeidsmarkedet, mener Fagforbundet. Fagforbundet peker spesielt på forslaget om å bevilge midler til 68.000 tiltaksplasser, og økt satsing på kvalifiseringsprogrammet som det viktigste enkelttiltaket for å utjevne og redusere sosiale forskjeller. Forbundet peker også på at økt innsats innen rusområdet, flere utleieboliger til vanskeligstilte og økt minstepensjon på til sammen 1,2 milliarder er omsorgspermisjon i tillegg. – Når fødselspermisjonen bringes inn i fordelingsregnestykket, innebærer det at far i realiteten gis et fortrinn til å ivareta foreldreskapet, mens det for kvinner er helseperspektivet som skal ivaretas. Det er også nødvendig at fedrenes rett til selvstendig opptjening av foreldrepenger styrkes, understreker Fagforbundet i en uttalelse. tiltak som understreker den sosiale profilen i budsjettet. Også forslag om at 50.000 flere husstander vil motta bostøtte og økning av sosialhjelpssatsene med fem prosent mer enn prisstigningen, er viktige bidrag for dem som har aller minst. – For å sikre verdighet og forutsigbarhet for sosialhjelpsmottakere, er det imidlertid vesentlig at det innføres et felles regelverk og praksis for tildeling av økonomisk sosialhjelp, understreker landsstyret. Ungdomsgaranti At regjeringen kommer med en garanti som sikrer ungdom under 25 år jobb i form av arbeidsmarkedstiltak, er viktig for de ungdommene som i dag går ledige. Spesielt gjelder dette unge funksjonshemmede og innvandrerungdom. Derfor er det skuffende å se at regjeringen innfører garantien delvis, gjennom arbeidsmarkedstiltak, men unnlater å gi en rett til utdanning for dem mellom 20 og 24 år, heter det i uttalelsen fra forbundets landsstyre. Fagbladet 8/2008 > 15 *) +porto/oppkravsgebyr Vår pris 995,- Vår pris 895,- Vår pris 895,- fbaargang2008 fbseksjonSAM