Går sammen om å ta de useriøse Både arbeidsgivere og arbeidstakere, myndighetene og de som skal kontrollere forholdene var samstemte: Alle er tjent med å komme den useriøse delen av renholdsbransjen til livs. Tekst: PER FLAKSTAD Enigheten var stor da LO, Fagforbundet og Arbeidsmandsforbundet i slutten av september gikk sammen om en konferanse om sosial dumping i renholdsbransjen. Ryddig og anstendig – Vi ønsker ikke at de som lar folk jobbe på elendige kontrakter skal utkonkurrere de som behandler sine ansatte på en skikkelig måte, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Han benyttet konferansen til å lette forsiktig på sløret over regjeringens oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping som ble presentert i forbindelse med statsbudsjettet uka etter. – LO skal kaste hele apparatet med 40.000 tillitsvalgte og 860.000 medlemmer inn i arbeidet med å styrke de ansattes vilkår, sa LOs nestleder Geir Mosti. – Vårt alternativ til de useriøse bedriftene er skikkelighet og kvalitet. Vi ønsker ikke renholdskonkurranse og anbud på renhold som bare dreier seg om laveste pris. Vi ønsker en autorisasjonsordning for renholdsbransjen, sa direktør Petter Furulund fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. – Forbundene i LO som organiserer renholdere må legge den interne debatten til side og samarbeide om en positiv utvikling av renholdsyrket og økt status for bransjen, sa lederen i Arbeidsmandsforbundet Erna C. Hagensen. – Vi ønsker den arbeidskraften som arbeidsinnvandring representerer velkommen, men det må skje under forhold som ikke forringer det arbeidslivet vi har. Derfor er vi avhengig av at arbeidsinnvandrere tilbys anstendig lønn og gode HMS- SNYTER FELLESSKAPET: – Useriøse selskaper som bruker sosial dumping, snyter fellesskapet for enorme beløp, sa Børre Pettersen. forhold. Det er også viktig at arbeidsinnvandrere organiserer seg slik at de i fellesskap med andre kan kreve gode og ordende arbeidsforhold, sa Fagforbundets leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Kritikkverdige forhold Bakgrunnen for konferansen er at sosial dumping har spredd seg fra først og fremst byggebransjen og over til blant annet hotell- og restaurantbransjen, transportsektoren og ikke minst innen renhold. Arbeidstilsynet har det siste året trappet opp kontrollene av renholdsbedrifter, og resultatene er nedslående sett med øynene til den seriøse delen av bransjen. – Vi har avdekket mange stygge tilfeller. Noen av arbeiderne er uten 30 > Fagbladet 8/2008 Foto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM