Handlingsplan mot sosial dumping I forbindelse med statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober, presenterte regjeringen sin nye handlingsplan mot sosial dumping. Den består av følgende tiltak: • Arbeidstilsynets budsjett er økt med 10 millioner kroner. • Effektivisering av allmenngjøringsordningen. • Utrede en modell for solidaransvar for oppdragsgivere etter allmenn- gjøringsloven. • Id-kort i renholdsbransjen – hvilke krav bør stilles for å gjøre id-kort egnet i renholdsbransjen? Vurdere om id-kort er hensiktsmessig også i andre bransjer. • Regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen – på grunnlag av erfaringene med ordningen for bygg og anlegg. Aktuelt å vurdere for andre bransjer, som renholdsbransjen, samtidig. • Rett til yrkesskadeforsikring – tiltak for å bedre informasjonen om rettigheter og plikter. • Informasjon og veiledning – gi tilstrekkelig og god informasjon om rettig- heter og plikter i norsk arbeidsliv til arbeidstakere og arbeidsgivere. • Tiltak mot sosial dumping i landbruket – satsing på informasjon og Illustrasjonsfoto: colourbox.com identitet, en rekke asylsøkere er blitt utnyttet til nattarbeid, og noen må tilbakebetale lønn hvis de slutter før det er gått seks måneder, sa Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet. Hittil i år har Arbeidstilsynet kontrollert 141 bedrifter, og hele 80 prosent av dem fikk pålegg etter kontrollen. Ved enkelte bedrifter ble det avdekket forhold som ifølge Halmrast blir betraktet som grove. – Ett nivå, det norske! Arbeidstilsynet får økte ressurser til kontrollvirksomhet av blant annet renholdsbransjen, lovte statsråd Dag Terje Andersen. Andersen oppfordret organisasjonene og de tillitsvalgte til å arbeide aktivt mot sosial dumping, som etter statsrådens mening kunne undergrave fellesskapet og likhetstanken som en viktig motor i den norske økonomien. – Vi har bare ett nivå for lønns- intensivert tilsyn. og arbeidsvilkår i Norge, nemlig det norske! sa statsråden. – Organiserer seg vekk fra kontroll Rådgiver i LO, Børre Pettersen, mener at det offentlige er i ferd med å organisere seg vekk fra kontrollansvaret for de som jobber for blant annet kommunene. – Kontrollverktøyene ligger der, men bruker vi dem? Svaret er tja, sa han. HANDLINGSPLAN: – Regjeringen har en handlingsplan 2 for å få bukt med sosial dumping, sa statsråd Dag Terje Andersen. Pettersen mener at grunnlaget for mye useriøs drift ligger i konkurranseutsetting og anbud, og at kommunene ikke har en internkontroll som er god nok til å avsløre hva som ligger i kontrakter som har en lav pris. I tillegg er det politiske ansvaret for ansatte utvannet gjennom å avvikle kommunal virksomhet og i stedet overføre driften til kommunale aksjeselskap, foretak og interkommunale foretak. – Disse systemendringene har bidratt til at aksepten for useriøs drift sakte, men sikkert har seget inn over det offentlige Norge. – Men sosial dumping handler ikke bare om lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år unndras det mellom 200 og 300 milliarder kroner i avgifter og skatt gjennom useriøs forretningsdrift, det setter sosial dumping i et enda større perspektiv. Derfor må hele fagbevegelsen, arbeidergiverne og myndighetene gå sammen om å rydde opp, sa Børre Pettersen. Fagbladet 8/2008 > 31 Foto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM