SEKSJONSLEDER Satser på brannsjefer Seksjonen hadde et møte i september med brannsjefer/ingeniører i forbindelse med forbundets plogspissprosjekt. Temaer var blant annet pensjonsalder, interkommunalt samarbeid, brannsjefenes rolle i kommunene og i beredskapsarbeidet og hvor utfordringene ligger i det brannforebyggende arbeidet. Forbundets satsing på brannsjefer er blitt svært godt mottatt. Mange føler seg isolerte i kommunene, og det er tydelig behov for å bygge opp et nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling.    PF Nyttig frisør- informasjon Alle medlemmer i Frisørenes Fagforening har nå tilgang på informasjon fra Videncenteret for frisører og kosmetikere. Videncenteret jobber tett sammen med hudleger og allergiforskere. For å få tilgang til informasjonen, gå inn på www.dfkf.dk, der det ligger en link til Videncenteret for frisører og kosmetikere. For å komme videre inn på senterets sider, trenger du et brukernavn og kodeord. Brukernavnet er medlemsnummeret ditt (de sju siste tallene – dette nummeret står på all post medlemmene får fra Frisørenes Fagforening/Fagforbundet). Kodeordet er navnet ditt. De som har behov for mer informasjon, kan sende en epost til monica@frisorene.no    PF Kjøper en side i «Lusa» Styret i SST har vedtatt å kjøpe seg inn med én side i hver utgave av dyrepleiernes blad «Lusa». Bladet kommer ut fem–seks ganger i året. Grunnen til å kjøpe seg inn, er at forbundet på denne måten kan nå ut til relativt mange uorganiserte siden alle medlemmene i interesseorganisasjonen Norsk Dyrepleier og Assistent Forening får bladet. SST-styrets vurdering er at en side i Lusa vil være en god kanal til å nå ut med informasjon om tariffarbeid, yrkesfaglig arbeid og om Fagforbundet og organisering generelt.    PF Verving av deltids- brannpersonell Vest-Agder og Buskerud har lagt ned mye arbeid for å komme i gang med å verve deltidsbrannpersonell. De har «utdannet» to–tre spydspiss-personer som selv arbeider som deltidsbrannmenn. De har vært til stede på øvelser og samlinger som deltidsbrannkorps har i de to fylkene.    PF Høgskoleprosjektet I september holdt Seksjon samferdsel og teknisk (SST) og Seksjon kontor og administrasjon (SKA) det første faggruppemøtet i forbindelse med høgskolesatsingen. Dette er et prosjekt rettet mot høgskoleutdannede i teknisk sektor (HiT). På møtet ble det drøftet mulighet for et fagseminar neste høst og andre yrkesfaglige tilbud. Dette er en svært sammensatt og differensi- ert gruppe, noe som gjør at det kan være vanskelig å finne felles yrkesfaglige problemstillinger. Vertskommuner og erfaringsutveksling ble tatt opp som andre temaer, og deltakerne oppfordret forbundet til å se på mulighetene for regionale samlinger eller møter, ikke bare sentrale konferanser. Gruppen er glad for å være i gang, og ser svært positivt på det videre arbeidet.    PF Anbud gir krise Fagforbundet ser på kollektivtrafikken som en viktig del av offentlig sektor, og er overbevist om at tilbudet blir best for passasjerene om selskapene eies og drives i offentlig regi. Fokuset må være på kvaliteten i tjenesten, ikke på den enkelte utførerbedriftens bunnlinje. I år har vi hatt krise i busstilbudet i Rogaland, i Vestfold og Sunnhordland. I disse fylkene har trafikken vært ute på anbud, og ulike strekninger har fått ny operatør. Vinner er det busselskapet som har tilbudt å kjøre kollektivtilbudet for minst betaling fra fylkeskommunene. Dermed har brukerne og de ansatte fått inn en ny operatør som ikke har lokalkunnskap. Busselskap som på tross av disse manglende forutsetningene, har en overordnet ambisjon om å tjene penger for sine eiere på kontraktene. De setter i gang med kjøre- og hviletider og skiftplaner som erfarne sjåfører finner meningsløse. Kvalifisert arbeidskraft finner seg ikke i å bli presentert slike arbeidsforhold, og motsetter seg å møte passasjerene med et urealistisk tilbud. Med anbudsregimet og bestiller/utførermodellen blir kompetan- sen i utførerselskapet irrelevant. Dette fører til sjåførflukt og krise i det lokale kollektivtilbudet. Kontrakthaverne rekrutterer nye sjåfører i det tidligere Øst-Europa. De er sikret tariffert lønns- og arbeidsforhold, og er dyktige sjåfører. Drivkraften for selskapene er å oppfylle kontrakten. Språk- og ruteopplæring blir et minimum for ikke å belaste bunnlinja for mye. Så selv om sjåførene kan kjøre buss, blir ikke dette et bidrag til å heve kvaliteten på tjenesten. Motstanden øker mot dette systemet. I år har vi til nå hatt politiske streiker mot anbud i kollektivtrafikken i Tromsø, Trondheim, Møre og Romsdal og Hordaland. STEIN GULDBRANDSEN For Fagforbundet er det politisk viktig å få til rekommunalisering. Bare med kollektivselskap drevet og eid av det offentlige får vi unntak fra EUs anbudsforordning. Det er bare med offentlig eide og drevne selskap vi kan utnytte de ansattes kompetanse til å utvikle kvaliteten. Med anbudsregimet og bestiller-/utførermodellen blir kompetansen i utførerselskapet irrelevant. 38 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM