RUSK I REFORMEN TEMA Reformen ruller videre Nav-direktør Tor Saglie underslår ikke at Nav har problemer. Han er like fullt overbevist om at velferdssystemet er på rett vei med Nav. – Hva er de største problemene i dag? – Mye går bra, men vi har noen utfordringer vi er spesielt opptatt av. Dette er restanser på saker, lang saksbehandlingstid og at det er for vanskelig å komme fram og få svar på telefon. – Dette har negative konsekvenser for brukerne våre. Samtidig betyr det også arbeidsmiljøbelastninger for mange av våre ansatte. – Situasjonen er svært ulik fra kontor til kontor. Hva er nøkkelen til å lykkes? – Vi ser helt tydelig at de som lykkes best er kontor som satser på en viss grad av spesialisering av sine ansatte, samtidig som de har jobbet med å få til en god integrering av de ulike kulturene og fagmiljøene som skal slås sammen. – Nye Nav-kontor skal etableres i 2009. Hvordan skal dere unngå å gjøre de samme feilene om igjen? – Nå satser vi i mye større grad på kompetanseoppbygging i forkant av etableringene. Men økt satsing på opplæring innebærer også at man er borte fra kontoret i perioder, og dette kan igjen gå ut over tilgjengelighet og saksbehandlingstid. – Dette er et løpende dilemma vi må leve med i denne fasen. – Og selv om det har vært mange problemer, er de aller fleste enige om en ting: Vi vil ikke tilbake til det gamle systemet med sosialkontor, trygd og arbeid. – Hvordan er Nav rustet til å møte 2009? Nav altså at avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og at den dermed heller ikke kan påklages. – Nav toer sine hender, sier advokat Rønning-Aaby og fortsetter: – Vanligvis vil klagesaker kunne gå videre til Trygderetten, men med sitt vedtak har Nav avskåret Olsen fra denne muligheten. Så galt kan det gå Rolf Ragnar Olsens sak er et eksempel på hvor galt det kan gå, mener Fagforbundets advokat. – Det er helt urimelig at en enkeltperson skal bære et økonomisk tap som Nav åpenbart har vært direkte årsak til, sier Anne Gry Rønning-Aaby. Hjemme i Kirkenes må Rolf Ragnar Olsen bare leve med at han betaler regnigen for Navs feil. – Jeg hadde nok ikke gått av med AFP hvis jeg hadde visst dette. Selv om snaue sju tusen i året ikke er store beløp, betyr det mye for oss som ikke har så mye å rutte med fra før. – Hva gjøres nå for å redusere saksbehandlingstiden? – Vi får inn 400.000 saker i måneden. Generelt er det fire prosent som ikke behandles innenfor akseptabel tid. Fra sentralt hold overvåker vi situasjonen nøye gjennom rapporteringer fra kontorene. Vi har også etablert et eget fagstøtteprosjekt og prosjektet «tidlig drift» rettet mot kontorer som sliter. Nav-direktør Tor Saglie – Mange ansatte har klaget over at de har fått nye arbeidsoppgaver uten å ha fått tilstrekkelig opplæring til å gjøre jobben. Hva med disse? – Enkelte kontor har valgt en modell der «alle skal gjøre alt». Dette er ikke en god løsning, og er en viktig årsak til at enkelte ansatte har opplevd mestringsproblemer i jobben. – Et annet problem har vært at man noen steder bare har hatt noe som mer likner på en samlokalisering av statlige og kommunale etater uten at man har hatt en integrasjonsprosess. Dette har også ført til arbeidsmiljøbelastninger for ansatte. – Jeg er spent på ledighetstallene. For hver nye arbeidsledige registrert i statistikken, får vi fire ganger så mange nye saker som skal behandles. – Vi vet at vi får ressurser for å møte den økte arbeidsledigheten, og diskuterer nå hvordan vi best skal utnytte dem. – Vi har også bedt departementet utsette innføringen den nye ytelsen, arbeidsavklaringspenger, fordi vi er bekymret for at det er for mye som skal implementeres samtidig. Dette venter vi svar på med det første. – Men nyetableringen av Nav-kontor vil gå som planlagt. Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 1/2009 > 13 fbaargang2009 fbseksjonKIR