AKTUELT Nasjonalt senter for skriving Forslaget om et nasjonalt senter for skriving i opplæringen ble fremmet i stortingsmeldingen om språkopplæring som ble lagt fram sist vår. – Vi har fått innspill fra sentrale skrivemiljøer, og alle institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har fått anledning til å komme med synspunkter når det gjelder lokalisering. Det har vært stor enighet om at Høgskolen i Sør-Trøndelag er et godt valg, sier Tora Aasland, statsråd for høyere utdanning og forskning. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og skriveopplæring i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Utvikling av arbeidsmåter, læringsstrategier og vurderingsformer i skriveopplæringen og systematisering av gode eksempler er blant oppgavene senteret vil få. En viktig oppgave vil også være å formidle kunnskap om skriving i opplæringen til foreldre og til allmennheten, melder Kunnskaps- GODE ERFARINGER: Nedre Eiker kommune har høstet gode erfaringer med utvidet ansvarsområde for verneombudene. Fra v: hovedverneombud Tor Arne Bjørn, ordfører Elly Therese Thoresen og kommuneplanlegger og miljøkoordinator Randi Larsen. Miljøverneombud gir billigere drift departementet. HS Nedre Eiker kommune har spart store beløp i driftsutgifter etter at de begynte å miljøsertifisere virksomhetene sine med kommunens egne verneombud som ressurspersoner. – En av barnehagene våre har redusert søppelmengden fra 22 kilo til 2 kilo i uka. Resten er sortert og levert til gjenvinning, sier hovedverneombud Tor Arne Bjørn i Buskerud-kommunen Nedre Eiker. Han delte sine kunnskaper på en konferanse i Oslo for verneombud fra hele landet før jul. – Vi har 6622 barnehager i landet, og hvis alle klarer å redusere søppelmengden sin tilsvarende, vil vi redusere barnehagesøppelet med 132.640 kilo. Og det bare på ei uke. Sparer penger Nedre Eiker har vært en pilotkommune i prosjektet «Livskraftige kommuner» siden desember 2006. Ordfører Elly Therese Thoresen har så langt bare positive erfaringer. – Etter min mening har arbeidet hatt en veldig god effekt på alle plan i kommunens virksomhet. Vi har fått positiv omtale både lokalt og nasjonalt, og slik sett har miljøengasjementet bidratt til å gi Nedre Eiker et godt omdømme, forteller hun. Ordføreren sier at når en barnehage gjennom arbeidet med å bli miljøsertifisert klarer å kutte strømregningen med to tredeler, så er det god økonomi for kommunen. – Prosjektet der verneombudene får ansvar også for det ytre miljøet medfører utgifter, men vi kan likevel forsvare det siden det også bidrar til at vi sparer penger på andre områder, sier Elly Therese Thoresen. Mange kommuner er i gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. Det spesielle i Nedre Eiker er den rollen som verneombudene har fått i dette arbeidet. Tradisjonelt kjøper kommunene sertifiseringsløpet og selve sertifiseringen fra eksterne konsulentfirmaer. – I stedet for å betale penger ut av kommunen, investeres det i stedet i egne ansatte. På den måten beholdes også kunnskapen innad i organisasjonen, og kommunen får et nettverk av miljøkontakter i alle virksomheter. Dermed blir klima- og miljøarbeid en integrert del av kommunens arbeid, i stedet for en oppgave de er pådyttet ovenfra, sier hovedverneombudet Tor Are Bjørn. – Største løftet noensinne Rundt 200 verneombud fra hele landet hadde kommet til Sentrum Scene i Oslo for å høre om erfaringene fra pilotprosjektet i Nedre Eiker. – En full sal vitner om at vi er mange som ønsker å gjøre noe. I Fagforbundet har vi alltid ment at den beste måten å oppnå resultater på, er å ansvarliggjøre og dyktiggjøre sine egne ansatte. Prosjektet i Nedre Eiker er et godt eksempel på dette, sier Stein Guldbrandsen, leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Utdannings- messe i Austevoll Fagforbundet har stått på stand sammen med Austevoll kommune på den årlige utdanningsmessen. Det var mange ungdommer som stoppet opp for å få brosjyrer og strøartikler. Alle ungdommene fikk være med på utlodning av Fagforbundet sin tursekk. – Alle elevene som besøkte standen var med i trekningen av en sekk, sier Kari Suphammer, leder for Fagforbundet Austevoll.    IVR Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR