SEKSJONSLEDER Manifest mot mobbing Fagforbundet er invitert til å delta som part i Manifest mot mobbing etter å ha deltatt i en arbeidsgruppe om saken det siste året. Arbeidsgruppen har gjennomgått det tidligere manifestet med sikte på forbedringer og endringer inn i en ny periode. Fagforbundet, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget i grunnskolen og regjeringen er partene i arbeidsgruppen. Fagforbundet ønsker også at egen organisasjon jobber med ulike tiltak. Hver barnehage, skolefritidsordning og skole skal ha forpliktende planer for arbeidet IS i skolen Kunnskapsdepartementet ønsker å etablere en ordning i skolen der skoler som har dokumentert at de har et godt og inkluderende skolemiljø, får kvalitetsstempelet ISskoler, inkluderende læringsmiljø. Kriterium er at elever, foreldre og lærere trekkes aktivt med i arbeidet med læringsmiljøet. Med IS-skoler håper partene – Fagforbundet, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget i grunnskolen og regjeringen – å stimulere flere skoler til å jobbe bredt for å bedre læringsmiljøet og styrke elevens sosiale tilhørighet. IVR Synliggjør integreringen Fagforbundets faggruppe FAGIntegrering har drøftet planer for videre arbeid og muligheter for å synliggjøre Fagforbundet som et godt organisasjonsalternativ for alle som jobber med integrering. Faggruppen er opptatt av ulike temaer som er viktige på tvers av de ulike yrkesgruppene som tolk, asylmottaksarbeider, flyktningkonsulent, bosettingsarbeider og programrådgiver. De har laget rammer for en vervebrosjyre og vil drøfte muligheter for en «annerledes» konferanse på tvers av integreringsområdet. IVR mot mobbing. Herunder fremme kompetansehevingstiltak om arbeid mot mobbing. Et eget informasjonsopplegg skal lages og spres. Det skal tas initiativ til å inngå lokale manifest. Organisasjonen skal utforme tiltak til Kvalitetskommuneprogrammet slik at arbeid mot mobbing i oppvekstsektoren inkluderes i programmet. Dessuten skal det systematisk fremmes tiltak mot mobbing både i arbeid med arbeidsmiljø og læringsmiljø. Både barn, ungdom og voksne skal møtes med respekt.    IVR Kvalitet og innhold i barne- hagene Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har kommet med sine innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen. I et møte med Kunnskapsdepartementet kom forbundet med sine forslag og innspill om kompetansebehov til dem som ikke er førskolelærere for å bedre kvaliteten i barnehagen. Fagforbundet ga uttrykk for at barne- og ungdomsarbeideren må bli synlig i barnehageloven og forskriftene i tillegg til øvrige offentlige dokumenter som omhandler barnehagen. Det må også legges til rette for assistenter som ønsker fagbrev og andre faglige kurs på en slik måte at det lar seg gjennomføre for den enkelte.    IVR 24. MARS Merk deg datoen! Da er det ÅRETS barnehagedag. Gi barna IS Voksnes arbeidsmiljø er grundig forankra i lovverket. I tillegg finnes det IA-avtaler (inkluderende arbeidsliv) på en rekke arbeidsplasser rundt om i landet. Hva med barna våre, hvordan sikres de et godt miljø i skolehverdagen? Det er opplæringsloven som forankrer denne rettigheten for barn i skolen. Men det går tregt. Bare halvparten av skolene er godkjent etter forskriften om miljøretta helsevern. Kanskje kan IS hjelpe? Samtidig som undertegnelsen av et nytt Manifest mot mobbing skjer i januar, lanseres nemlig tanken om IS i skolene. Ikke is til å spise, vel og merke. Intensjonsavtalen om IS står for inkluderende skolemiljø og vil ha paralleller til de voksnes arbeidsplassers IA-ordning. Tanken er at skolene etter visse kriterier kan få kvalitetsstempel som ISskoler. Manifest mot Mobbing oppfor- Bare halvparten av skolene er godkjent etter forskriften om miljøretta helsevern. drer skolene til å arbeide for at elevene skal få oppleve trygge og inkluderende skolemiljøer uten mobbing. IS-stemplet blir noe skolene kan bruke utad for å fortelle at de arbeider systematisk med læringsmiljøet. I Danmark har de to forskjellige logoer som skolene kan legge ut på egen hjemmeside, én hvis de har gjennomført en vurdering av læringsmiljøet (UMV) og én hvis de har en antimobbestrategi. Det gjenstår å se hvordan det blir her. Vi må velge en strategi som genererer mest mulig handling, og unngå byråkrati. Som en av avtalepartene i Manifest mot mobbing, er Fagforbundet med på å jobbe fram en intensjonsavtale om ISordning i skolen. Selv om det gjenstår en del avklaringer, har jeg troen på at dette vil komme både voksne og barn til gode. ISordninga vil også kunne revitalisere skolemiljøutvalgene. En slik overordnet intensjonsavtale for inkluderende læringsmiljø vil legge grunnlaget for lokalt tilpassede avtaler. Det er viktig at avtalen blir godt forankra blant elever, skoleledelse, alle ansatte og foreldre. Først da kan den bidra til et godt læringsmiljø, hvor mangfoldet verdsettes. METTE HENRIKSEN AAS 42 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR