BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 1/2009 Ufør, men vil jobbe litt SPØRSMÅL: Jeg har noen spørsmål om regelverket i forhold til å være uføretrygdet og den ene regelen i folketrygden som ikke er samordnet med den private pensjonsordningen KLP. Jeg leste artikkelen i Magasinet Aktuell nr. 6/2008 «Regelverket hindrer uføre i å jobbe». Dette er temmelig nøyaktig det jeg selv har opplevd. Jeg ble utsatt for så mye røyking på arbeidsplassen at jeg ble syk, arbeidsgiver brøt eget arbeidsreglement. Jeg måtte omplasseres, ble presset over i en stilling jeg ikke ønsket, og etter hvert ble jeg uføretrygdet. Jeg hadde en restarbeidsevne på 50 prosent, men etter å ha vært gjennom en krenkende behandling i et år i Nav for å få godkjent full uføretrygd, orket jeg ikke å forsøke mer i forhold til arbeid. Det viste seg nemlig at den eneste regelen i tjenestepensjonsordningen i KLP som ikke er samordnet med folketrygden, er retten til å arbeide og tjene 1G ved siden av pensjonen. Unntaket var hvis jeg fikk jobb via et privat vikarbyrå eller arbeidet et sted som ikke var tilknyt- tet KLP. Problemet er jo at sjukehjem og sjukehus stort sett er tilknyttet KLP. Jeg kunne likevel ikke tjene mer enn 1G, men 15.000 kroner sa en saksbehandler. En annen saksbehandler sa jeg kunne tjene 1G. I tillegg fikk jeg en slags trussel om at hvis jeg arbeidet for mye, kunne jeg risikere å bli fratatt tjenestepensjonen og aldri få den igjen. Jeg er sykepleier med mye erfaring og utdanning, og knapt 60 år gammel kunne jeg tenkt meg å arbeide litt ved siden av uførepensjonen, men det nytter altså ikke. Og så undrer jeg meg over hva det betyr at den nye uførestønaden skal skattlegges som lønnsinntekt fra 2010. Da må jeg betale dobbelt så mye i skatt somnåogvilfåenøkningi skatt som ingen andre grupper vil få. Det at jeg skal skattlegges som om jeg har lønnsinntekt, må vel også bety at jeg opparbeider feriepenger? Eller kan jeg arbeide så mye jeg vil ved siden av pensjonen? Hilsen Brit Ina SVAR: Dersom en er innvilget uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning (i ditt tilfelle KLP) og i folketrygden, Ingen pensjon som vikar? SPØRSMÅL: Jeg har jobbet 16 år som assistent i en barnehage og 5–6 år som vikar, flere av dem i årsvikariat. I mai ble jeg 62 år og valgte å gå av med AFP. Da jeg fikk «første» lønna mi som AFPer, ble jeg litt skuffet. Det sto 16/30, altså får jeg ingenting for de seks årene som vikar hvor jeg var jeg tilgjengelig for kommunen. Hvorfor er det slik? Jeg var medlem av fagforeningen, betalte skatt og trygdeavgift, men det var flere ting vi ikke hadde krav på. Dette gjelder mange kvinner. Else Marie SVAR: Betingelsene for medlemskap i offentlige tjenestepensjonsordninger er i likhet med tariffavtalene, over tid blitt endret. På det tidspunktet du ble ansatt som vikar, gjaldt følgende regler for midlertidig ansatte: Fra 1974 til 1986 ble en meldt inn etter 1 år i stillingen som fylte minstekravet. Fra 1986 til 1999 ble en meldt inn etter seks måneder i sammenhengende stilling, med tilbakevirkende kraft. Fra 1999 blir arbeidstakeren meldt inn når vedkommende har arbeidet 168 timer pr. kvartal. (Minstekravet for fast ansatte var 18 timer per uke fra 1974 til 1978, deretter 15 timer per uke fra 1978 til 1987. Reglene ble endret igjen i 1987 til 14 timer per uke. Fra 1999 vil en i tillegg til kravet om 14 timer per uke også få medregnet ekstratimer på visse vilkår.) Det er umulig å ta stilling til om det er gjort feil eller ikke ut fra de opplysningene du har gitt. Vi vil anbefale at du tar kontakt med Kompetansesentret i ditt distrikt, som kan vurdere nærmere om kommunen har håndtert reglene riktig. Din AFP-ordning er utregnet på grunnlag av det du har opparbeidet i Folketrygden ved å betale folketrygdavgift. En ren fbaargang2009 fbseksjonKON