ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Rettelse til AFPpensjonist Det hadde sneket seg noen feil inn i svaret til AFPpensjonisten i forrige nummer av Fagbladet. Når du betaler kontingenten for pensjonister, er du fortsatt medlem og opprettholder alle dine medlemsfordeler. Som medlem har du gratis innboforsikring resten av livet (dersom du ikke er reservert fra ordningen). Det er ikke slik at deler av pensjonistkontingenten går til dekning av Kollektiv hjem. Dette betales i sin helhet av Fagforbundet. Videre er du medlem av Stønadskassa som gir en utbetaling ved medlemmets død på 1/5 G. Fra 1. januar 2009 utgjør dette ca. 14.000 kroner. Alle våre pensjonister blir kollektivt innmeldt i Norsk Pensjonistforbund på sentralt nivå. Dersom du ønsker, kan du selv melde deg inn i en lokal pensjonistforening, og betaler da kun den lokale delen av kontingenten til NPF. Den sentrale delen er allerede betalt. Som pensjonist kan du delta i det lokale pensjonistarbeidet i fagforeningen dersom du ønsker det. Og så får du selvsagt Fagbladet og Pensjonisten i postkassa di. Du er hjertelig velkommen som pensjonistmedlem i Fagforbundet. Wigdis Walbeck, kompetanseenheten i Fagforbundet gjelder visse regler for kombinasjon pensjon og arbeid hos samme arbeidsgiver. Inntekt i tillegg til den delen av stillingen hvor en er innvilget uførepensjon fra KLP, medfører trekk i uførepensjonen. Det er med andre ord ikke noe fribeløp. Nav svarer på vegne av Folketrygden. KLP har egne regler. Vi er klar over at det i forbindelse med utredning av ny uførepensjon i folketrygden, er varslet en skatteskjerpelse for uførepensjonister. Fagforbundet har påpekt det urimelige i dette, og vil ta dette opp når ny uføreordning foreligger. Det er i den forbindelse også naturlig å ta opp spørsmål om større fleksibilitet mellom arbeid og uførepensjon. Uten å foregripe innholdet i reglene for ny uføreordning og skattlegging av uførepensjonister, er det lite trolig at pensjon vil gi rett til feriepenger. Feriepenger etter ferieloven betinger arbeidsinnsats. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i Fagforbundet folketrygdberegnet AFP-ordning tar ikke hensyn til rettigheter som er opparbeidet i den kommunale tjenestepensjonsordningen. Ved fylte 65 år blir den private AFP-ytelsen vurdert opp mot reglene for AFP-ytelser etter reglene i tjenestepensjonsordningen og tariffavtalen. Kommer en økonomisk bedre ut etter en slik vurdering, skifter en ordning fram til 67 år. Ved fylte 67 år får pensjonisten en samordnet pensjon basert både på folketrygd og tjenestepensjon. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Hva er åtte år verd? SPØRSMÅL: Min mann jobber i Bærum kommune som ufaglært pleieassistent. Han har hatt en timelønn på 121,18 etter lønnsoppgjøret. Han fikk plutselig vite at han kan få lønnsansiennitet for det han har av ansiennitet fra sitt hjemland, hvis han fikk oversatt attestene sine. Dette har han nå fått gjort, og timelønnen økte til 123,94. Han har åtte års ansiennitet fra hjemlandet. Er det virkelig ikke mer forskjell på timelønnen med åtte års ansiennitet? Ruth Iren Kristiansen SVAR: Hovedtariffavtalen som sentralt regulerer lønn for Bærum kommune har fastsatt minstelønn på årsbasis. Minstelønn for stillinger uten særskilt krav om utdanning per 01.05.08 er for 0 års ansiennitet kr 223.700 per år og 8 års ansiennitet kr 243.800 per år. I tillegg er det mulig at kommunen lokalt har avtalt høyere beløp enn det som fremgår av det ovennevnte. Dersom din mann har fått godkjent åtte års lønnsansiennitet, kan det se ut som om det er noe feil. Jeg vil råde din mann til å ta kontakt med Fagforbundet i Bærum, da de også har kjennskap til hva som eventuelt er avtalt lokalt. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Mellomfinansiering SPØRSMÅL: Hvorfor er det blitt nesten umulig å få mellomfinansiering i banken? Jeg har byttet bolig to ganger tidligere, og da har det aldri vært noe problem. Jeg tjener bedre nå enn forrige gang, men fikk likevel blankt nei av banken. På flyttefot SVAR: Det er ikke umulig å ta opp lån til ny bolig, selv om den gamle ikke er solgt. Men i dagens boligmarked er det ikke lenger automatikk i at boligen blir solgt raskt og til en god pris. Derfor stiller bankene krav til at du faktisk må ha inntekter til å kunne tåle å betjene to boliglån. Og det har jo de fleste ikke anledning til. Mitt råd er derfor å selge boligen din først. Da vet du hvor mye du har i egenkapital og hvor mye du må låne. Det gir både deg og banken sikkerhet for at du ikke havner i økonomisk trøbbel om det drøyer med salget. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen Fagbladet 1/2009 > 25 fbaargang2009 fbseksjonKON