AKTUELT Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Populært datakurs De ansatte ved verksted og vedlikeholdsenheten for kollektivselskapene i Oslo får tilbud om gratis nybegynnerkurs i databruk. Tilbudet har vært populært. Datakurset kom etter et initiativ fra Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening, og er et samarbeid mellom fagforeningen, selskapet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) og AOF. Det er et tilbud til alle, men kan være spesielt nyttig for dem som lider av større eller mindre grad av lese- og skrivevansker. – Så mange som en av fire nordmenn har lese- og skrivevansker i en eller annen grad, forteller hovedverneombud ved KTP, Storm Krogh. Han er selv svært aktiv i Dysleksiforbundet. Det er inngått en avtale med arbeidsgiver om at ansatte får permisjon med lønn for å delta på kurset. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fra årsskiftet trådte den nye diskriminerings- og tigjengelighetsloven i kraft. Norske kommuner må punge ut for å oppgradere offentlige bygninger som ikke er tilgjengelig for alle. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Loven skal gjelde på alle samfunnsområder. Det innføres et diskrimineringsvern knyttet til manglende tilgjengelighet, melder Barne- og likestillingsdepartementet. Det innføres også en plikt til rimelig individuell tilrettelegging i arbeidslivet, skoler, barnehager og helse- og sosialtjenester i kommunene. Loven inneholder en egen bestemmelse om plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) av all virksomhet som er rettet mot allmennheten, for eksempel publikumsbygninger og tilhørende uteområder, slik at tilbudet kan brukes av flest mulig Krav til IKT Loven stiller også krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi rettet mot allmennheten skal fra 1. juli 2011 være universelt utformet. For eksisterende IKT-løsninger gis det en endelig frist til 1. januar 2021. Oppgradering av eksisterende bygninger skal innføres gradvis. Det åpnes for forskrifter i plan- og bygningsloven med tidsfrister for nærmere angitte bygningskategorier. Loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Tidsfristene for krav om universell utforming av IKT skal håndheves av Direktoratet for forvaltning og IKT. Tekst: MONICA SCHANCHE Økonomimaster x 2 Fagforbundet utarbeider nå opplegg for to mastergrader i økonomi. En i offentlig finansforvaltning, den andre innenfor skatteinnkreving. – Interessen er formidabel, opplyser Arnfinn Ihle som leder styringsgruppen for begge masterutdanningene. Ihle er til daglig kommunekasserer i Fitjar kommune, og han har fått en rekke henvendelser etter at Fagbladet skrev om den planlagte mastergraden i forvaltning av kommunale finanser. Nå har han mer i ermet: – Vi planlegger også en master innenfor innkreving av skatt og kommunale krav. Studiet er i første rekke tiltenkt kommunekasserere og medarbeidere på kemnerkontor, sier Ihle. Begge utdanningene er imidlertid åpne for alle ansatte som arbeider med økonomi i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet. Studiene starter som deltidsutdanning høsten 2009. Målet på sikt er å få til et heltidsstudium. Opptakskrav er universitetseller høgskoleutdannelse på bachelornivå eller tilsvarende. Alle vil bli vurdert av Høgskolen på Rena som tar opp studenter og godkjenner om de får begynne på studiet. Dyktige fagfolk Professorene Bjarne Jenssen og Stein Østre ved høgskolen er i gang med å skrive studiemateriell, og professor Norvald Monsen ved Handelshøyskolen i Bergen vil også bidra faglig. Faglig ansvarlig for master i innfordring er advokat Jan Grønnerud, som har skrevet kommentarer til den gamle skattebetalingsloven. Fagene her er blant annet fellesinnkreving for skatt, kommunale offentligrettslige og privatrettslige krav, metode, skatte- og avgiftskrav, arrest, konkurs og gjeldsordningsloven. Generalsekretær Asbjørn O. Pedersen i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKKF) er med i styringsgruppen for begge masterutdanningene. Informasjon om søknad og frister vil komme på nettsider, i Fagbladet og i Kommunal Økonomi. Tekst: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 1/2009 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKON