GODE ERFARINGER: Nedre Eiker kommune har høstet gode erfaringer med utvidet ansvarsområde for verneombudene. Fra v: Hovedverneombud Tor Arne Bjørn, ordfører Elly Therese Thoresen og kommuneplanlegger og miljøkoordinator Randi Larsen. kommunens utgifter i mange tilfeller er én og samme sak. – Når en barnehage gjennom arbeidet med å bli miljøsertifisert klarer å kutte strømregningen med to tredeler, så er det selvsagt god økonomi for kommunen. – Når en annen barnehage reduserer søppelmengden med 20 kilo i uka, betyr det også reduserte renovasjonsutgifter. Prosjektet der verneombudene får ansvar også for det ytre miljøet medfører utgifter, men vi kan likevel forsvare det siden det også bidrar til at vi sparer penger på andre områder, sier Elly Therese Thoresen. Mange kommuner er i gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. Det spesielle i Nedre Eiker er den rollen som verneombudene har fått i dette arbeidet. Tradisjonelt kjøper kommunene ombudene og virksomhetslederne utvidet opplæring og ansvar, koster rundt 200.000. Også her har vi spart kommunen for betydelige utgifter, sier Bjørn. – Største løftet noensinne Rundt 200 verneombud fra hele landet hadde kommet til Sentrum Scene i Oslo for å høre om erfaringene fra pilotprosjektet i Nedre Eiker. – En full sal vitner om at vi er mange som ønsker å gjøre noe. I Fagforbundet har vi alltid ment at den beste måten å oppnå resultater på, er å ansvarliggjøre og dyktiggjøre sine egne ansatte. Prosjektet i Nedre Eiker er et godt eksempel på dette, sier Stein Guldbrandsen, leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. – Foreløpig snakker vi om små Verneom- bud og det ytre miljø Et prosjekt som startet i 2006 som en del av «Livskraftige kommuner», et kommunenettverk for miljø- og samfunnsutvikling. En arbeidsgruppe som består av hovedverneombud, miljøkoordinator og en rådgiver fra KS har det daglige ansvaret for hele prosjektet. Verneombud og virksomhetsledere på hver enkelt virksomhet får miljøopplæring som en del av sitt obligatoriske 40-timers kurs. Hver virksomhet har en styringsgruppe som minimum har med verneombud, tillitsvalgt og daglig leder. I tillegg får alle påfyll gjennom to årlige samlinger. Alle virksomheter skal levere en miljørapport som en del av sitt HMS-arbeid. Den første virksomheten som ble sertifisert var Langløkka barnehage i september 2007. MILJØSERTIFISERT: Daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy stilte opp da Langløkka barnehage ble den første miljøsertifiserte virksomheten i Nedre Eiker. billigere drift sertifiseringsløpet og selve sertifiseringen fra eksterne konsulentfirmaer. Ifølge Tor Arne Bjørn er det både bedre og billigere for kommunene å bruke sine egne verneombud. – I stedet for å betale penger ut av kommunen, investeres det i stedet i egne ansatte. På den måten beholdes også kunnskapen innad i organisasjonen etter at sertifiseringen er ferdig, og kommunen får et nettverk av miljøkontakter i alle virksomheter. Dermed blir klima- og miljøarbeid en integrert del av kommunens arbeid, i stedet for en oppgave de er pådyttet ovenfra, sier hovedverneombudet. – Hvis Nedre Eiker skulle ha kjøpt dette opplegget fra et konsulentfirma, ville det ha kostet rundt 900.000 kroner. Kostnadene ved å gi verne- krusninger, men når jeg ser hvor mange som har møtt opp her, har jeg forhåpninger om at det arbeidet vi har begynt på kan skape store bølger etter hvert, sier miljøkoordinator og kommuneplanlegger Randi Larsen i Nedre Eiker. KS-rådgiver Per Bjørnar Knudsen har vært en viktig støttespiller i Nedre Eikers miljøprosjekt: – Hvis dette tar av slik vi håper, kan vi få en landsomfattende bevegelse med 20.000 miljøbevisste verneombud. Legger vi til virksomhetslederne, som også skal få samme opplæring, snakker vi om opp mot 35.000 mennesker. – I så fall blir dette det største løftet på miljøsiden noensinne, mener Knudsen. Fagbladet 1/2009 > 37 TEMA KLODE I KRISE Scenarier fra annonserte klimakatastrofer presser politikerne til handling. Men kan kloden reddes gjennom kvoter? DELTE UT MILJØSERTIFIKAT: Tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy roste barn og voksne i Langløkka barnehage for sitt miljøengasjement. KLODE I KRISE    TEMA Det er alvor i lufta Norge skal betale andre land for å kutte utslippene av klimagasser. Men resultatet kan bli økte utslipp både i Norge og andre land. Tekst: EVEN TØMTE, SANDRA LILLEBØ og FRODE RØNNING Foto: JUNE WITZØE – Det er litt krise på kloden vår akkurat nå. Det handler blant annet om at vi slipper ut veldig mye av noe som heter CO2, sier Helen Bjørnøy. Barna i Langløkka barnehage lytter mer eller mindre oppmerksomt. Det er en spesiell dag i dag. Damen fra regjeringen har kommet på besøk for å lære av de små, som denne gangen har vært flinkere enn de store. Hastverk for kloden Langløkka barnehage i Nedre Eiker kan tjene som eksempel for resten av Norge. De dårlige klimanyhetene har gjort inntrykk. – Dette handler om hvordan vi skal greie å opprettholde vår sivilisasjon, sier Rolf Bergersen. Han er ordfører i Nedre Eiker kommune, og en nokså nyfrelst klimaforkjemper. Langløkka barnehage er den første virksomheten i kommunen som blir miljøsertifisert. Innen utgangen av neste år skal alle deler av kommunen bli sertifisert – i forhold til en rekke miljøkrav. Barna og de ansatte har allerede tenkt globalt – og handlet lokalt. En barnehage bidrar ikke mye til den globale oppvarmingen, men det reduserte energiforbruket er et lite bidrag til å senke energiforbruket i Norge. På sju år har de kuttet strømforbruket fra 200.000 til 60.000 kwh, en reduksjon på 70 prosent! Men barnehagen er ikke i mål. – Vi forventer en ytterligere nedgang på 15 prosent, sier hovedverneombud i Nedre Eiker, Tor Arne Bjørn. – Denne nedgangen er en naturlig konsekvens av bevisstheten blant de ansatte. Bjørnøy mener dette prosjektet er et eksempel på hvordan kommunene kan gå foran i arbeidet mot klimaendringene. – Ikke bare i vårt eget land, men over alt, uttaler hun. For det haster nå. Uten virkning? Norge er blant landene i verden som slipper ut mest klimagasser per innbygger. > Fagbladet 11/2007 > 9 8 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2009 fbseksjonKON