SEKSJONSLEDER Satsingsfylker innen renhold Prosjektgruppa for plogspiss renhold har valgt Oppland, Finnmark og Vest-Agder som satsingsfylker. Her ønsker gruppa å jobbe grundigere med utdanning og fagbrev, nettverksbygging og bevisstgjøring av både renholdere og brukere for renholdets betydning.    PF Håndbok for renholdere SST og organisasjonsavdelingen har sendt ut håndbok for renholdere til alle seksjonslederne i fylket, og den ble delt ut til renholderne på dagen deres som var 1. desember. Interessen for boka var veldig stor, og etter hvert ble det mangel på bøker. Seksjonen legger derfor opp til at det kan etterbestilles bøker på forbundets nettbutikk. De kan kjøpes for 35 kroner per bok. PF Brannkonferanse i Bergen Årets brannkonferanse skal arrangeres i Bergen 24. og 25. mars. Blant de planlagte temaene finner vi HMS, skogbrannen i Froland, tariffspørsmål, interne roller i brannvesenet og forebyggende lovverk for brann og ulykker. Program ble lagt ut på Fagforbundets nettsider like før jul.    PF Teaterkonferanse Seksjonen skal arrangere en konferanse for teater- og kulturansatte 19. og 20. februar i forbundets lokaler i Oslo. Temaet er «Scenearbeideren: før – nå – framtida». Konferansen er myntet på ansatte ved opera, teater og kulturhus. Programmet inneholder både historiske tilbakeblikk, framtidas sceneløsninger, kompetanseheving og miljø- og energibruk. I tillegg vil en kjent skuespiller reflektere litt over temaet sceneteknikeren sett fra scenen.    PF Scenekort for sceneteknikere Faggruppa for teater og kulturteknisk har arbeidet med et kompetansebevis. Innspillet derfra er nå sendt over til Kompetanseutvalget (SKUMP). Dette er et partssammensatt utvalg som i perioden fram mot hovedoppgjøret i 2008 jobbet med å kartlegge real- og formalkompetanse innenfor teaterfeltet, og utvalget jobber videre med kompetanseheving for sceneteknikere. Faggruppa foreslår å kalle kompetansebeviset for «scenekortet». Dette skal være et dokument som viser at personen har kunnskap og ferdighet innenfor scenearbeid og fagområder innenfor sitt fagfelt. Ideen er at alle må ha et grunnkurs for å få kortet, og at du i tillegg kan plukke ut fordypningsfelt som gir poeng, slik at du kan få scenekort 1, 2, 3 osv. Etter faggruppas mening må grunnkursene legges sentralt, mens fagbolkene, eller fordypningsfeltene legges til institusjonsteatre og kulturhus som har den kompetansen som er nødvendig. Ifølge faggruppa er det viktig at kulturhusene blir tatt med i dette opplegget, siden de betyr mer og mer for samarbeidet i TeaterNorge. PF Jobber mot «kvalitets- salonger» Seksjon Samferdsel og teknisk (SST) i Fagforbundet og Frisørenes Fagforening jobber videre med konseptet «kvalitetssalonger». Dette er salonger som skal oppfylle både kravene til stiftelsen Miljøfyrtårn, fylle kravene som lærlingbedrift og ha en tariffavtale. Seksjonen har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med et forslag til avtale med kvalitetssalonger, og målet er å få avtale med fem salonger i løpet av året. PF Trenger konkrete klimatiltak Oppfordringen om å finne fram til konkrete klimatiltak går til Seksjon samferdsel og teknisk lokalt. Bruk yrkeskompetansen på arbeidsplassene til å få fagforeningene til å være aktive med forslag til energiøkonomisering, kildesortering, alternativ energi, kortreist mat og alternative produkter. Reis forslagene og krev at arbeidsgivere skal utarbeide lokale klimaregnskap. La forslagene yngle, bruk dem i valgkampen, frem dem for landskonferansen i seksjonen og lands- møtet. Vi er i gang med et hektisk år. Et år med tariffoppgjør og LO-kongress på våren, fylkesseksjonskonferanser, landskonferanse for seksjonen, valg, landsmøte og mye annet. Da vi dannet Fagforbundet, organiserte vi forbundet på en måte som gjør at vi skal kunne ivareta medlemmenes Finanskrisa er en anledning til å gjøre noe konkret med den ennå alvorligere klima- og miljøkrisa. viktigste interesser. Vi må kunne håndtere alle tariffområder, vi skal påvirke samfunnsutviklingen og vi skal være gode på yrkesfaglige og yrkespolitiske spørsmål. Det er seksjonen som har ansvaret for at forbundet er gode på det yrkesfaglige og yrkespolitiske. I Seksjon samferdsel og teknisk har vi 15 faggrupper som skal være rådgivende for styret for spørsmål knyttet til sine yrkesgrupper. Dette er en organisering som tar utgangspunkt i å kunne nyttiggjøre den kunnskapen dyktige tillitsvalgte har om sine egne yrker og virkeligheten sin. Finanskrisa er en anledning til å gjøre noe konkret med den ennå alvorligere klima- og miljøkrisa. Skal vi lykkes i å dempe klimakrisa, er vi avhengig av politisk vilje og mange konkrete handlinger. De fornuftige konkrete handlingene er det alle som kjenner arbeidsplassen og virkeligheten som har kompetanse til å foreslå. Styret i SST har derfor bedt alle faggruppene komme opp med et konkret klima-/miljøtiltak for sine yrkesgrupper som styret kan jobbe videre med. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM