SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Livskraftig og levende Grue kommune fikk Kvalitetsprogrammets pris for sitt kvalitetsarbeid innen pleie og omsorg. De har blant annet opprettet arbeidslag. 30 > Slavekontrakter De ukrainske hjelpepleierne som ble rekruttert av Norsk Helsepersonell AS, måtte arbeide for 100 kroner dagen og uten arbeidseller oppholdstillatelse. 32 > Alle fikk full jobb Politikarane i Sunndal skar igjennom, og alle dei tilsette på kommunen si nye demensavdeling fekk 100 prosent stilling og ei løn å leve av. 38 > Barna kan ikkje vente En umerkelig vekst Fylkeslederne i Seksjon helse og sosial mener at de ansatte ikke merker at regjeringen har nådd sitt mål om 10.000 flere ansatte i kommunal pleie og omsorg. Regjeringen har som mål å øke antall årsverk i de kommunale omsorgstjenestene med 10.000 innen utgangen av 2009. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en årsverksvekst i 2006 og 2007 på til sammen om lag 11.100 nye årsverk. Flere av fylkeslederne i Seksjon helse og sosial (SHS) stiller seg uforstående til at det har vært en reell vekst. Grete Mosand fra Sør-Trøndelag er en av dem. – Jeg ser tallene og skjønner at det har vært en økning. Men hvorfor er det da en nedgang i antall personer som yter direkte pleie og omsorg i kommunene? spør hun. Fylkeslederen i Sør-Trøndelag får støtte fra blant andre sin kollega i Telemark. – Tilbakemeldingene fra de fleste lokalforeningene er at folk ikke kjenner seg igjen i statistikken, sier Tove Strandbakke. Hun sier det er opprettet nye tiltak og dermed også nye stillinger, men det har ikke vært økt bemanning og nye årsverk i allerede eksisterende tiltak. Raymond Turøy i Hordaland håper SHS selv vil starte en landsomfattende kartlegging. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 2/2009 > 27 Det er ikkje nok at dei tilsette i barnevernet kjenner lovverket. Også politikarane og administrasjonen må kjenne til barnas rettar og lovas krav om tidsfristar. Også dei bør difor lese Nova-studien om brukarane og deira historie. – Dette er eit unikt og svært viktig materiale, meiner Knut A. Johansen, konsulent i barnevernet i Førde og leiar i Fagleg arbeidsgruppe for barnevern i Fagforbundet. Han meiner studien som har fylgt barnevernsklientar frå 1990 til 2005 støttar opp om det dei tilsette og klientane kjenner på kroppen. – Det er positivt at det kjem fram tal som dokumenterer korleis situasjonen er i barnevernet og korleis det går med brukargruppa, seier Johansen. Men om sjølve situasjonen kan han ikkje seie så mykje positivt. – I mange kommunar slit vi med at politikarar og administrasjon ikkje tek faglege omsyn. Dei byggjer ned tilbodet til barn og unge, og barneverntenesta blir ute av stand til å følgje lova. Resultatet er at det mange stader er for få til å gjere jobben, og slik kjem dei inn i ein vond sirkel. Johansen oppmodar alle som arbeider innan barnevern, til å lese Nova-studien. – Særleg viktig er det at arbeids- Illustrasjonsfoto: colourbox.com VIKTIG INNSIKT: Nova-studien dokumenterer korleis stoda er i barnevernet, og lokalpolitikarar og administrative leiarar i kommunane bør lese han før dei skjer ned på ressursane. gjevarsida set seg inn i korleis barnevernet fungerer. Det er problematisk at både politikarar og rådmenn i mange kommunar har lita innsikt i korleis barnevernet driv. – Vi har til dømes tidsfristar i alle saker. Vi kan ikkje la sakene ligge på vent. Dersom ressursmangel i tenesta gjer at vi bryt fristane, får det mellom anna økonomiske konsekvensar i og med at fylkesmannen kan påleggje bøter. Johansen meiner dei tilsette med Nova-studien har fått eit nyttig reiskap for å dokumentere behov for meir ressursar til den kommunale barneverntenesta. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2009 fbseksjonHEL