KLARER SEG SELV: Anne Skaraberget Myhre er glad for at mange beboere forsyner seg selv og spiser uten hjelp. Olga Toverud er en av dem som også rydder av bordene etter maten. –Nå blir vi hørt Lederne i kommunen kan ikke gjennomføre store endringer uten at de ansatte har en finger med i spillet. Kvalitetskommuneprogrammet krever at også arbeidstakerne får påvirke omstillingene. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Anne Skaraberget Myhre har vært med på mange omstillingsforsøk siden hun begynte i eldreomsorgen for 20 år siden. – Vi har uttalt oss, men aldri før blitt hørt. Dette er første gangen vi blir lyttet til. Nå har alle hatt mulighet til å påvirke, og vi har fått et eierforhold til prosessen. Den følelsen har jeg aldri hatt før, sier omsorgsarbeideren ved et av bofellesskapene i Grue kommune. Pilotprosjekt Like ved kommunesenteret Kirkenær ligger sykehjemmet med 42 plasser fordelt på fire enheter. I samme bygningskomplekset ligger seks bofellesskap med til sammen 52 omsorgsboliger og om lag 60 beboere med heldøgnsomsorg. Fem av bofellesskapene disponeres av eldre, mens mennesker med psykiske lidelser bruker den siste. Anne Skaraberget Myhre arbeider i et av bofellesskapene for eldre. Hennes var ett av fem bofellesskap som ble valgt ut som pilot for prosjektet Myndiggjorte medarbeidere, og i november 2007 dannet de ansatte ei arbeidsgruppe for å forberede innføringen av arbeidslagsmodellen i enhetene. Arbeidslag Tidligere hadde hver enhet en grunnbemanning pluss en felles ressursbase. Grunnbemanningen hadde begrenset kapasitet og ansvarsområde, og folk på hver avdeling ringte ressursbasen når det oppstod behov for assistanse. – Dette var ingen god løsning, og arbeidsgruppa ble tidlig enig om å bruke ressursene i ressursbasen til å øke grunnbemanninga på arbeidslagene, forteller Skaraberget Myhre. – Vi opprettet et arbeidslag på enheten. Nå deler vi på alle oppgavene, og arbeidet er blitt mer variert. For beboerne er det også blitt bedre. De ser de samme folka hele tida, og de føler seg tryggere, sier hun. Mer ansvar Omsorgsarbeideren syns også det er fint at arbeidslagsmodellen innebærer at alle ansatte får større ansvar. – Vi føler vi har tillit. Når vi får ansvar, tar vi også ansvar, sier hun. For Skaraberget Myhre er det viktig at miljøet er lite med bare 12 ansatte på hvert arbeidslag. > KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET Kvalitetskommuneprogrammet er et trepartssamarbeid som kom i stand gjennom en avtale mellom tre departementer, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen ble inngått i oktober 2006 og gjelder foreløpig ut 2009. Målet med programmet er å bedre kvaliteten og øke effektiviteten i det kommunale tjenestetilbudet. Alle endringer skjer gjennom samarbeid mellom politikere, administrasjon og ansatte. Innbyggerne skal oppleve at tjenestetilbudet blir bedre. De fleste kommuner har også økt nærvær som mål. 140 kommuner har hittil sluttet seg til programmet. 30 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL