Ukrainerne var slaver – De ukrainske hjelpepleierne som jobbet for 100 kroner dagen, ble nærmest behandlet som slaver i vårt land. Familiene i fattige Ukraina måtte sende penger for at de skulle klare seg. 32 > Fagbladet 2/2009 Tekst: ODD HARALD RØST, FriFagbevegelse.no Helsepersonellet er rekruttert til Norge av Norsk Helsepersonell AS (NH) og formidlet til fire kommuner i Rogaland og to kommuner i Hordaland. Der har de jobbet i turnus både ved institusjoner og i hjemmetjenesten. Da de verken har hatt arbeidseller oppholdstillatelse, bare turistvisum, har de fått 100 kroner dagen til mat under dekke av at de har fulgt et trainee-program, altså opplæring. Helge Larsen, leder av LO Haugesund og Omegn, er riktig forarget når han forteller om arbeidsvilkårene til ukrainerne. Kommunene har nå sagt opp kontrakten med Norsk Helsepersonell AS. LO har siden anmeldt NH og Stavanger, Karmøy, Sveio og Vindafjord kommune. – Og ikke nok med at de har arbeidet for 100 kroner dagen. De har også arbeidet ulovlig. De har ut fra papirene vi har, verken lov til å studere eller arbeide. De har heller ikke vært i opplæring og arbeidet sammen med andre, altså kommet i tillegg til ordinær bemanning. De har utført selvstendig arbeid i helseinstitusjoner, også alene på natta. Delte ut medisin I tillegg har jeg fått skriftlig bekymringsmelding om at en av de ukrainske hjelpepleierne ble satt til å dele ut medisin på egen hånd den tredje dagen hun var i stilling. Også dette er i strid med norsk lov. – Hvem varslet om forholdene? – Det var ansatte i helsevesenet, organisert i Fagforbundet. Meldingen om uforsvarlig utdeling av medisiner kom som tekstmelding og vil bli undersøkt nærmere i likhet med annen informasjon vi har fått. De skal ha lønn – Hva skjer videre? – Hjelpepleierne skal ha lønn. Vi har oversikt over hvem som har jobbet, når og hva slags vakter de har hatt. De skal ha betalt for kvelds- og nattarbeid og helgearbeid. Kravet rettes mot Norsk Helsepersonell, subsidiært kommunene. Disse kan ikke fraskrive seg ansvaret med henvisning til at de trodde at alle papirene var i orden, og at ukrainerne var innleid. Ansvaret blir ikke mindre om kommunene nå har sagt opp avtalen, sier Helge Larsen. – Det som virkelig forarger, er at arbeidsfolk i et av Europas fattigste land hver har betalt 1000 dollar for å komme til et av verdens rikeste for så å bli avspist med en godtgjørelse på 100 kroner dagen. Familiene i Ukraina har sendt penger fordi 100 fbaargang2009 fbseksjonHEL