SEKSJONSLEDER Landskonferanse i alle seksjonene Styrene i Fagforbundets fire seksjoner hadde nylig et fellesmøte blant annet for å planlegge høstens landskonferanser. De fire seksjonene arrangerer hver sin landskonferanse med 100 delegater på Gardermoen fra 6. til 8. oktober. Første dagen vil alle 400 delegatene være samlet. Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsenheten orienterte styremedlemmene i de fire seksjonene om fordeling av delegater, oppnevning av valgkomiteer og frister. 10. juni er satt som frist for innsending av forslag til Landskonferansen 2009. Dette er også fristen for innsending av navn på delegater og varadelegater til landskonferansene. Mette Henriksen Aas, leder i Interaktive kurs Samordningsrådet for arbeid for personer med utviklingshemning (SOR) har invitert Fagforbundet til å samarbeide om og støtte økonomisk utviklingen av tre E-læringskurs for ansatte som arbeider for personer med utviklingshemming. SOR planlegger å lage tre kurs. Tema i kursene er sosialt nettverk og livskvalitet, etikk og selvbestemmelse samt miljøarbeid ved utfordrende atferd. Styret i SHS har bevilget 250.000 kroner til prosjektet for 2009. Les mer på www.helsekompetanse.no    KES Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO), orienterte også om NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida, Karlsen-utvalgets arbeid og Fagforbundets arbeid i forhold til utredningen. – Dette har vært en viktig sak for oss, og Fagforbundet har vært aktiv i forhold til denne utredningen, sa Henriksen Aas. Hun opplyste at forbundet stort sett støtter forslagene fra Karlsen-utvalget. – Men utvalget har dessverre vendt tommelen ned for forslaget om å lovfeste retten til læreplass. Dette er et vedtak i LO-kongressen, og det er både vi i Fagforbundet og de andre LO-forbundene fremdeles forplikta til å jobbe for, sa SKKOlederen. KES Variert bakgrunn Styret i SHS har oppnevnt en valgkomité som skal foreslå kandidater til nytt seksjonsstyre for høstens landskonferanse. Kari Daltveit fra Sogn og Fjordane skal lede komiteen, mens Hans Martin Aase fra Oslo er nestleder. Andre medlemmer er Randi Steinli Pedersen (Troms), Børre Svendsen (SørTrøndelag) og Helene Skeibrok (Hedmark). To av medlemmene i valgkomiteen er hjelpepleiere, en er sykepleier og arbeider innen ambulanse, en er assistent og regionstillitsvalgt i Bufetat, og en er omsorgsarbeider. Felles for dem er at de alle har et bredt kontaktnett. KES Den gode tannklinikk Tannhelsetjenesten og HMS-enheten i Hedmark fylkeskommune har søkt om økonomisk støtte til arbeidsmiljøkonferansen Den gode tannklinikk. Styret i Fagforbundets Seksjon helse og sosial mener de har en meget positiv innstilling til arbeidsmiljøproblematikken, og syns det er positivt at de retter søkelyset på tannhelsesekretærenes arbeidsmiljø. Seksjonsstyret vedtok derfor å gi en økonomisk støtte på 10.000 kroner til konferansen.    KES Ansatte i barne- vernet roper varsku Fagforbundets medlemmer i barnevernet ønsker seg den gode arbeidsplass – det er der de beste resultatene skapes. Fagforbundet etterlyser et sterkere politisk engasjement for barn og ansatte i barnevernet. Det er de ansatte i barnevernet som er barnevernsbarnas fremste talspersoner. De skal sørge for at barna får den hjelp og omsorg de har krav på. Det er en krevende oppgave med et enormt ansvar. De ansatte ønsker å utføre jobbene sine på en god og forsvarlig måte. Et nøkkelord er tid. De trenger tid til å følge opp hvert enkelt barn og familie. Vi tror at den store gjennomtrekken i barnevernet i mange tilfeller skyldes mangel på tid – tid til å gjøre en god jobb. Det er selvsagt ytterst frustrerende å få ansvaret for så viktige saker for deretter å se at beslutninger må tas i all hast. De ansatte må tas på alvor – og ansatte med lang erfaring er en ressurs. Realkompetanse skal anerkjennes og synliggjøres på lønnsslippen. Et viktig poeng er Det er selvsagt ytterst frustrerende å få ansvaret for så viktige saker for deretter å se at beslutninger må tas i all hast. Det blir useriøst og uansvarlig. veiledning. Barnevernsansatte etterlyser at veiledning blir en fast del av det å være ansatt i barnevernet. Arbeidsgiver må ta et ansvar når det gjelder kompetanseheving – og sørge for at det gir bedre lønn. Barnevern er et komplekst fag som krever at de ansatte har inngående kjennskap til det de arbeider med. Det er for eksempel langt mer krevende å kunne kjenne igjen omsorgssvikt enn det mange tror. Her kreves kunnskap som de ansatte må ha for å fungere i jobbene sine. Ansatte i barnevernet må gjøre en    KJELLFRID T. BLAKSTAD god jobb. Det er helt avgjørende for de barna og de familiene som er involvert. En viktig kvalitetssikring av tjenestene er å lytte til hva de ansatte har å si. Barnevernsbarna er en utsatt gruppe med få muligheter til å få sin stemme hørt. Fagforbundet og de ansatte er viktige talerør. Fagforbundet representerer mange ulike yrkesgrupper innen barnevernet, blant annet er sosionomer og barnevernspedagoger, men også miljøarbeidere i institusjoner og engasjerte fosterforeldre. 46 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL