SKADET På JOBB TEMA MHUA " MHUA  Metodisk håndtering av utagerende atferd. " Arbeidsverktøy for ansatte i bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen. " Alle brukere skal vurderes for egen MHUA-plan når det vurderes eller er utarbeidet vedtak på tvang og utfordrende atferd. Planen inneholder regler og teknikker for hvor- dan ulike situasjoner og signalatferd skal takles og løses. " Alle ansatte får systematisk opplæring i MHUA. " Vektlegger selvbestemmelse for bruker. " Reduserer utfordrende og voldelig atferd fra brukerne. " Reduserer bruk av tvang. " Fra 2006 til 2008 er antall skader på de ansatte mer enn halvert. BILLEDVERDEN: Piktogrammene hjelper Erlend å uttrykke seg, og økt selvbestemmelse har gjort at han oftere tar initiativ. Nå vil Erlend på tur, og går selv ut i gangen for å kle på seg. væremåte. Tidligere brukte han atferden for å få viljen sin. Nå er kommunikasjonen og samspillet med personalet bedre, og Erlends ønsker blir imøtekommet. At han ble respektert for sine valg, har positive ringvirkinger, forteller Randi som i dag er Erlends primærkontakt på Fantoftåsen. Økt selvbestemmelse slo også umiddelbart ut på statistikken: Etter et halvt år var Erlends selvskading mer enn halvert, og han gikk mye sjeldnere til angrep på de ansatte. Og den gode utviklingen fortsatte. I dag er skadene på de ansatte redusert med to tredeler, og Erlends selvskading er i perioder nede i null. Ivareta de ansatte Parallelt med omlegging av arbeidet rundt Erlend skjedde det også store ting i Bergen kommune. De alarmerende skadetallene ble lagt inn i en database der det også ble registrert hvilke brukere og ansatte som var berørt av skaden. Dermed var analyseverktøyet man trengte for å sette inn målrettede tiltak på plass. " Ser vi at en ansatt har mange skademeldinger, vet vi at vedkommende trenger å bli ivaretatt, fastslår enhetsleder Ørjan Hinna. Databasen og bedre registrering ga også mulighet for å sette inn tiltak mot de mest alvorlige skadene. Bergen kommune vedtok også et overordnet styringsdokument for tjenester til utviklingshemmede. Her er prinsippet om selvbestemmelse nedfelt som et av hovedmålene. Et verktøy for å sette tiltakene ut i livet ble MHUA  Metodisk håndtering av utagerende atferdª. Metodikken er forankret i styringsdokument og virksomhetsplan og trekker linjene derifra ut til den enkelte bruker. Hver beboer har nå sin egen MHUA-plan med detaljerte regler og teknikker for hvordan ulike situasjoner og signalatferd skal takles og løses. Halvert antall skader Resultatene uteble ikke. På to år har de ni bofellesskapene i Bergens sone sør mer enn halvert antall skader på de ansatte. At det også har vært konfliktfylt å legge om arbeidsmetodene, legger ikke enhetsleder Ørjan Hinna skjul på. Flere ansatte har sluttet fordi de er uenige i den faglige tilnærmingen som nå er den rådende. " Vi har hatt mange diskusjoner, men det er brukerens,    > Fagbladet 2/2009 > 11 fbaargang2009 fbseksjonKIR