ny organisering av sykehussektoren gjennom en forvaltningsmodell med sterk politisk styring, og som sikrer bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten,» heter det i forbundets forslag. Offentlig kollektivtrafikk En god og effektiv kollektivtrafikk som blir eid og drevet av det offentlige, har vært en av forbundets tradisjonelle fanesaker. Til LO-kongressen fremmer forbundet flere forslag om nettopp kollektivtrafikk. Under handlingsprogrammets kapittel om vern og hovedregel være i fast stilling». Forbundet ønsker en sterk offensiv for hele stillinger, og gjentar målet i kapittelet om industri- og næringspolitikk, der forslaget er at servicesektoren må ha som mål å tilsette i hele stillinger. Også når det gjelder ungdomsgaranti ønsker forbundet at LO skal være mer på hugget enn hva utkastet til handlingsprogram legger opp til. Fagforbundet vil at LO skal arbeide for en ny ungdomsgaranti som lovfester retten til arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring til svekket, og at den må utgjøre 66 prosent av lønna, slik som i dag. Hvis den blir en tilleggspensjon, blir offentlige pensjonister rammet av endringer i folketrygden, og de vil i praksis ikke lenger ha en sluttlønnsordning. «Siden gode offentlige pensjonsordninger har vært det viktigste særtrekk for å sikre rekruttering til offentlig sektor tross lav lønn, så er forsvaret av de offentlige pensjoner også et forsvar for velferdsstaten,» skriver forbundet i sin begrunnelse. Nei til tjenestedirektivet I utkastet til handlingsprogram oppfordrer LO regjeringen til å bruke reservasjonsretten mot EU-direktiv som reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. Fagforbundet er ikke fornøyd med dette, og vil ha LO med på å oppfordre regjeringen til også å bruke reservasjonsretten med EUs tjenestedirektiv, som ikke er nevnt i utkastet. I tillegg kommer det en rekke forslag om blant annet samarbeid mellom partene i arbeidslivet, likestilling av skift/turnus, tannhelse som er likestilt med annen helse, og at trygdeordningene sidestiller omsorgspermisjon ved alvorlig sykdom i familien med barns sykdom. Totalt kom det inn rundt 400 forskjellige forslag til forbundet. Disse er gjennomgått, og resultatet er at Fagforbundet fremmer mellom 130 og 140 forslag til LOs handlingsprogram, samt noen diverseforslag, blant annet en uttalelse med forslag om boikott av israelske varer. LO-kongressen holdes i Oslo 11.–15. mai. -kongressen utvikling av velferdsstaten vil forbundet ha inn en tekst som konkret sier at LO er imot bruk av anbud i kollektivtrafikken. Under kapittelet om industri- og næringspolitikk ønsker forbundet et punkt om at LO vil arbeide for at det offentlige overtar og driver kollektivtrafikken. I begrunnelsen skriver forbundet at en EU-forordning fra 2007 gjør at alle fylker innen 2019 må konkurranseutsette busskjøringen, med mindre fylkene driver den selv. Fagforbundet mener derfor det er viktig at det offentlige kjøper bussene tilbake for å unngå EUs pålegg. Heltid/deltid Retten til heltid er en viktig sak for Fagforbundet. LO er enig, og i utkastet til nytt handlingsprogram heter det at retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må realiseres. I sitt forslag til kongressen ønsker Fagforbundet å skjerpe til «Arbeidstakere skal som ungdom under 25 år, innen en arbeidsløshetsperiode på tre måneder. Forbundet sier i begrunnelsen at det er svært viktig at LO ikke firer på kravet om at ungdom skal ha et tilbud i løpet av tre måneder. Pensjon Vårens store sak i mellomoppgjøret blir tjenestepensjonen for de offentlig ansatte. Fagforbundet vil at LO skal arbeide for at pensjonsordningene ikke svekkes, og at en ensidig og automatisk levealdersjustering ikke kan innføres i offentlig tjenestepensjon. Forbundet er opptatt av at den offentlige bruttopensjonen ikke blir Fagbladet 2/2009 > 19 Foto: Randi Tevik Foto: Jan Lillehamre Foto: Scanpix fbaargang2009 fbseksjonKIR