Trenger aktive pensjonister Vårt samarbeid med Pensjonistforbundet må være tuftet på engasjement i egen organisasjon, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Tekst: MONICA SCHANCHE I januar holdt Fagforbundet og Norsk Pensjonistforbund sin første felles dagskonferanse med det mål å støtte opp om et nært samarbeid også på fylkes- og lokalplan. Fra før har de to forbundene et tett samarbeid sentralt. I en nyrevidert samarbeidsavtale fra november 2008 blir Fagforbundets pensjonistmedlemmer oppfordret til også å engasjere seg i Pensjonistforbundets lokalforeninger. Vi har en rekke felles interesser for å få til en bedre eldrepolitikk. Jo større samhold, jo større gjennomslagskraft, sa Jan Davidsen på felleskonferansen. De to forbundene mener de står sterkere sammen, og at eldrerådene gir mulighet til påvirkning. Utvidet forhandlingsrett Pensjonistforbundets leder Harry Jørgensen ba om drahjelp fra Jan Davidsen for å sikre at de får beholde forhandlingsretten om folketrygden også i den nye pensjonsreformen. – Pensjonistforbundet vil få drahjelp fra oss i alle de sammenhenger der vi har innflytelse. Forhandlingsretten bør også utvides til å gjelde uføretrygden og andre områder som angår alders- og uførepensjonister, sier Jan Davidsen til Fagbladet. – Størrelsen på folketrygden får betydning for våre medlemmers pensjon. I disse spørsmålene er Pensjonistforbundet vår viktigste samarbeidspartner, sier han. Jan Davidsen støtter oppfordringen om at Fagforbundets medlemmer engasjerer seg i pensjonistforeninger og eldreråd lokalt. Men dette kan ikke erstatte engasjementet i egen organisasjon. Det vi får til i egen organisasjon, skal være basis for det vi gjør i andre organisasjoner, påpeker han. Yrkesaktiv og pensjonist – Når målet med ny pensjonsreform er at folk skal stå lenger i arbeid, er det avgjørende at vi har tillitsvalgte som ser sammenhengen mellom pensjon og fortsatt yrkesaktivitet. Det ENGASJEMENT: Forbundsleder Jan Davidsen ønsker seg aktive pensjonistmedlemmer i Fagforbundet. må bli reelt at folk kan stå lenger i arbeid. Da må vi innrette arbeidsplassene etter en livsfaseorganisering som tar hensyn til alder og legger til rette for at den eldre arbeidskraften blir verdsatt. mener forbundslederen. Skal vi lykkes med det, må vi få opp bevisstheten om dette i egne rekker. Da handler det om at vi får etablert sterke pensjonistledd som en viktig del av fagforeningene, og som har innsikt i og ivaretar de eldres interesser, sier Davidsen. Fagbladet 2/2009 > 23 Foto: Samfoto/Arne Ove Bergo, Dagsavisen. fbaargang2009 fbseksjonKIR