SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Hjelp til læreplass Re kommune i Vestfold vil hindre ungdom å falle utenfor. Mestringsentreprenør Øystein Trulsen hjelper mange med å finne læreplass 30 > Tilgjengelig for alle Selv om alle kan legge ut alt på nett, er det noe spesielt å bli tilgjengelig på biblioteket. Det viser interessen for demoteket i Bergen. 32 > Til støtte og hjelp 30 minoritetsrådgivere har fått opplæring og jobber nå på skoler rundt om i landet. En av oppgavene er å hindre tvangsekteskap. 36 > Full seier for domkantor Barn og unges psykiske helse En kunnskapsbase på nett gjør det enklere å finne ut mer om tiltak for barn og unges psykiske helse. Psykiske vansker rammer også den yngste delen av befolkningen. Det er bred enighet om at det er viktig å gripe inn tidlig for å unngå at barn utvikler slike vansker. I kommunene arbeider fagfolk daglig forebyggende i møte med barn, ungdom og familiene deres. Men det kan være en utfordring å avgjøre hvilke tiltak man skal benytte seg av og hvilke som virker. RBUP Nord, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord, har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet Ungsinn, en webbasert kunnskapsbase. Her er ulike tiltak samlet. Tiltakene i Ungsinn beskrives av forfattere med forskningskompetanse sammen med dem som har utviklet tiltaket. Vurderingene gjøres av et panel med forskere og fagfolk som jobber med barn og unges psykiske helse. Kunnskapsbasen er åpen for alle og finnes på www.ungsinn.uit.no IVR Domkantor Oddbjørn Sæbø har fått medhold i at han ikke kunne flyttes fra Nidarosdomen mot sin vilje. – Arbeidsgiver kan ikke degradere ansatte i kraft av styringsretten, sier Fagforbundets advokat Geir Høin til Fagbladet. Kirkeverge Kjell Inge Nordgård mente arbeidsgiver hadde styringsrett til å omplassere domkantor Oddbjørn Sæbø til Strinda og Berg kirke på grunn av arbeidsmiljøproblemer i Nidarosdomen. Det er Eidsivating lagmannsrett uenig i. – Fellesrådet i Trondheim har grepet feil i sin reaksjon gjennom å pålegge Sæbø en omplassering fra Nidaros domkirke til Strinda og Berg kirker. Arbeidsgivers styringsrett ga ikke grunnlag for det, heter det i den enstemmige dommen. Tilkjent saksomkostninger Kirkelig Fellesråd i Trondheim og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) er dømt til å betale 237.800 kroner i saksomkostninger til Oddbjørn Sæbø, og 146.500 kroner til Fagforbundet. – Dommen er velbegrunnet, godt juridisk håndverk, klar og entydig, sier Geir Høin som er fornøyd med dommen. Han har vært Sæbøs advokat både i tingretten og i lagmannsretten. FULL SEIER: Domkantor Oddbjørn Sæbø og hans prosessfullmektig Geir Høin fra behandlingen i tingretten. Klar degradering I dommen heter det at lagmannsretten er enig med tingretten i at de arbeidsoppgavene som Sæbø er satt til i Strinda og Berg kirker, klart ikke kan anses som likeartet rettslig forstand innebar en klar degradering, heter det i kjennelsen fra dommerne Vegard Sunde, Ørnulf Røhnebæk og Åge Karlsen. Ifølge Adresseavisen overveier kirkevergen nå oppsigelse. Fagfor- «Jeg tror arbeidsgiver vil besinne seg. Fagforbundet vil følge opp rettslig dersom Sæbø blir oppsagt.» bundsadvokat Geir Høin maner til ro. – Jeg tror arbeidsgiver vil besinne seg. Fagforbundet vil følge opp rettslig Fagforbundsadvokat Geir Høin. dersom Sæbø blir oppsagt. Ingen arbeid sammenliknet med arbeidsoppgavene som domkantor III i domkirken. – Etter lagmannsrettens oppfatning kan det heller ikke være tvil om at omplasseringen i arbeids- er tjent med å holde på i retten i det uendelige. Nå gjelder det å skape ro slik at partene kan snakke sammen, sier Geir Høin. Tekst: MONICA SCHANCHE @ www.fagbladet.no Fagbladet 2/2009 > 27 Foto: Ivar Mølsknes fbaargang2009 fbseksjonKIR