AKTUELT Kampen mot mobbing Vinje er årets kulturkommune Norges kulturkommue 2009 ble kåret i begynnelsen av februar, og vinneren ble Vinje kommune i Telemark. Kommunen knivet med Karmøy og Modum om den gjeve tittelen. Juryen påpekte blant annet at kulturarbeidet i Vinje har en sterk politisk forankring. Prisen har blitt delt ut av Norsk Kulturforum siden 1992, og i år ble det for første gang lagt vekt på arbeidet med implementering av kulturloven. Vinje kommune ble nominert for sin planmessige forankring og systematiske satsing på kunst og kultur, sin sterke bevissthet om egen kulturelle identitet og dennes betydning for lokalsamfunnet. IVR Regjeringen bevilger 14 millioner kroner og mobiliserer flere parter i arbeidet mot mobbing i skolen. Regjeringen, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, KS, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen har signert et nytt Manifest mot mobbing for perioden 2009–2010. – Det er viktig å minne våre medlemmer som jobber i skolen om arbeidet mot mobbing. Altfor mange barn er ulykkelige på skolen, sier forbundsleder Jan Davidsen i Fagforbundet. Davidsen mener det er viktig å være offensiv i arbeidet mot mobbing i skolen, stoppe slik atferd og i stedet sørge for en akseptabel atferd. Arbeidet nytter – Regjeringen følger med dette opp arbeidet som ble satt i gang for en god del år siden. Dette er viktig. De aller fleste har det bra og trives på skolen, men noen gjør det ikke. Altfor mange mobbes, sier statsminister Jens Stoltenberg. Regjeringen alene kan ikke gjøre noe, og derfor må de ulike yrkesgruppene som jobber i skolen og de som organiserer disse, mobiliseres. Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell følger opp og sier at arbeidet mot mobbing er noe av det viktigste skolen gjør. Derfor dobler regjeringen bevilgningene fra 2008 til 14 millioner kroner til spesielle tiltak. – I 2010 skal vi ha tilsyn med alle landets kommuner for å se hvordan de jobber mot mobbing, forteller Solhjell. Antimobbeskole Seks elever fra Nordtvedt skole på Kalbakken i Oslo var spesielt invitert for å bringe fram manifestet for statsministeren og partene. Denne SIGNERING: Forbundsleder Jan Davidsen i Fagforbundet (t.v.) signerte Manifest mot mobbing sammen med blant annet leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet, KS-leder Halvdan Skard, kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og statsminister Jens Stoltenberg. skolen har fått mye skryt for det arbeidet de gjør i kampen mot mobbing. Marius Helgesen og Shouwmika Ramalingham fortalte at de er en antimobbeskole. Skolen har en stor skolegård, og her kan det forekomme erting eller mobbing. Da tas det opp i klassemøter hvor elevene diskuterer i plenum hva som skjedde og hvordan de kan forebygge det. De har også mentorsamtaler mellom elev og lærer hvor elevene kan ta opp vonde ting. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Barna kan ikkje liggje på vent Det er ikkje nok at dei tilsette i barnevernet kjenner lovverket. Også politikarane og administrasjonen må kjenne til barnas rettar og lovas krav om tidsfristar. Også dei bør difor lese Nova-studien om brukarane og deira historie. – Dette er eit unikt og svært viktig materiale, meiner Knut A. Johansen, konsulent i barnevernet i Førde og leiar i Fagleg arbeidsgruppe for barnevern i Fagforbundet. Han meiner studien som har fylgt barnevernsklientar frå 1990 til 2005 støttar opp om det dei tilsette og klientane kjenner på kroppen. – Det er positivt at det kjem fram tal som dokumenterer korleis situasjonen er i barnevernet og korleis det går med brukargruppa, seier Johansen. Men om sjølve situasjonen kan han ikkje seie så mykje positivt. – I mange kommunar slit vi med at politikarar og administrasjon ikkje tek faglege omsyn. barnevernet fungerer. Det er problematisk at både politikarar og rådmenn i mange kommunar har lita innsikt i korleis barnevernet driv. – Vi har til dømes tidsfristar i alle saker. Vi kan ikkje la sakene ligge på vent. Dersom ressursmangel i tenesta gjer at vi bryt fristane, får det mellom anna økonomiske konsekvensar i og med at fylkesmannen kan ilegge bøter. Dei byggjer ned tilbodet til barn og unge, og barneverntenesta blir ute av stand til å følgje lova. Resultatet er at det mange stader er for få til å gjere jobben, og slik kjem dei inn i ein vond sirkel. VIKTIG INNSIKT: Knut A. Johansen. Johansen oppmodar alle som arbeider innan barnevern, til å lese Nova-studien. – Særleg viktig er det at arbeidsgjevarsida set seg inn i korleis Johansen meiner dei tilsette med Nova-studien har fått eit nyttig reiskap for å dokumentere behov for meir ressursar til den kommunale barneverntenesta. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 2/2009 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2009 fbseksjonKIR