SEKSJONSLEDER Fornyelse av bibliotekene Et nasjonalt kompetanseutviklingsprogram for biblioteksektoren skal fornye bibliotekene. Ny kompetanse er viktig for at bibliotekene skal utvikle seg i takt med tiden. Kompetanseløftet betyr at det skal gjøres en innsats både for å spisse og fornye kompetansen for alle ansatte i sektoren. Fagforbundet er opptatt av at det blir tilrettelagt for lærlingplasser i biblioteksektoren, samt etter- og videreutdanning slik at kontor- og servicepersonale med lang erfaring kan ta fagbrev som kontoradministrasjonsarbeider. Det bør også tilrettelegges fagskoletilbud for yrkesgrupper som det er relevant for i sektoren. Gjennom Bibliotekreformen 2014, høringsuttalelser til dokumentet og annen informasjon er det en del områder som har vist behov for ny kompetanse. Spesielt innen lederutvikling, markedsføring av bibliotektilbudet, formidling, digital kompetanse, biblioteket som læringsarena og kulturelt mangfold. Fagforbundet er positiv til og støtter faglig utvikling og kompetanseheving i tillegg til kunnskapsdeling mellom de ulike yrkesgruppene. De ansattes organisasjoner må være representert i partssammensatte utvalg etter hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. ivr Finansiering av nye kulturbygg I mange kommuner og regioner er det behov for møteplasser for formidling av kultur. De siste fire årene har Kulturdepartementet delt ut midler til regionale møteplasser for kulturformål. I fjor kom det inn over hundre søknader. Mange av disse søknadene ble avslått med begrunnelse i manglende midler. Arbeidsgruppe Kultur ber Fagforbundet lage et innspill til LO og regjeringen for å få til en satsing på et gedigent løft i bygging av kulturell infrastruktur. Gevinsten vil være sikring av mange utsatte arbeidsplasser i byggebransjen, bidrag til å opprettholde optimisme og initiativ i befolkningen. ivr SKKO møtte Kunnskapsdepartementet Seksjonsleder Mette Henriksen Aas og rådgiverne Trygve Natvig og Kristine Hansen i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har diskutert rollen til annet fagpersonell som arbeider i grunnopplæringen med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Annet fagpersonell er de som ikke er tilsatt i undervisningsstillinger. Fagforbundet er opptatt av hva som skjer med utvidet helhetlig skoledag, SFO, etter- og videreutdanning for dem som arbeider som assistenter, barne- og ungdomsarbeidere i skole og andre ansatte ved skolene. Arbeidstakere i andre stillinger enn undervisningsstillinger, er i stor grad organisert i Fagforbundet og har viktige oppgaver i skolehverdagen. Disse gruppene nevnes sjelden i offentlige dokumenter, og de inkluderes ikke alltid i arbeidet i skolene på områder som angår deres oppgaver og hvor det forventes noe av dem. Alle ansatte ved en skole må inkluderes i kompetanseutviklingsplanene, og arbeidsgiverne må være mer bevisst på dette. Siden Fagforbundet har mange medlemmer som er direkte berørt av høringene til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, ønsker forbundet å bli en selvstendig høringsinstans.    ivr Barnehagebisniss trenger tariff Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Det er tullete at det er mulig for enkelte å håve inn profitt på å drive barnehage. Spesielt er det tullete når det går på bekostning av tilbudet til barna, men barna er ikke alene om å ta støyten for kommersiell drift. En fersk rapport fra Telemarksforskning forteller oss at det også går ut over de ansatte, våre medlemmer. Hovedfunnene i rapporten viser at kommunal barnehagedrift i snitt er 13 prosent dyrere enn privat drift. Hovedårsaken til dette er at private barnehager kutter i lønn og pensjon. I barnehagene er det lønn og pensjon til de ansatte som utgjør mesteparten av utgiftene. Derfor finnes det i utgangspunktet svært lite effektiviseringspotensiale. Med mindre man da er villig til å la det gå ut over de ansatte. Det må bli et krav at tariffavtale må være på plass når en starter opp private barnehager. Det er flott at full barnehagedekning blir en realitet i stadig flere kommuner. Men det er synd at noen private aktører har fått for mye spillerom underveis. I lys av full barnehagedekning har regjeringa sett mellom fingrene med enkelte ting. I Soria Moria-erklæringen fastslo de rødgrønne at det skulle bli like lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i offentlige og private barnehager. Nå er det tid for å gjøre det godt igjen. Det må bli et krav at tariffavtale må være på plass når en starter opp private barnehager. Hos Fagforbundet er alle medlemmer A-medlemmer, og ingen skal behøve å stå uten noe så elementært som en tariffavtale. Vi jobber for å få det til også i private barnehager, og samarbeider med Utdanningsforbundet. Nå er vi inne i forhandlinger med Trygge Barnehager, som har flere hundre barnehager rundt om i landet. Det er bare et spørsmål om tid før vi får det i havn. Det er et godt skritt på veien, men det må også utvides til alle private barnehager. Det må bli et uttalt krav at tariffavtaler må være på plass før en privat barnehage i det hele tatt kan motta kommunale tilskudd. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR