NYTT > JOBBER 48 TIMER Ambulansearbeidere i Buskerud jobber 48 timer i strekk i helgene. Jeg har hørt om kolleger som har vært nede i kun fire timer søvn på 48 timer. Da er du virkelig sliten når du går av vakt mandag morgen, sier Atle Holberg Frey, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Buskerud til Drammens Tidende. > INGEN VAKTER ETTER KRITISK OPPSLAG En fast vikar innen helse- og omsorgsetaten får ikke lenger vakter i kommunen etter at hun lot seg avbilde med kollegaer i Farsunds Avis med kritikk mot omorganiseringen. Kvinnen ønsker ikke å snakke med avisen, men den har fått bekreftet hendelsen fra annet hold. > VETO MOT TJENESTEDIREKTIV Det er viktig å støtte mindretallet i regjeringa og en rekke store LOforbund og LO-avdelingers krav om veto mot EUs tjenestedirektiv. Dette vil tjene kampen mot privatisering, sosial dumping og økonomisk kriminalitet, skriver Nei til EU på sin hjemmeside. > GA PENGER TIL AKSJONSKOMITÉ Fagforbundet Narvik sykehus ga i slutten av februar 5000 kroner til aksjonskomiteen for sykehuset. Pengene er en takk for det arbeidet som aksjonskomiteen har gjort for at sykehuset skal bestå med et troverdig sykehustilbud av god kvalitet og med en tilfredsstillende akuttfunksjon. > STORE UNDERSKUDD Foreløpige regnskapstall viser et underskudd på 20,7 milliarder kroner i kommuneforvaltningen i 2008, en økning på 8,6 milliarder i forhold til 2007. Sterk vekst i konsum og investeringer er hovedårsakene til det økte underskuddet, ifølge SSB. 6 > Fagbladet 2/2009 Nav-ansatte basker med reformen Det er tøffe tilstander for de Navansatte bekrefter ny rapport. De fleste har fått nye arbeidsoppgaver, men bare en av ti syns de har fått nok opplæring til å gjøre jobben. Likevel mener mange at reformarbeidet er på rett vei. Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) rapport «Utvikling og utfordringer i nye Nav-kontor» er basert på en spørreundersøkelse blant ansatte både i Navs pilotkontor og på Navkontor som ble etablert høsten 2007. Bedre etter hvert Midt i alle begredelige historier fra Nav, fins det lyspunkter, sier forskningsleder Tone Alm Andreassen i AFI som er ansvarlig for undersøkelsen: – Det store bildet er at det går bedre på kontor som har vært i virksomhet i to år enn på de som har hatt kortere tid på seg. Etter to år har kontorene funnet fram til bedre løsninger, og har Forskningsleder Tone Alm Andreassen er ansvarlig for AFI-undersøkelsen. færre restanser enn nyere kontor. Samtidig er ikke dette en entydig positiv eller negativ utvikling. Lite opplæring Bare et fåtall av de Nav-ansatte har de samme arbeidsoppgavene i dag som før reformen ble iverksatt. Bare sju prosent av de ansatte på nye Nav-kontor svarte at de i stor grad har fått tilstrekkelig opplæring for jobben. Tilsvarende tall for pilotkontorene var 13 prosent. Omtrent halvparten opplever imidlertid at de i noen grad har fått tilstrekkelig opplæring. Ni av ti Nav-ansatte syns de har fått økt arbeidsbelastning, og mange opplever at reformarbeidet har gått på helsa løs. Oppsummert er det likevel mye som tyder på at de ansatte syns det er verdt strevet: Fire av fem Navmedarbeidere har tro på at reformen på sikt vil gi brukerne et bedre tilbud. Økte ressurser Fagforbundet mener det er for tidlig å konkludere med at reformen er mislykket, og oppfordrer politikerne til å støtte tiltak som gir økt bemanning og bedre opplæring. Det vil gjøre det mulig å takle omfanget av oppgaver og økt pågang. Innsatsteamene og mer enn 300 stillinger/årsverk i tiltakspakka er et skritt på veien. Tekst: SIDSEL HJELME Tide-sjåfører mister rettigheter Tide-sjåførene får lange vakter og mister opparbeidede rettigheter i ny skiftordning. I februar startet Tide Buss i Hordaland sin nye skiftordning som skal gjøre selskapet konkurransedyktig når bussrutene i bergensområdet skal ut på anbud i løpet av året. – De nye ordningene er en tilpasning til den konkurransen som kommer, og de innebærer både at sjåførene får lengre dager og at de mister opparbeidede rettigheter, sier Bjørn Furnes som er leder i Bergen Sporveisforening og leder for Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk i Hordaland. Han er bekymret over utviklingen, og mener at det ikke akkurat fremmer trafikksikkerheten at bussjåførene kan få vakter opp mot ni timer med pause ned mot et kvarter. – Da sier det seg selv at spesielt de som har kjørt mange timer i tett bytrafikk, er både mentalt og fysisk utslitt, sier han til Fagbladet. I tillegg til å miste betalt matpause og få lengre vakter, har sjåførene også fått dårligere lønns- betingelser. Blant annet er 25-årstillegget på tre kroner timen fjernet. Fylkeskommunen har holdt på med å legge om busstilbudet og konkurranseutsette rutene i noe tid. I Austevoll vant Tide, mens Concordia vant bussrutene i Sunnhordland. I Hardanger/Voss fikk Tide kontrakten, mens Concordia ble foretrukket i Nordhordland. I løpet av året skal flere områder i og rundt Bergen konkurranseutsettes, og det er denne konkurransen Tide kutter utgifter for å kunne vinne.    PF Foto: AFI fbaargang2009 fbseksjonKON