SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Styringsidealer Medbestemmelse, rettssikkerhet og personvern må bli ivaretatt når offentlige myndigheter utformer sin elektroniske forvaltning. 30 > Full offentlighet Den nye offentlighetsloven er en teknisk utfordring for mange kommuner, men i Bodø har de likevel praktisert intensjonene i flere år. 32 > Reform til besvær Problemene står i kø etter kommunereformen i Danmark. Mange kontoransatte er blitt oppsagt – uten at arbeidsoppgavene er færre. 36 > 100 millioner til IKT Inviterer til revisornettverk Seksjon kontor og administrasjon (SKA) er sammen med samfunnspolitisk enhet i Fagforbundet i ferd med å etablere et nettverk for revisorer i Fagforbundet. Bakgrunnen er å styrke tilgangen på kompetanse innen revisjon. Nettverket kan blant annet bli bedt om faglige råd og innspill ved svar på høringer. – Når vi oppretter et nettverk, er det spesielt for å imøtegå privatiseringen av kommunal revisjon. Kommunal revisjon er et offentlig ansvar, og Fagforbundet mener at mye god kompetanse går tapt hvis denne tjenesten blir privatisert, sier administrativ leder Fredrik Hellstrøm i SKA. Han forteller om et økende press for å sette revisjonstjenester i kommuner og fylker ut på anbud. I dag har ca. 40 kommuner private revisjonstjenester. Noe av hensikten med nettverket er å sikre at Fagforbundet får inn signaler tidlig dersom det er antydning til konkurranseutsetting. SKA inviterer derfor medlemmer med revisjon som arbeidsfelt til å delta i nettverket. Interesserte kan kontakte Marit.Wahlstedt@fagforbundet.no MoS Regjeringen foreslår å sette i gang ulike IKT-prosjekter for til sammen 100 millioner kroner i tiltakspakken som skal motvirke stigende arbeidsløshet. Regjeringen innfører en ny tilskuddsordning for digital fornying i kommunesektoren og flere IKTtiltak på justissektoren. 60 millioner går til ny tilskuddsordning som skal fremme digital fornying i kommunene. Digital fornying Tiltakene kommer i tillegg til satsinger som allerede er i gang på digital fornying i statsbudsjettet for inneværende år. Dette gjelder blant annet utvikling av en felles elektronisk ID i 2009 (80 millioner), innføring av elektroniske resepter i helsesektoren, «eResepter» (55 millioner) og videreutvikling av Altinn (208,4 millioner kroner). – Midlene skal gå til konkrete prosjekter i kommunene som skal utvikle flere og bedre elektroniske tjenester for sine innbyggere og for næringslivet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding. Samhandling Midlene skal også benyttes til prosjekter som forbedrer den elektroniske samhandlingen mellom kommune og stat, og styrke IT-PAKKE: Regjeringen blar opp midler til digital fornying som del av sine tiltak mot stigende arbeidsløshet. kompetansen i offentlig sektor om målrettet fornying basert på digitale tjenester. Det vil bli lagt vekt på at ordningen også understøtter arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitale fellesløsninger for offentlig sektor. Det kan tildeles støtte på inntil 20 prosent av prosjektkostnadene. Tilskudd gis til prosjekter som starter innen utgangen av 2009. Støtte kan gis på bakgrunn av søknader fra kommunesektoren og til prosjekter i samarbeid med eller initiert av KS. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal administrere den nye ordningen. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 2/2009 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKON