KVALITET: Personvern, rettssikkerhet og medbestemmelse for innbyggere og ansatte er viktige kvalitetskrav for Fagforbundets Gerd Eva Volden, fornyingsminister Heidi Grande Røys og NTL-leder Turid Lilleheie. neskene trenger å tenke igjennom hva som karakteriserer den gode forvaltning, og hvilken teknologi trenger vi til den? Tenk helhet og framtidsvisjoner, ikke bare enkeltprosjekt, oppfordrer forvaltningsprofessor Dag Wiese Schartum. Jens Nørve, avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tok ballen og understreket at det er viktigere å være opptatt av de store utfordringene, og ikke enkeltproblemer. Arkitektur, veiplan for teknologi- utviklingen og kjøreregler. Han slår et slag for styring og samordning av større IKT-satsinger. – Vi skal ha sterke sektorer som leverer gode tjenester og som kan samhandle, sa Nørve og trakk fram departement og direktorat som utvikler elektroniske tjenester for selvangivelse, eResept, kartverk, tinglysing, studielån og tjenester i Brønnøysundregisteret og på Altinn –internettportalen for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Nørve understreket viktigheten av sikker eForvaltning og brukervennlighet med pålogging i et ensartet brukergrensesnitt uavhengig av hvilken tjeneste en skal bruke. Utfordringer i kommunene En utfordring for kommunesektoren er manglende kompetanse og strategi for IKT-utvikling. I sitt program for elektronisk samhandling i kommunene ser Jens Nørve på hvilke som har kommet så langt at andre kan lære av dem, og han ser på oppgaver som ikke er løst i dag. Kommunenes interesseorganisasjon (KS) og Difi støtter og koordinerer overføring av erfaringer, opplyste Difi-sjefen. Jens Nørve framholdt at flere kommuner har mye å lære bort. Bærum og Bergen er begge kommet langt og samarbeider om tjenesteorientert arkitektur i kommunal sektor. Telemark fylkeskommune og en rekke kommuner i Grenlandsområdet samarbeider om kompetanse- og lederutvikling, Fredrikstad og Trondheim er gode på e-anskaffelser og e-faktura, mens Drammen er god på eID (elektronisk indentitet) og Altinn II. Samhandling – Hva ser Fagforbundet som utfordringer når elektroniske systemer overtar mer og mer i offentlig forvaltning? – Jeg har sans for synspunktene til både professor Schartum og Jens Nørve i Difi som understreker at utviklingen må skje gjennom samhandling, sier SKA-leder Gerd Eva Volden. – Her må vi være en medspiller, få en hånd på rattet og være med på å styre utviklingen. Markedet kan utvikle alt mulig, men skal ikke være styrende. I vår tjenesteproduksjon er det mennesker vi møter. Da handler det om livskvalitet. Og vi må hele tiden ha for øye hva som utvikler eller forringer det. Viktige avveininger er også personvern opp mot offentlighet, at innbyggerne får innsyn og veiledning til å få vite hva som er lagret om dem i offentlige registre. Og sist men ikke minst innenfor helseteknologi og andre nyvinninger: Ingenting kan erstatte den menneskelige kontakten, sier Gerd Eva Volden. «Vi skal ha sterke sektorer som leverer gode tjenester og som kan samhandle.» Jens Nørve, Difi. Fagbladet 2/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonKON