ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no arbeidsgiver som er bundet av hovedtariffavtalen mellom LO/Fagforbundet og KS/kommunen, er systemet slik: Din stilling som barnevernspedagog korresponderer med en minstelønnssats i tariffavtalen. Denne lønnen er det tariffstridig å gå under. Satsene revideres ved hvert lønnsoppgjør, med virkning fra 1. mai hvert år. Dersom din lønn på noe tidspunkt har ligget under disse satsene, har du et etterbetalingskrav. I tillegg er det slik at det gis generelle, sentrale tillegg ved tariffavtalerevisjonene. Dersom din lønn ikke har vært regulert i samsvar med disse lønnsrevisjonene, som skal gjelde alle ansatte, så vil du ha et etterbetalingskrav. Utover minstelønnssatsene, og de sentralt avtalte lønnsrevisjonene, gjennomføres lokale forhandlinger mellom fagforeningen på din arbeidsplass og arbeidsgiver. Det foreligger ofte forutsetninger for hvordan disse lokale forhandlingene skal gjennomføres, men i stor grad bestemmer partene lokalt denne fordelingen. Dersom disse lokale forhandlingene har hatt som resultat at alle barnevernspedagoger skal løftes lønnsmessig, så skal dette selvfølgelig også gjelde for deg. Du opplyser at lønningskontoret avviser etterbetaling fordi lønnstilleggene gjelder for fast ansatte og ikke for vikarer. De lokale retningslinjene for gjennomføring av lønnsforhandlinger, og de aktuelle lokale lønnsforhand- lingsprotokoller, vil vise om det er gjort et unntak for vikarer mht tildeling av lokale lønnsmidler. Det er vanskelig for meg å mene noe bestemt om dette, mendetkanseutsomomher er gjort en feil siden du skriver at andre vikarer har hatt lønnsutvikling. Dette er et tema du bør ta opp med din tillitsvalgt, som eventuelt sammen med deg kan ta opp dette med arbeidsgiver. Til slutt; dersom feilutbetalingen gjelder så langt tilbake som til 2004, vil det kunne bli rammet av foreldelse på tre år. Derfor er det viktig at du sammen med tillitsvalgt forfølger dette så raskt som mulig. Overta forsikring SPØRSMÅL: Jeg tar kontakt med dere pga dødsfallet til min mann. Han var medlem av LO og hadde kollektiv hjemforsikring gjennom sitt medlemskap. Kan jeg overta forsikringen? Eldre medlem SVAR: Ja, det kan du. Etterlatte vil motta et tilbud fra SpareBank 1 Skadeforsikring om å opprettholde den kollektive hjemforsikringen. Dette tilbudet får du tilsendt i posten etter at du har vært i kontakt med din manns lokale forening eller forbund og levert skifteattest. Som etterlatt kan du da fortsette med den kollektive hjemforsikringen ved å innbetale årspremien forskuddsvis. De som av ulike grunner ikke ønsker å fortsette forsikringen, skal være klar over at forsikringen likevel løper minst et halvt år etter dødsfallet. Hvis medlemmet dør i tidsrommet 1. januar–30. juni utløper forsikringen 31. desember samme år. Hvis dødsfallet inntrer i tidsrommet 1. juli–31. desember, utløper forsikringen 30. juni året etter. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1 Gruppen Omgjøring av stillinger SPØRSMÅL: Jeg har blitt kjent med at hjelpepleierstillinger har blitt gjort om til sykepleierstillinger på sykehjemmet ved naturlig avgang og permisjoner. Kan hver enkelt ledelse gjøre det når det er bestemt i stillingshjemmel hvor mange sykepleiere og hjelpepleierstillinger det skal være? Hilsen hjelpepleier SVAR: Hovedavtalen har bestemmelser som forplikter arbeidsgiver til drøftinger med tillitsvalgte i slike saker som du beskriver. Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd om ledige og nyopprettede stillinger, dette gjelder også ved omorganisering/omlegging av driften. Tillitsvalgte skal ha medbestemmelse og uttale seg på et så tidlig tidspunkt at de har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Ledelsen kan ikke ene og alene gjøre om stillinger før dette er drøftet med tillitsvalgte på forhånd. Ann-Mari Wold, forhandlingsenheten, Fagforbundet Kjetil Edvardsen, juridisk avdeling, Fagforbundet Inkasso SPØRSMÅL: Jeg har ikke kaos i økonomien min, men det hender noen ganger at jeg er temmelig blakk og ikke får betalt alle regningene i tide. Hva kan jeg gjøre for å slippe at regningene går til inkasso med gebyrer og renter? Takknemlig for svar SVAR: Den beste måten å unngå inkasso på, er å betale regningene i tide. Og for å klare det, må man ha oversikt over inntektene og utgiftene sine. Jeg anbefaler deg å sette opp et enkelt budsjett, der du tar med alle utgiftene du vet kommer i løpet av året og fordeler dem på hver måned. Når du også tar med lønn og andre inntekter, ser du lett om du har råd til det forbruket du har lagt deg på. Hvis ikke, må du lete blant utgiftene for å se hvor du kan kutte ned eller kutte ut. Når du får regninger, pass på å legge dem inn til betaling ved forfall i nettban- ken med en gang. I nettbanken er det en smart funksjon som heter forfallsliste. Der ser du alle regningene du har lagt inn og når de forfaller til betaling. Da vil du i god tid se om du en periode må stramme inn pengebruken for å kunne betale regningene. Hvis du sjekker forfallslisten jevnlig, blir det lettere for deg å planlegge økonomien din. Og da slipper du forhåpentligvis purringer, inkassovarsler og gebyrer. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen Fagbladet 2/2009 > 25 fbaargang2009 fbseksjonSAM