AKTUELT Landskonferanse i seksjonene Renholdsfaget er populært Renholdsfaget var et av de mest populære blant de 725 som tok fagbrev i Troms i fjor. Det var også flere som tok fagbrev i fylket i fjor enn året før. – Dette er gledelig. Det er kanskje viktigere å sikre kompetanse i nedgangstider enn i oppgangstider, sier fylkesråd Pål-Julius Skogholt til bladet Tromsø. Han mener Nord-Norge trenger nye fagarbeidere. De mest populære fagene blant ungdommene i fylket var helse- og sosialfagene, tømrerfaget og elektrikerfaget. Ved siden av disse tre var renholdsoperatørfaget og terminalarbeiderfaget populære. Fagbrevene fordelte seg på rundt 60 ulike fag.    PF Mindre vask – dårligere læring Det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen er kritisk til kommuner som skal spare penger på å redusere skolerenholdet. – Dette er noe som rammer barna og læringsmiljøet. Derfor er vi imot slike kutt som dette, sier lederen av utvalget, Loveleen Rihel Brenna til Moss Avis etter at rådmannen i Råde kommune i Østfold foreslo å redusere renholdet som ett av flere sparetiltak. Utvalg for teknikk ville ikke være med på et slikt kutt. I stedet sendte utvalget ballen tilbake til rådmannen og ba om alternative forslag til å kutte teknisk budsjett med en million kroner.    PF Styrene i Fagforbundets fire seksjoner hadde nylig et fellesmøte blant annet for å planlegge høstens landskonferanser. De fire seksjonene arrangerer hver sin landskonferanse med 100 delegater på Gardermoen fra 6. til 8. oktober. Første dagen vil alle 400 delegatene være samlet. . Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsenheten orienterte styremedlemmene i de fire seksjonene om fordeling av delegater, oppnevning av valgkomiteer og frister. 10. juni er satt som frist for innsending av forslag til Landskonferansen 2009. Dette er også fristen for innsending av navn på delegater og varadelegater til landskonferansene. Valgkomité Landskonferansen skal også velge nytt seksjonsstyre. Styret i SST har oppnevnt følgende personer til valgkomité: Leder Ingvild Bø Moberg, nestleder Gunnar Johansen, Hilda Egerdahl, Børge Tingstad og Ingunn R. Jacobsen. Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO), orienterte også om NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida, Karlsen-utvalgets arbeid og Fagforbundets arbeid i forhold til utredningen. – Dette har vært en viktig sak for oss, og Fagforbundet har vært aktiv i forhold til denne utredningen, sa Henriksen Aas. Hun opplyste at forbundet stort sett støtter forslagene fra Karlsen-utvalget. – Men utvalget har dessverre vendt tommelen ned for forslaget om å lovfeste retten til læreplass. Dette er et vedtak i LO-kongressen, og det er både vi i Fagforbundet og de andre LO-forbundene fremdeles forplikta til å jobbe for, sa SKKOlederen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Vil ha tips om brannfeller Etter en tragisk brann i november i fjor, har Drammensregionens brannvesen begynt å tenke nytt om brannforebygging. Etter brannen, der sju polakker omkom, er det lagt ut et telefonnummer der folk kan ringe hvis de har tips om lokaler som bør sjekkes av brannvesenet, eltilsynet eller arbeidstilsynet. Telefonnummeret er felles for alle disse etatene, og hit kan alle ringe inn sine bekymringsmeldinger, enten de er huseiere, leietakere eller andre. Arbeidsgruppe Det er brannvesenet som mottar alle bekymringsmeldingene og som koordinerer dem videre til eventuelt andre etater som eltilsynet, arbeidstilsynet eller til byggesaksavdelingen i den kommunen som bekymringsmeldingen gjelder. Det er også satt ned en arbeidsgruppe der brannvesenet sitter sammen med eltilsynet, Arbeidstilsynet, og de seks eierkommunene Drammen, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Lier og Øvre Eiker. – Vi har mottatt en rekke tips om mulige ulovligheter etter den tragiske brannen i november. Med den nye arbeidsgruppen har vi større muligheter til å aksjonere, sier seksjonsleder Per Døviken i Drammensregionens Brannvesen IKS til Drammens Tidende. Til nå har arbeidsgruppen fått inn 23 konkrete tips som skal undersøkes nærmere. Tipsene gjelder både boliger som benyttes av utenlandske gjestearbeidere og boliger for fastboende. – Det fine med dette samarbeidet er at vi kan reagere raskt og rykke ut med en gang. Vi reiser ut sammen, og hvis ikke brannvesenet har hjemmel til å reagere, så har en av de andre etatene hjemmel, sier Døviken til avisen. Brannvesenet tar seg for eksempel av røykvarslere, brannslukkingsutstyr og rømningsveier, mens Arbeidstilsynet tar seg av boforhold. Kommunenes byggesaksavdelinger sjekker om ombygginger er lovlige, og eltilsynet sjekker de elektriske anleggene. Samarbeid med feierne Brannvesenets tilsynsavdeling er sekretariat for arbeidsgruppen, og i tillegg til kommunene og tilsynene, har de også et nært samarbeid med feiervesenet som har sine egne sjekklister når de er på jobb    PF FOREBYGGING: Drammensregionens Brannvesen samarbeider med andre etater og feiervesenet og har etablert en arbeidsgruppe som tar imot tips om brannfarlige boforhold. Fagbladet 2/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonSAM