SEKSJONSLEDER FAGGRUPPE: Bak fra venstre: Sølvi Jørgensen, Lars Johan Fjelde, Asbjørn Nagell Toft, John Ole Olsen og Ole Salomonsen. Foran fra venstre: Marit Wahlstedt og Karianne Hansen Heien. Planlegger seminar til høsten Til høsten blir det seminar for høgskoleutdannende medlemmer med stillinger i teknisk sektor. Faggruppe Som et ledd i Fagforbundets prosjekt for høgskoleutdannede, er det satt ned en faggruppe som skal arbeide med problemstillinger og tiltak for nettopp denne gruppa. Da den nye faggruppa hadde sitt første møte i januar, var et faglig seminar til høsten noe av det første de begynte å arbeide med. Gruppa består av Ole Salomonsen fra Alstadhaug, Sølvi Jørgensen fra Sarpsborg, Asbjørn Nagell Toft fra Radøy, John Ole Olsen fra Drammen og Lars Johan Fjelde fra Osterøy. Fra administrasjonen får gruppa bistand fra Marit Wahlstedt som er prosjektleder for høgskoleprosjektet, og rådgiver i SST, Karianne Hansen Heien. Vil favne bredt – Vi har foreløpig laget en visjon for høstens seminar, uten å bli veldig konkrete, forteller medlemmene i gruppa. – Høgskoleutdannede i teknisk sektor omfatter mange forskjellige stillinger og arbeidsoppgaver. Derfor mener vi det er viktig å forsøke å favne bredt når vi skal finne innledere og sette sammen et program, mener de. som peker seg naturlig ut, blant annet plan- og bygningsloven, arealplanlegging, matrikkelloven og miljøperspektivene som etter hvert ligger i mye av den kommunale planleggingen. Både yrkesfaglig og yrkespolitisk – I tillegg til det rent yrkesfaglige, skal vi heller ikke glemme at det ofte kan være ideologiske grunner til at ansatte med høgskoleutdanning melder seg inn i Fagforbundet. Også det er noe vi må ta inn over oss i arbeidet for denne gruppa, sier Asbjørn Nagell Toft. – Det betyr at vi også må se på det yrkespolitiske, og kanskje på problemstillinger som går ut over våre egne særinteresser. Vi kan blant annet gi innspill til høringer og aktuelle saker i nyhetsbildet. Konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester er også aktuelt for våre grupper, og her kan vi være med å påvirke på samme måte som andre. – Hadde det ikke vært for Fagforbundet, ville sannsynligvis eiendomsregistrering vært et marked for private aktører. Det var slik den forrige borgerlige regjeringen ønsket det. – Vi ønsker en god og sterk offentlig sektor, og at brukerne skal få den beste servicen fra offentlig ansatte. Derfor er det viktig å jobbe både yrkesfaglig og politisk, sier Asbjørn Nagell Toft. Samtidig er det enkelte områder Tekst og foto: PER FLAKSTAD Sikrer renholds- kvaliteten Fagforbundet slåss for at renholdet i kommunene skal utføres i egen regi. Taper vi denne kampen, skal NS-INSTA 800 sørge for en felles kvalitetsstandard som skal ligge som en forutsetning for konkurransen. NS-INSTA 800 er den eneste godkjente kvalitetsstandarden for renhold. Standarden er et system for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet. Den er godkjent både nasjonalt og nordisk. Fagfor- bundet var blant pådriverne da bransjen, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsmiljø og arbeidsgiverorganisasjoner utarbeidet standarden. Standarden revideres jevnlig, og alle aktive i renholdsmiljøet inviteres til å delta i forbedringene. Oppsplitting og konkurranseutsetting var bakgrunnen for at standarden ble utarbeidet. Vi opplevde den meningsløse påstanden i kommunestyre etter Renholdet ble konkurranseutsatt, uten noen kjent metode for å måle kvaliteten på renholdet som ble levert. Resultatet var redusert kvalitet, i tillegg til dårligere lønns- og arbeidsvilkår. kommunestyre om at renhold ikke tilhørte kjerneoppgavene. Renholdet ble konkurranseutsatt, uten noen kjent metode for å måle kvaliteten på renholdet som ble levert. Resultatet var redusert kvalitet, i tillegg til dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Standarden angripes fra tid til annen av Miljøserviceledernes organisasjon (MSO) og foretaket Jobo. Den sentrale påstanden til Jobo er at NS-INSTA 800 bidrar til raskere konkurranseutsetting. Jobo inviterer til kurs for opplæring i sin egen miljøstandard, som de hevder vil bevare renhold i offentlig regi. NS-INSTA 800 som en felles kvalitetsstandard er viktig å ta i bruk og utvikle. Virksomheten til MSO/Jobo med opplæring i annen standard i lukkede rom til rundt 3000 kr per dag per hode, vil selvfølgelig ikke være noe hokus pokus som hindrer konkurranseutsetting. Det vil bare gi konkurranse, uten kvalitetsstandard. Jobben for å ta i bruk NS-INSTA 800, er jobben for å sikre en kvalitetsstandard og å heve statusen for renhold. 38 > Fagbladet 2/2009 STEIN GULDBRANDSEN fbaargang2009 fbseksjonSAM