KONTAKT OSS! debatt@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo    DEBATT Illustrasjonsfoto: Kirsti Knutsen Jeg er medlem i Fagforbundet, og mener at å støtte Kvekerhjelps arbeid i Gaza er en god måte å vise solidaritet med palestinerne. nenes landskonferanser i 2005, satt jeg i valgkomiteen i Seksjon helse og sosial. Denne seksjonen var den eneste som gjorde valgkomiteens forslag kjent for delegatene før konferansen fant sted. I de andre seksjonene og på sjølve landsmøtet ble valgkomiteenes forslag lagt fram like før valget. Dette er noe av det verste med de gamle tradisjonene fra Kommuneforbundet. Valgene får karakter av «hoffintriger» der noen få vet, og de valgte delegatene har ingen praktisk mulighet til å vurdere de forslåtte på en god måte når en får innstillingen bare timer før valget. Ta medlemsdemokratiet på alvor og få kandidatene fram i lyset. Omtrent alle andre store organisasjoner gjør det i dag. Åpenhet om personvalg skaper engasjement og gir tillit både innad i egen organisasjon og i samfunnet rundt oss. Helge G. Galtrud, Lillehammer > POLITIKK Kva er oppgåva til Fagforbundet Dei fleste av oss medlemmer er med i eit fagforbund knytta opp til vår arbeidssituasjon fordi vi ynskjer best mogeleg arbeids- og lønnsforhold. Nå har Fagforbundet gong på gong gått ut politisk. Før siste val var det mykje mas om å støtte ei raudgrøn regjering. Det opplevde eg veldig negativt for oss som aldri vil stemme på desse partia. Så tek de stilling i Midtaustenkonflikten. Det er ikkje dykkar oppgåve. Skjønar de ikkje at medlemmene i Fagforbundet tilhøyrer alle politiske parti, og alle typar foreningar og lag? Mange av oss opplever at de «trakkar» på oss – både politisk og ideologisk. Eg reagerer kraftig på at forbundsstyret fordø- mer Israel. Ingen ynskjer den vanlege palestinaarabiske borgar noko anna enn vanlege samfunnsgodar. Men det er ikkje Israel si skuld at dei slit på alle vis. Kva har skjedd på Gaza etter at Israel trekte seg ut i 2005? Har folket bygd land og jordbruk? Kanskje i nokon grad. Men dei har grave ut mange tunellar for smugling, og rusta opp med våpen og ammunisjon for å skade Israel. Det er hovudoppgåva til ein palestinaarabar slik Hamas ser det. De kallar Israel sin aksjon for terrorbombing. Det er ein terrororganisasjon i dette bildet, det er Hamas. Kven andre enn Israel ringer og sender tusenvis av flygeblad til palestinaarabarane og bed dei om å flykte frå Hamas-bygningar. Israel har ein hensikt: å stoppe Hamas. Hadde nokon i Norge godeteke at terroristar gøymde seg og sine våpenlager, og skaut rakettar frå boligane våre, skulane, sjukehusa eller kyrkjene? Men det er Hamas sitt verk i Gaza. Born og kvinner vert haldne i husa dei skyt frå, for så å klage over kor grufulle Israel er som går til åttak. Hamas har ingen hindringar, alt er lov i kampen mot at Israel eksisterer. Det er Hamas de bør fordømme. Den vanlege innbyggar er haldne i eit jerngrep av Hamas, som gir Israel skulda for alt. Den dagen palestinaarabarane på Gaza konsentrerer seg om å bygge, bu og arbeide, vil dei få fred. Det er ein grunn til at Israel har sjekkpunkt: Når Hamas sender sjølvmordsbombarar til og med i ambulansar, må dei sjekke alle som kjem frå desse områda. Det er ikkje Fagforbundet si oppgåve å fordømme Israel! Mange av medlemmene opplever det svært personleg og vondt. Svanhild Kittang Innlegget er forkorta. Red. Jørn Berge Innlegget er forkortet. Red. > UTTALELSE Støtt Palestina Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) slutter seg til den skarpe fordømmelsen Norsk Folkehjelp har gitt av Israels krigføring i Gaza og ber norske myndigheter stille Israel til ansvar for krigshandlingene. Blokaden av Gaza må heves umiddelbart. BSF støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza/Palestina ved å bevilge 10.000 kroner. Over hele verden fordømmes Israels angrep på Gaza. Mange føler sinne og fortvilelse over en så brutal aggresjon mot en innestengt befolkning på et lite landområde i Gaza. Vår kritikk av Israel er ikke uttrykk for antisemittisme, jødehat. Det er sterke, uforsonlige holdninger på begge sider av konflikten. Bombing og krig forsterker dette. Ettervirkningene for de som er rammet vil det ta generasjoner å lege. En våpenhvile i Gaza betyr ikke at Israels okkupasjon av Palestina er over. Det er en 60årig historie og konflikt mellom to folk som ligger bak dagens situasjon. Det er en kamp om land og vann og rettigheter over et landområde og ikke en religiøs konflikt. En reell våpenhvile for Gaza kan ikke oppnås uten at det forhandles fram en avtale med den organisasjon som gjennom frie og lovlige valg, er gitt tillit til å representere det palestinske folket i Gaza og på Vestbredden. Verden har i mange år blitt forført av snakk om en fredsprosess i Midt-Østen, mens Israel som okkupant dag for dag har styrket sin stilling som den sterke part i forhold til palestinerne som den svake part. Okkupasjonen av Palestina står ved lag. Israels blokader, bygging av muren og hundrevis av kontrollposter gir en håpløs hverdag for den vanlige palestiner. Dette hindrer en reell fred med frihet og rettferdighet for det palestinske folket. Buss- og Sporveisbetjeningens Forening Innlegget er forkortet. Red. > ORGANISASJON Slutt med hoffintrigene Det spekuleres om Jan Davidsen kanskje vil stille som leder i Fagforbundet for en ny periode på tross av at han tidligere har sagt han vil gå av. Det spekuleres og svares «ingen kommentar». Hvorfor kan ikke Fagforbundet som andre moderne organisasjoner ta diskusjonen om hvem vi vil ha i ledelsen ute i fri luft? Hallo Davidsen, hvis du har ombestemt deg, hvorfor kan du ikke si det rett ut? Før landsmøtet og seksjo- Fagbladet 2/2009 > 51 fbaargang2009 fbseksjonSAM