AKTUELT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Farvel til butikk Viktig støtte til gode prosjekter Sykehusene i Skottland er lagt under politisk styring. Alle markedselementer er fjernet. Det er blitt en suksess, ifølge en ny rapport fra De Facto. Rapporten «De tok tilbake sykehusene» handler om Skottlands og New Zealands farvel til markedsmodeller i sykehussektoren. Roar Eilertsen i De Facto håper rapporten kan bidra til en opplyst debatt om alternativer til den norske sykehusreformens markedsløsninger. Det er mulig De skotske sykehusene var en periode organisert i en foretaksmodell som likner den nåværende norske. Men det nye, selvstendige parlamentet i Skottland vedtok å reversere markedsreformene og gjeninnføre politisk styring. Et grep som noen sentrale norske politikere hevder er umulig. Skottene har gjort det umulige mulig. Allerede i 2002 kvittet de seg med bestiller–utfører-modellen, og i 2004 avviklet de helseforetakene og la dem under statlig forvaltning. Stykkpris og innsatsstyrt finansiering er ikke lenger styringsprinsipper. Eilertsen hevder dette har vært en lønnsom samfunnspolitisk snuoperasjon. Alle sykehusene, med ett unntak, anslås å gå i økonomisk balanse i 2009. Farvel til markedet Roar Eilertsen mener at erfaringene fra helsesektoren i Skottland er både relevante og svært interessante for Norge. Han håper særlig at folk i fagbevegelsen leser denne rapporten som dokumenterer at det er fullt mulig å ta sykehussektoren tilbake til offentlig forvaltning. De har reversert foretaksorganisering til fordel for vektlegging av samarbeid, samhandling og offentlige løsninger. Eilertsen undres over at ikke politikere og helsebyråkrater valfarter til Skottland for å studere hvordan gode helsetjenester kan frembringes uten bruk av markedsløsninger og konkurranse som virkemidler. Ifølge Eilertsen kommer den største utfordringen mot den offentlige, skotske modellen fra EUs arbeid med et nytt helsedirektiv. Skotske forskere argumenterer for at det foreslåtte direktivet vil tvinge fram markedsløsninger som et klart flertall i Skottland har sagt nei til, og de anbefaler at regjeringen avviser EU-direktivet. Tekst: NINA HANSSEN Kjellfrid T. Blakstad er storfornøyd over meldingen om at regjeringa har bevilget nær 50 millioner til samhandlingsprosjekter over hele landet. Statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa (Kommunal- og regionaldepartementet) og Bjarne Håkon Hanssen (Helse- og omsorgsdepartementet) presenterte nylig ei pakke på 47 millioner kroner til 30 samhandlingsprosjekter innen alle helseforetakene. – Dette er prosjekter som kan si oss noe om hvordan vi kan få til godt samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom kommuner og helseforetak, sa de to statsrådene. Mange modeller Midlene skal blant annet gå til pilotsykehusprosjekter og lokale samhandlingstiltak mellom kommuner og helseforetak, herunder interkommunale samarbeidsmodeller. – Det er flott at helseforetakene får støtte til å fortsette gode prosjekter som vil sikre bedre pasientflyt og heve kompetansen i kommunene, mener Kjellfrid T. Blakstad, leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad. Hun syns det er bra at pengene til samhandlingsprosjekter kommer nå selv om samhandlingsreformen ikke blir presentert før 9. juni. – Det er viktig at arbeidet med ulike tiltak kan settes i gang eller videreføres. Vi har ikke tid til å stoppe opp reformarbeidet, sier hun. Mer kompetanse – Kommunene trenger blant annet å øke kompetansen blant sine ansatte for å kunne gi forsvarlig helsehjelp til nye pasientgrupper. Både kompetanseheving og omorganisering tar tid om det skal gjøres på en god måte, sier hun og understreker at alle yrkesgrupper må få del i kompetanseløftet ute i kommunene. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 3/2009 Ingen oppsigelser Helse Nordmøre og Romsdal har trukket tilbake varsler om oppsigelser til ansatte i voksenpsykiatrien på Hjelset i Molde. – Bruken av overtid og innleie i Avdeling for voksenpsykiatri er betydelig. Derfor vil det være behov for å redusere vikarinnleie og overtidsbruk, sier adm. dir. Bjørn Engum. Knut Ivar Egset, Fagforbundets foretakstillitsvalgt, sier de er halvveis i mål. – Vi har berga alle slik at ingen blir oppsagt. Men vi har fremdeles store problemer med arbeidsmiljøet. – Mange har mista arbeidsoppgavene sine fordi de har vært Foto: Trond Isaksen fbaargang2009 fbseksjonHEL