PERSONALLEDELSE: De ansatte håper en ny og bedre ledelse vil føre til mindre arbeidspress. Omstilling og høyt sykefravær Bergen Hjemmetjenester, ett av fem kommunale foretak i Bergen kommune, har slitt i motvind det siste året. Sykefraværet økte i løpet av fjoråret, direktøren sa opp før jul, i tillegg til at dårlig økonomistyring har preget driften. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW For to år siden vedtok bystyret i Bergen å sette i gang et forsøk med seks timers arbeidsdag i hjemmetjenesten. Det som skulle være et gode for ansatte, har på mange måter blitt et problem. Arbeidstida har gått ned, men arbeidspresset har ikke avtatt, samtidig som 6-timersdagen har gitt mindre fellesskap og kontakt mellom de ansatte. – Det er et paradoks at arbeidsmiljøet har forverret seg etter at 6-timersdagen ble innført. Nå jobber de ansatte i team på to personer. Eneste kollegakontakt i løpet av uka er kanskje bare mellom disse to. Dette fører til at arbeidsdagen blir ensom og virker tyngre, sier Torill Haukås-Eide, konserntillitsvalgt i Bergen kommune. Manglende økonomikompetanse Overgangen til 6-timersdagen er bare en del av problemene for Bergen Hjemmetjenester som har bygget på seg det siste året. For å utlikne for de økte utgiftene med 6-timersdagen, ble det kommunale foretaket tilført et ekstratilskudd på rundt seks millioner kroner. Samtidig – for å kompensere for denne utgiftsøkningen – ble adminis- BEDRE LEDELSE: Arbeidende styreleder Jan Sverre Stray legger vekt på å skape samfølelse i Bergen Hjemmetjenester. trasjonen kraftig slanket. Blant annet ble en økonomikonsulent fjernet, til tross for at den nyansatte direktøren manglet økonomifaglig kompetanse. Resultatet ble at økonomistyringen i Bergen Hjemmetjenester kom ut av kontroll. Like før jul i fjor sa direktøren opp etter at det så ut til at foretaket gikk mot et millionunderskudd og etter flere personalkonflikter. – Den tidligere direktøren hadde ikke god nok økonomiforståelse. Samtidig handlet hun nok veldig bestemt og hadde en autoritær lederstil, erkjenner arbeidende styreleder Jan Sverre Stray, som midlertidig har tatt over ledelsen av Bergen Hjemmetjenester mens det jobbes med å finne en ny direktør for foretaket. Omorganiseringen i Bergen Hjem- 42 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL