ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Ferierettigheter i svangerskapspermisjon Stillinger omgjøres SPØRSMÅL: Jeg har blitt kjent med at hjelpepleierstillinger har blitt gjort om til sykepleierstillinger på sykehjem ved naturlig avgang, og eventuelt permisjoner. Så mitt spørsmål er om hver enkelt ledelse kan gjøre det når det er bestemt i stillingshjemmel hvor mange sykepleiere og hjelpepleierstillinger det skal være? Hans Jørgen SVAR: Omgjøring av stillinger i forbindelse med naturlig avgang og permisjoner kan normalt foretas i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Men det forutsetter at spørsmålet først er drøftet med tillitsvalgte etter avtaleverket. I den forbindelse bør de tillitsvalgte understreke arbeidsgivers avtalefestede forpliktelser med hensyn til etter- og videreutdanning. Etter en kompetansekartlegging skal arbeidsgiver gjøre sitt til at de ansatte får den kompetansen virksomheten trenger, slik at det ikke blir nødvendig å etterspørre den eksternt. Hvis arbeidsgiver mener at hjelpepleierstillinger bør omgjøres til sykepleierstillinger, så bør arbeidsgiver planlegge kompetansearbeidet i virksomheten slik at de ansatte som er der, så langt råd er, blir satt i stand til å fylle disse stillingene. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet SPØRSMÅL: Jeg har jobbet flere år på samme sted. Har årlig avviklet min ferie i henhold til loven. Jeg gikk ut i svangerskapspermisjon i begynnelsen av 2008 og fikk feriepenger i juni 2008. Nå lurer jeg på hvordan mine ferierettigheter er under avvikling av svangerskapspermisjon? Hva sier loven hvis man avvikler ferie, og hva hvis vi ikke avvikler ferien? Hjelpepleier SVAR: Det fremkommer ikke av din henvendelse hvor du er ansatt og hvilken tariffavtale du eventuelt er omfattet av. Vårt svar baserer seg derfor på hovedtariffavtalen for KS-området i tillegg til ferielovens bestemmelser. I henhold til ferieloven kan arbeidsgiver ikke uten ditt samtykke legge ferien til den tiden du har permisjon. Du kan imidlertid kreve å få avviklet ferie etter gjeldende bestemmelser i permisjonstiden. Permisjonstiden blir i så fall forlenget med det antall dager du avvikler ferie. Dersom du i 2008 ikke avvikler all feriefritid, kan inntil to uker avtales overført til 2009. Dette fremgår av ferielovens bestemmelser. I tillegg kan den avtalefestede ferien (5. ferieuke), avtales overført. Det vil si at inntil tre ukers ferie kan avtales overført fra 2008 til 2009. Eventuelt lønnstrekk foretatt i juni for ferie som ikke er avviklet eller overført, skal tilbakebetales deg. Hovedtariffavtalen for KSområdet har bestemmelser som gjør at du opparbeider deg feriepenger av all lønn du får fra arbeidsgiver mens du avvikler permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel. Unni Rasmussen, rådgiver i forhandlingsenheten Annenhver helg og ferielov SPØRSMÅL: Jeg jobber i barnevernet i 20 prosent stilling (helgestilling). Det vil si at jeg jobber bare annenhver helg. Hvordan er ferieloven i en slik situasjon? Har jeg krav på fem ukers ferie eller ikke? Hvis jeg har krav på fem uker, kan jeg ta dem slik som jeg jobber, annenhver uke? For eksempel uke 16, 18, 20, 22, 24? Verken administrasjonen eller tillitsvalgte kunne svare på dette spørsmålet. Ilse SVAR: Ferieloven fastslår i §5 at alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie i året (faktisk er det også pliktig å ta ferien). Tariffavtalene gir fem virkedager til, og siden det er seks virkedager i uka, gir det totalt fem ukers ferie. Så heter det videre i ferieloven: «Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag.» Det betyr i ditt tilfelle at du har krav på å få avvikle fem ukers ferie, dvs. fem hele uker med fri fra jobben. Du må med andre ord gis fri tilstrekkelig mange helger til å oppnå dette. Tidspunktet for ferien fastsettes av arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte eller den enkelte. 18 virkedager (tre uker) kan du kreve samlet i hovedferieperioden 1. juni–30. september. Ferie annenhver uke slik du foreslår, vil ikke være ulovlig. Det kan avtales. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Fagbladet 3/2009 > 23 fbaargang2009 fbseksjonKIR